fbpx

LG-2012-82344: Oppreisning etter ran av eldre mann i fornærmedes eget hjem

Sist oppdatert 5. august 2015 av Advokat Eirik Teigstad

En mann og en kvinne ble anmeldt for å ha ranet en eldre mann i hans hjem. De tiltalte utøvet vold mot fornærmede, som Lagmannsretten uttaler hadde karakter av mishandling. At fornærmede var en eldre, forsvarsløs mann vurderes som skjerpende omstendigheter. Det ble også utført skadeverk på boligen. I tillegg foregikk ranet i fornærmedes hjem, som skaper en utrygghetsfølelse. Sammenholdt fører dette til at Lagmannsretten karakteriserte dette som et grovt ran. Bistandsadvokat la ned påstand om oppreisning og erstatning for økonomisk tap. De tiltalte ble dømt til 2 år og 3 måneder i fengsel, samt til å betale 75 000 kroner i erstatning for ranet, og 40 000 kroner i oppreisning.

 

I straffesak avsa Jæren tingrett dom 26.03.2012 med slik slutning:
1. «A, f. 0.0.1986, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268 annet ledd jf § 267 annet ledd og straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232, sammenholdt med straffeloven § 62 og § 64 til fengsel i 1 – ett – år og 8 – åtte – måneder. Til fradrag i straffen går 31 – trettien – dager for utholdt varetekt.
2. B, f. 0.0.83, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268 annet ledd jf § 267 annet ledd, straffeloven § 227 første straffalternativ, straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232 og straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ, sammenholdt med straffeloven § 62, til fengsel i 2 – to – år og 6 – seks – måneder, som særskilt dom i forhold til Jæren tingretts dom av 23.11.11, jf straffeloven § 64. Til fradrag i straffen går 31 – trettien – dager for utholdt varetekt.
3. C, f. 0.0.88, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268 annet ledd jf § 267 annet ledd, straffeloven § 227 første straffalternativ, straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232 og straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ, sammenholdt med straffeloven § 62, til fengsel i 2 – to – år og 6 – seks – måneder, som særskilt dom i forhold til Jæren tingretts dom av 01.12.12, og forelegg datert 31.10.10 og 24.01.12, jf straffeloven § 64. Til fradrag i straffen går 31 – trettien – dager for utholdt varetekt.
4. E, f. 0.0.85, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ.
5. E, f. 0.0.85, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268 annet ledd jf § 267 annet ledd, straffeloven § 227 første straffalternativ, straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232 og straffeloven § 291 første ledd jf annet ledd, sammenholdt med straffeloven § 62 til fengsel i 2 – to – år som særskilt dom i forhold til Jæren tingretts dommer av 18.02.11 og 22.11.11 og forelegg datert 14.04.11 og 13.02.12, jf straffeloven § 64. Til fradrag i straffen går 31 – trettien – dager for utholdt varetekt.
6. A, B, C og E dømmes in solidum til å betale slik erstatning til D:

Erstatning for økonomisk tap kr 7.311 – sjutusentrehundreelleve.

Oppreisningserstatning kr 75.000 – syttifemtusen.
7. A, B, C og E dømmes in solidum til å betale 40.000 – førtitusen – kroner i oppreisningserstatning til F.

Beløpene forfaller til betaling to uker fra dommens forkynnelse.»

De tiltalte, A, B og C har rettidig anket dommen til Gulating lagmannsrett. Ankene gjelder:

For A: Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I og III, straffutmålingen og de sivile rettskravene.

For B: Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I, II, III og IV, straffutmålingen og de sivile rettskravene.

For C: Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I, II, III og IV, straffutmålingen og de sivile rettskravene.

Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 25.05.12 er ankene henvist.

Statsadvokaten i Rogaland har deretter fremmet den samme tiltalebeslutningen som for Jæren tingrett. Tiltalebeslutningen lyder som følger, etter rettelser i rettsmøte 21.03.2012:

«
I Straffeloven § 268 annet ledd jf § 267 annet ledd

for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha tvunget noen til å foreta en handling som voldte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person. Ranet var grovt særlig fordi det ble brukt grov vold, truet med farlig redskap, og ble foretatt mot forsvarsløs person.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

