Erstatning etter ran | Advokatfirmaet Teigstad

Erstatning etter ran

LG-2013-115040: Oppreisning etter ran i hjemmet

En mann og en dame ble anmeldt for å ha ranet en person i dennes hjem, mens de var under ruspåvirkning. Lagmannsretten kom til at Tingrettens straff var for mild, og idømte de tiltalte henholdsvis 1 år og 3 måneder og 10 måneder i fengsel. Fornærmede ble tilkjent 60 000 kroner i oppreisning for ranet.

 

Bergen tingrett […]

LG-2012-147065: Oppreisning etter hjemmeran av tidligere rusmisbruker

To menn ble anmeldt for grovt ran hjemme hos en tidligere rusmisbruker. De tiltalte hadde blant annet bundet fornærmede og satt bind foran øynene på han. Det ble tilkjent 20 000 kroner i erstatning til fornærmede ranet. De tiltalte ble dømt til henholdsvis 1 år og 4 måneder, og 10 måneder fengsel.

 

Saken gjelder bevisanke og begrenset anke […]

LG-2012-82344: Oppreisning etter ran av eldre mann i fornærmedes eget hjem

En mann og en kvinne ble anmeldt for å ha ranet en eldre mann i hans hjem. De tiltalte utøvet vold mot fornærmede, som Lagmannsretten uttaler hadde karakter av mishandling. At fornærmede var en eldre, forsvarsløs mann vurderes som skjerpende omstendigheter. Det ble også utført skadeverk på boligen. I tillegg foregikk ranet i fornærmedes hjem, som […]

LF-2012-76291: Oppreisning etter ran på åpen gate

En mann ble tiltalt for å ha vært med å planlegge, samt å være sjåfør under et ran på åpen gate. Under straffeutmålingen ble det lagt vekt på tiltaltes begrensede medvirkning til det anmeldte ranet og hans vanskelige oppvekstforhold. Tiltalte ble dømt til 266 dager samfunnstjeneste, samt til å betale 20 000 kroner i oppreisning […]

LF-2012-52757: Oppreisning etter ran hjemme av to personer

En mann ble tiltalt for en rekke forhold, blant annet å ha brutt seg inn i en bolig, og ranet de to beboerne. Tiltalte, som samarbeidet med to andre, holdt en pistol eller pistolkopi mot hodet til den ene fornærmede. Ransofrenes bistandsadvokat la ned påstand om oppreisning og erstatning. Tiltalte ble dømt til 1 år og […]

LB-2012-115596: Oppreisning etter grovt ran

Tilsammen 7 personer ble anmeldt for en rekke forhold, blant annet tre grove ran. De tiltalte var i tillegg domfelt for frihetsberøvelser, tyverier og bedragerier i forbindelse med ranene. Lagmannsretten idømte fengselsstraff til fire av de tiltalte på mellom 2 år og 6 1/2 år, og samfunnsstraff til de tre andre tiltalte. De fornærmede i saken […]