fbpx

ENV-2014-1988: Voldsoffererstatning ved medvirkning

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født XXXX60

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

NN tilkjennes kr 60 000 i voldsoffererstatning fra staten.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 02.07.2014 Klage mottatt KFV: 26.05.2014
Hendelsesdato: 20.04.2014 KFV saksnr: 14/04113

 

Politianmeldt: 20.04.2013 X politidistrikt
Avgjort: X tingretts dom av 11.09.2013: Oppgitt skadevolder er  dømt for ran og vold og til å betale søker kr 60 000 i oppreisning
Søknadsdato: 12.11.2013
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven

 

NN ble utsatt for vold i sitt hjem i X av to bekjente. Som følge av dette skal søker ha blitt påført brudd i nesebein og knusningsskade rundt øyet.

Det er søkt om oppreisning med kr 60 000.

Klagen gjelder vedtak av 14. mai 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søknaden ble avslått under henvisning til søkers medvirket til skaden ved at han var aktiv deltaker i et kriminelt miljø. Det er vist til voldsoffererstatningsloven § 10, jf. skadeserstatningsloven § 5-1.

Advokat X har på vegne av søker begrunnet klagen med at KFV har vurdert bevisene feil. Det er anført at søker ikke er en del av et kriminelt miljø. Han er hverken siktet, tiltalt eller dømt for anklagene som de tiltalte i saken, har rettet mot søker. Det er anført at det kun er skadevolderne selv som har rettet beskyldningene mot søker. Det er vist til at forholdene ikke er nærmere drøftet i dommen, som er avsagt i saken.

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

SRF finner det klart sannsynliggjort at søker har vært utsatt for et straffbart forhold som omfattes av voldsoffererstatningsloven § 1. Det vises til X tingretts dom av 11. september 2013.

For nedsettelse eller bortfall på grunn av søkers medvirkning gjelder reglene i skadeserstatningsloven § 5-1 tilsvarende, jf. voldsoffererstatningsloven § 10. Dersom søker har medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen i medhold av skadeserstatningsloven § 5-1 nr. 1, settes ned eller falle bort for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers. Det følger av fast nemndspraksis at dersom søker er blitt utsatt for vold ved å være aktiv deltaker i et kriminelt miljø faller voldsoffererstatningen bort i sin helhet, jf. blant annet ENV-2011-35 og ENV-2010-1552. Det er et krav om årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og tilknytningen til det kriminelle miljøet, jf. blant annet ENV-2010-1384. Erstatning har bortfalt også i saker hvor det ikke har vært tilstrekkelige holdepunkter for at søkeren har vært en aktiv deltaker i et kriminelt miljø, men hvor hendelsen har skjedd i forbindelse med ulovlig virksomhet. Også i slike situasjoner må man bære risikoen for at situasjoner kan oppstå. Det vises til vedtak ENV-2011-829.

SRF legger til grunn det hendelsesforløpet som fremgår av tingrettens dom, herunder at søker ble slått med knyttet hånd i ansiktet da han åpnet døra. Volden fortsatte innover i huset. Retten legger til grunn at volden skjedde uprovosert og av to i fellesskap. Det er videre uttalt at ut fra omfang og omstendighetene har volden karakter av mishandling. Søker ble truet til å gi fra seg medisiner.

Det er fra skadevolderne anført at søker eksponerte seg for forhold som dette ved at han solgte Metadon fra sitt hjem. Retten tar imidlertid ikke stilling til om dette har skjedd ettersom søker har krav på vern i sitt eget hjem mot slike helt uakseptable og uforholdsmessige handlinger som det her er tale om.

På bakgrunn av det ovenstående finner SRF det ikke klart sannsynliggjort at søker har vært aktiv deltaker i et kriminelt miljø, eller at voldshandlingen skjedde i forbindelse med ulovlig virksomhet på søkers side. Det vises særlig til at retten ikke har tatt standpunkt til påstandene, og en kan heller ikke se at politiet har fulgt dem opp.

SRF finner etter dette ikke grunnlag for at voldsoffererstatningen bør falle bort, jf. voldsoffererstatningsloven § 10. Søker tilkjennes kr 60 000 i oppreisning, som er i samsvar med den oppreisningserstatning retten utmålte.

Klagen har ført frem.

Den som er utsatt for vold kan ha krav på bistandsadvokat.

Andre eksempler på voldsoffererstatning etter vold.

Bistand ved anmeldelse av straffbare forhold.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!