Gjelder alle

Torsdag 19. august 2010, kjørte A, B, E og C fra Sandnes til X. I X tok B, E og C seg ca. kl. 21:30 inn i hjemmet til D i —veien 000. D var 72 år gammel, hadde svak helse og hadde drukket større mengder alkohol før de ankom adressen. C bandt D på hendene med tau. E slo og/eller sparket ham gjentatte ganger i hodet/ansiktet og kroppen, slo med brekkjern mot kne/legger, tok kvelertak på ham og klemte en finger med en gartnersaks under trusler om at fingeren ville bli kappet, samt utøvde skadeverk som beskrevet i post V. B ropte samtidig gjentatte ganger ‘drep han’, og sparket og slo D. E krevde at D skulle gi fra seg et bankkort. B, C og E krevde at han innen 3 dager måtte betale kr 30 000,- til dem. Ca. kl. 22:00 forlot de D liggende bundet på gulvet, og tok med seg over kr 3 000,- i kontanter, to gullringer, tobakk, en pipe, et armbåndsur, bilnøkler, et flagg og sprit.
II Straffeloven § 227 første straffalternativ

for i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn 6 måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

Gjelder nr. 2 B og nr. 3 C

Ved tid som beskrevet under post IV, etter at F hadde vært vitne til deler av det som er beskrevet under post I og III, sa B og C at dersom hun ringte til politiet, ville hun få de samme problemer som D, eller lignende. Dette var under omstendighetene egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
III Straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232

for på en særlig smertevoldende måte, ved bruk av særlig farlig redskap eller andre særdeles skjerpende omstendigheter, å ha skadet en annen på legeme eller helbred eller hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignede tilstand. Ved avgjørelsen av om andre særdeles skjerpende omstendigheter foreligger skal det legges vekt på om overtredelsen er begått mot en forsvarsløs person, om den er begått av flere i fellesskap, og om den har karakter av mishandling.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

Gjelder alle

Ved tid og på sted som beskrevet under post I, utøvet de vold som der beskrevet, slik at D ble påført bloduttredelser på nesen, rundt høyre øye, på venstre del av kjeven, rundt høyre håndledd, på venstre hofte, lår og kne, hudavskrapninger på nese, ankel og albue, samt to kutt på venstre lillefinger.
IV Straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ

for ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik å ha tvunget noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

Gjelder nr. 2 B, nr. 3 C og nr. 4 E.

Til tid og på sted som i post I, mens ran som beskrevet i post I på gikk, holdt B og C hardt fast i armene til F, trakk/dyttet henne inn på et bad for å hindre at hun fikk varslet noen andre om det som foregikk, og holdt henne der mot sin vilje i noen minutter, før de lot F gå.
V Straffeloven § 291 første ledd jf annet ledd

for rettsstridig å ha ødelagt, skadet, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen.

Grunnlag:

Gjelder nr. 4 E

Til tid og sted som i post I, knuste han en TV og et bord med steinplate tilhørende D.»

A er født 0.0.1986 og bor i — vei 0, 0000 Y. Han er uten fast arbeid.

B er født 0.0.1983 og bor i —gaten 0, 0000 Sandnes. Hun er uten fast arbeid.

C er født 0.0.1988 og er uten fast bopel. Han er uten fast arbeid.

Ankeforhandling ble holdt i Stavanger tinghus 7. – 10. januar 2013. De tiltalte ga forklaring. De erklærte seg ikke straffskyldige. Fornærmede D ga forklaring. Fornærmede F er etter hovedforhandling i tingretten avgått ved døden. I henhold til særskilt kjennelse inntatt i rettsboken ble kun deler av hennes politiforklaringer tillatt opplest. Det ble ellers gitt forklaring fra 3 vitner og foretatt slik dokumentasjon som nærmere fremgår av rettsboken.

Lagretten ble forelagt følgende spørsmålsskrift:

Vedrørende A:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Torsdag 19. august 2010 ca. kl. 21:30 i —veien 000 i X i Z, bemektiget han seg fra D ca kr 3000,- i kontanter, to gullringer, tobakk, en pipe, et årmbåndsur, bilnøkler, et flagg og en flaske brennevin, eller deler av dette, etter først å ha bundet hendene hans, og/eller å ha slått og/eller sparket han en eller flere ganger i ansiktet og/eller kroppen, og/eller slo han med et brekkjern, og/eller klemte den ene fingeren hans med en gartnersaks, og/eller truet med forannevnte og/eller å drepe han?

Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er ranet omhandlet i spørsmål 1 å anse som grovt i det det særlig legges vekt på at det er brukt grov vold, truet med særlig farlig redskap eller ble foretatt mot en forsvarsløs person?

Spørsmål 3 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha skadet en annen på legeme eller helbred eller hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand, eller medvirket til dette,ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som beskrevet under spørsmål 1, utøvet han vold som der beskrevet slik at D bl.a. ble påført bloduttredelser på nesen, rundt høyre øye, på venstre del av kjeven, rundt høyre håndledd, på venstre hofte, lår og kne, hudavskrapninger på nese, ankel og albue, samt to kutt på venstre lillefinger, eller vesentlige deler av dette?

Spørsmål 4 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 3. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er legemsbeskadigelsen omhandlet i spørsmål 3 utført ved hjelp av et særlig farlig redskap?

Lagretten besvarte spørsmålene med nei.

Vedrørende B:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte B skyldig i i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Torsdag 19. august 2010 ca. kl. 21:30 i —veien 000 i X i Z, bemektiget hun seg fra D ca kr 3000,- i kontanter, to gullringer, tobakk, en pipe, et årmbåndsur, bilnøkler, et flagg og en flaske brennevin, eller deler av dette, etter først å ha bundet hendene hans, og/eller slått og/eller sparket han en eller flere ganger i ansiktet og/eller kroppen, og/eller slo han med et brekkjern, og/eller klemte den ene fingeren hans med en gartnersaks, og/eller truet han med forannevnte og/eller å drepe han.?

Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er ranet omhandlet i spørsmål 1 å anse som grovt i det det særlig legges vekt på at det er brukt grov vold, truet med særlig farlig redskap eller ble foretatt mot en forsvarsløs person?

Spørsmål 3 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte B skyldig i i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn 6 måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som beskrevet under spørsmål 1, etter at F hadde vært vitne til deler av det som er beskrevet der, sa hun at dersom F ringte til politiet, ville F få de samme problemer som D, eller lignende?

Spørsmål 4 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte B skyldig i å ha skadet en annen på legeme eller helbred eller hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som beskrevet under spørsmål 1, utøvet hun vold som der beskrevet slik at D bl.a. ble påført bloduttredelser på nesen, rundt høyre øye, på venstre del av kjeven, rundt høyre håndledd, på venstre hofte, lår og kne, hudavskrapninger på nese, ankel og albue, samt to kutt på venstre lillefinger, eller vesentlige deler av dette?

Spørsmål 5 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 4. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er legemsbeskadigelsen omhandlet i spørsmål 4 utført ved hjelp av et særlig farlig redskap?

Spørsmål 6 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte B skyldig i ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik å ha tvunget noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som under spørsmål 1, mens ran pågikk som der beskrevet, og for å hindre at F fikk varslet andre om ranet, holdt hun F fast etter armene og/eller trakk/dyttet henne inn på et bad, og holdt henne der mot sin vilje i noen minutter, før hun lot F gå?

Lagretten besvarte alle spørsmålene med ja, unntatt spørsmål 3 som ble besvart med nei.

Vedrørende C:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte C skyldig i i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Torsdag 19. august 2010 ca kl 21.30, i —veien 000 i X i Z, bemektiget han seg fra D ca kr 3000,- i kontanter, to gullringer, tobakk, en pipe, et årmbåndsur, bilnøkler, et flagg og en flaske brennevin, eller deler av dette, etter først å ha bundet hendene til D, og/eller slått og/eller sparket han en eller flere ganger i ansiktet og/eller på kroppen, og/eller slo han med et brekkjern, og/eller klemte den ene fingeren hans med en gartnersaks, og/eller truet med forannevte og/eller at han skulle drepe han?

Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er ranet omhandlet i spørsmål 1 å anse som grovt i det det særlig legges vekt på at det er brukt grov vold, truet med særlig farlig redskap eller ble foretatt mot en forsvarsløs person?

Spørsmål 3 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte C skyldig i i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn 6 måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som beskrevet under spørsmål 1, etter at F hadde vært vitne til deler av det som er beskrevet der, sa han at dersom hun ringte til politiet, ville hun få de samme problemer som D, eller lignende?

Spørsmål 4 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte C skyldig i å ha skadet en annen på legeme eller helbred eller hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som beskrevet under spørsmål 1, utøvet han vold som der beskrevet slik at D bl.a. ble påført bloduttredelser på nesen, rundt høyre øye, på venstre del av kjeven, rundt høyre håndledd, på venstre hofte, lår og kne, hudavskrapninger på nese, ankel og albue, samt to kutt på venstre lillefinger, eller vesentlige deler av dette?

Spørsmål 5 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 4. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Et legemsbeskadigelsen omhandlet i spørsmål 4 uført ved hjelp av et særlig farlig redskap?

Spørsmål 6 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte C skyldig i ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik å ha tvunget noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, eller medvirket til dette, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som i spørsmål 1, mens ran pågikk som der beskrevet, og for å hindre at hun fikk varslet andre om ranet, holdt han F fast etter armene og/eller trakk/dyttet henne inn på et bad og holdt henne der mot sin vilje i noen minutter før han lot F gå?

Lagretten besvarte spørsmål 1, 2, 4 og 5 med ja. Spørsmål 3 og 6 ble besvart med nei.

Retten la lagrettens svar for samtlige tiltalte til grunn.

A blir etter dette å frifinne for tiltalen.

B blir etter dette å dømme for tiltalepost I om grovt ran (straffeloven § 268 annet ledd jf § 267 første ledd), tiltalepost III om legemsbeskadigelse ved bruk av særlig farlig redskap (straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232) og tiltalepost IV om tvang (straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ).

Hun frifinnes for tiltalepost II om trusler.

C blir etter dette å dømme for tiltalepost I om grovt ran (straffeloven § 268 annet ledd jf § 267 første ledd), tiltalepost III om legemsbeskadigelse ved bruk av særlig farlig redskap (straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232).

Han frifinnes for tiltalepost II om trusler og tiltalepost IV om tvang.
 
Lagmannsretten bemerker:

Innen rammen av lagrettens kjennelse, legges følgende saksforhold til grunn for dommen:

B og E var tidligere gift. Før hendelsene 19. august 2011 hadde B fortalte at hennes bestefar, fornærmede D, var blitt domfelt for seksuelt overgrep mot en 9-årig jente. B fortalte at han også hadde gjort noe lignende med henne da hun var 7 år, og ville at de skulle dra ut til ham i hans bolig i X for å skremme ham. E hadde bedt A om å være sjåfør. C ble med på den betingelse at han fikk lete etter medisiner i huset. Alle unntatt A var ruset. I bilen lå det bl.a et kubein og tau. E hadde med seg en rosesaks.

Da de kom frem parkerte de et stykke fra fornærmedes hus. Fra baksetet tok E med seg kubeinet. C tok med to korte taustumper. B, E og C gikk inn til D, mens A ble sittende i bilen.

Da de kom inn i boligen satt D alene i stuen og så på TV. D gjenkjente ikke B, som han ikke hadde sett siden hun var 7 år gammel. C bandt hendene hans med tauet. E konfronterte D med pedofilisaken. E dro fornærmede overende, slo ham i ansiktet, tok kvelertak på ham og slo ham med kubeinet på beina og på kneskålen, noe som var særlig smertefullt. Han satte rosesaksen over fingrene hans og sa de skulle komme tilbake og klippe av en etter en hvis han ikke betalte 30 000 kroner. E knuste et steinbord og fjernsynet med en øks han hadde funnet da de gikk inn i huset. Han hugget med øksen mot gulvet ved siden av Ds hode. B ropte «Drep ham, drep ham», mens hun slo ham i hodet og på kroppen. E tok om lag 3 000 kroner fra lommeboken hans, og forlangte å få bankkortet hans. D hadde imidlertid ikke bankkort, og E ga ham frist på 3 dager med å skaffe pengene. E tok to gullringer fra fingrene hans. Mens dette pågikk var C rundt i huset for å lete etter medisiner, han så noe av voldsutøvelsen, og hørte trusler og skriking fra stuen. B var rundt i huset for lete etter brennevin.

Mens angrepet pågikk kom Ds nabo F til stedet for å dryppe øynene hans. Hun så at D ble mishandlet. E ropte at de skulle få henne ut. B tok henne hardt i overarmen, dro henne ut på badet og låste døren. F ropte at hun hadde problemer med hjertet og trengte nitroglycerin, hun skalv og tisset på seg. Etter noen minutter ble hun låst ut og fikk gå. B sa at hun ikke måtte ringe politiet.

De gikk ut av huset, og hadde i tillegg til det som er nevnt ovenfor med seg en spritflaske og en pose med tomflasker, pipe, bil- og husnøkler. C hadde ikke funnet medisiner, men tok med seg noe tobakk. Fs ektemann G kom springende etter dem, og fikk notert bilnummeret. Med A som sjåfør kjørte de fra stedet, men bilen gikk tom for drivstoff etter kort tid. De ble deretter pågrepet av politiet.

E er rettskraftig dømt for sitt forhold ved Jærens tingretts dom av 26.03.2012, og straffen ble satt til fengsel i 2 år.

D ble påført flere slag mot hodet. Han fikk flere sår i ansiktet og på en ankel, og kuttskader i venstre lillefinger. Han fikk store blå flekker over venstre hofte og bak på venstre lår, kraftig blått øye, sår og hevelse på neseryggen, og at han klaget på smerter i halsen og utenpå, og var også øm i muskulaturen på venstre side av halsen. Han fikk et hematom rundt høyre øye og større blåmerker på venstre lår, hofte og knehase. Smertene i halsregionen varte lenge, og at han i noen uker bare kunne ta til seg myk føde, og at han hostet blod. Skadene var så omfattende at de faller inn under skadebegrepet i strl. § 229, første straffalternativ. Bruken av øks som særlig farlig redskap bringer straffeloven § 232 til anvendelse.

B deltok ved voldsanvendelsen overfor D, både ved at hun til dels deltok aktivt samt oppfordret E til å drepe D. Hun styrket derved E i hans forsett. Hun tok sprit og panteflasker, hun krevde penger av D og så at E tilegnet seg kontanter. Hun snudde på D mens han lå på gulvet slik at E kunne ta den lommeboken de oppdaget at han hadde på seg. Sistnevnte for øvrig i samsvar med hennes egen forklaring for lagmannsretten.

C tok med seg tau og bandt hendene til D. Dette var med på å gjøre ham forsvarsløs, og C la derved til rette for og tilskyndet til at E og B kunne anvende vold og bortta penger og gjenstander.

B og C handlet for alle forhold forsettlig, og i forhold til det grove ranet med uberettiget vinnings hensikt.
 
Straffutmåling

Volden som ble utført mot D var omfattende. Det er skjerpende at den ble påført ham i hans eget hjem hvor han skulle kunne føle seg trygg. Skadeverket og letingen i skuffer og skap underbygget det truende og krenkende ved forholdet. Volden var omfattende, og kunne lett fått mer alvorlige følger enn den fikk. Det må reageres strengt både av allmenn- og individualpreventive grunner. De tiltalte handlet i fellesskap mot en eldre, forsvarsløs person og volden hadde karakter av mishandling. Som nevnt får straffeloven § 232 anvendelse i forhold til post III.

Det har tatt noe tid fra de straffbare forhold fant sted til ankeforhandlingen. Avhørene av de fornærmede og de tiltalte fant sted kort etter hendelsen, men saken ble liggende lenge før den ble oversendt statsadvokaten. Kravet i EMK art. 6 nr 1 om iretteføring innen rimelig tid må samlet sett anses krenket. Dette må få betydning for straffutmålingen.

I vurderingen av reaksjonsfastsettelsen tar lagmannsretten etter rettspraksis, særlig Rt-2011-721 og Rt-2012-283, utgangspunkt i en fengselsstraff på 3 år.

Lagmannsretten bemerker at for E, som ble dømt til fengsel i 2 år, ble det vektlagt at han tilsto i første avhør, og at han også redegjorde for de andres befatning med saken, jf straffeloven § 59 annet ledd. Dette i motsetning til de øvrige deltakerne.

For B legger retten i skjerpende retning vekt på at hun var den som tok initiativet til at D ble oppsøkt, at hun viste vei og at hun deltok i og tilskyndet til voldsutøvelsen mot D. Hun er tidligere straffedømt 23.11.2011, og straffeloven § 64 får anvendelse. Lagmannsretten er enig med tingretten i at hun har tatt seg til rette på en klanderverdig og ulovlig måte, og at det ikke kan få betydning i formildende retning at hun mener å ha hatt et personlig motiv. Hun har etter en lang ruskarriere nå blitt rusfri, og slik sett er i en rehabiliteringssituasjon. I en så alvorlig sak som dette, har dette likevel begrenset vekt ved straffutmålingen.

For C legger lagmannsretten vekt på at hans medvirkning var sentral. C er domfelt fire ganger tidligere, den siste dommen er av 01.02.2012, og han er ilagt forelegg den 31.10.10 og 24.01.12. Forholdene omfatter bl.a. vinnings- og rusrelaterte overtredelser. Straffeloven § 64 får anvendelse. C har et stykke på vei erkjent de faktiske forhold, selv om han ikke har erkjent straffskyld i forhold til tiltalen.

I en så alvorlig sak som dette er ikke deldom aktuelt for noen av de domfelte. Lagmannsrettens flertall fastsetter straffen for begge til fengsel i 2 år og 3 måneder. Mindretallet, meddommer Eklund, mener fengsel i 2 år for begge er tilstrekkelig.

Straffeloven § 62 første ledd er anvendt. Begge har krav på 31 dager i varetektsfradrag.
 
Erstatningskrav

Erstatningskravene avgjøres av de juridiske dommere alene.

I henhold til skadeserstatningsloven § 3-5, jf § 3-3 kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt volder skade på person eller tilføyer krenkelse som nevnt bl.a i straffeloven § 268 pålegges å betale oppreisningserstatning for ikkeøkonomisk tap til offeret. Slik erstatning skal kompensere for bl.a. smerter, psykiske plager og reduksjon av livskvalitet som kan bli følgen av krenkelsen.

D ble påført omfattende skader, og hadde ubehag i halsregionen over lengre tid. Hendelsen var svært skremmende for ham, han ble bundet, fysisk mishandlet og truet på livet. Han forklarte at han i ettertid følte seg utrygg, og at han hadde fått trygghetsalarm.

Når det gjelder B og C, er lagmannsretten er enig med tingretten i at oppreisningserstatningen til D passende kan settes til 75 000 kroner, og tiltrer også avgjørelsen av tilkjenning av erstatning for utgifter med 7 311 kroner. Det vises til domsgrunnene foran og ellers til tingrettens domsgrunner. Ankene fra de forannevnte blir å forkaste.

Når det gjelder A, kan lagmannsretten ikke se at det er ført tilstrekkelige bevis for at han er erstatningsansvarlig overfor D. A frifinnes derfor for det sivile krav.

Når det gjelder B, er lagmannsretten er enig med tingretten i at oppreisningserstatningen til avdøde F passende kan settes til 40 000 kroner. Det vises til domsgrunnene foran og ellers til tingrettens domsgrunner. Anken fra B blir å forkaste.

Lagmannsretten utformer for god ordens skyld fullstendige slutninger vedrørende de erstatning- og oppreisningskrav som pådømmes.

F har, ved sin bistandsadvokat, nedlagt påstand om at C frifinnes for oppreisningskravet. Lagmannsretten avsier dom i samsvar med dette.

I forhold til A, har bistandsadvokaten lagt ned påstand om at han frifinnes for erstatningskravet fra F. Lagmannsretten avsier dom i samsvar med dette.

Dommen er enstemmig, med unntak av den dissens som fremkommer under straffutmålingen.

Domsslutning:
1. C, født 0.0.1988, dømmes for forbrytelser mot straffeloven § 268 annet ledd jf. § 267 annet ledd og straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. § 232, sammenholdt med straffeloven § 62, til en straff av fengsel i 2 – to – år og 3 – tre – måneder, som en særskilt dom i forhold til Jæren tingretts dom av 01.02.2012 og forelegg datert 27.10.2010 og 19.01.2012, jf. straffeloven § 64. Til fradrag i straffen går 31 – trettien – dager for utholdt varetekt.
2. C, født 0.0.1988, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ og overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ.
3. B, født 0.0.1983, dømmes for forbrytelser mot straffeloven § 268 annet ledd jf. § 267 annet ledd, straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 og straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ, sammenholdt med straffeloven § 62, til en straff av fengsel i 2 – to – år og 3 – tre – måneder, som en særskilt dom i forhold til Jæren tingretts dom av 23.11.2011, jf. straffeloven § 64. Til fradrag i straffen går 31 – trettien – dager for utholdt varetekt.
4. B, født 0.0.1983, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ.
5. A, født 0.0.1986, frifinnes for forbrytelser mot straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 og straffeloven § 268 annet ledd jf. § 267 annet ledd.
6. A frifinnes for de sivile krav fra D og F.
7. B og C dømmes til å betale oppreisning med 75.000 kroner og erstatning med 7.311 kroner til D innen 2 -to- uker etter dommens forkynnelse.
8. B dømmes til å betale oppreisning med 40.000 kroner til F innen 2 -to- uker etter dommens forkynnelse.
9. C frifinnes for det sivile kravet fra F.

Les mer om voldsoffererstatning eller kontakt vårt advokatfirma for å snakke med en bistandsadvokat i Oslo og omegn.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!