Anmelde til politiet

Anmeldelse

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling må du som hovedregel anmelde dette for at politiet skal etterforske saken og for at gjerningspersonen skal bli straffet.

At forholdet er anmeldt er også et vilkår for å ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

I noen tilfelle vil politiet innlede etterforskning også uten at fornærmede i saken har anmeldt forholdet. Dette gjelder enkelte grove forbrytelser hvor det er særlig (samfunns)viktig at gjerningspersonen blir straffet. Dette forutsetter selvsagt at politiet er kjent med det straffbare forholdet.

Hva skjer etter anmeldelse? – Kortversjon

Oppsummeringsvis så kan en si at en straffesak begynner med at fornærmede anmelder forholdet. Saken blir deretter etterforsket av politiet. Når politiet er ferdig med å etterforske så må de bestemme om saken skal henlegges, eller om det skal tas ut tiltale. Dersom det tas ut tiltale, går saken over i domstolsystemet. Det berammes først hovedforhandling (rettssak) i tingretten. Saken kan deretter ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett. Dette er den alminnelige gangen i en straffesak, men det finnes unntak fra dette.

Når må jeg anmelde?

Om man anmelder et forhold i lang tid etter at hendelsen fant sted, så kan man risikere at forholdet blir henlagt fordi det er strafferettslig foreldet. Foreldelsesfristene følger av straffeprosessloven, og de er relativt lange. Foreldelsesfristens lengde avhenger av det straffbare forholdets alvor. De mest alvorlige forholdene kan nå, etter en lovendring, ikke foreldes. Dette gjelder bl.a. forsettlig drap og seksuallovbrudd mot barn. Mishandling i nære relasjoner har 5 års strafferettslig foreldelsesfrist. Var mishandlingen grov er det 10 års foreldelse. “Alminnelig” voldtekt foreldes etter 10 år, og i noen tilfelle etter 25 år for særlig alvorlige tilfelle. De minst alvorlige tilfellene av legemskrenkelser foreldes etter 2 år. Merk at foreldelsen ikke avbrytes av anmeldelse, men av at politiet tar ut siktelse. Politiet trenger tid for å ta ut en siktelse.

Merk og at det kan ha stor bevismessig betydning at forholdet anmeldes så raskt som mulig. Dette gjør at politiet kan sikre evt. spor og andre bevis som kan forsvinne med tiden. Vitneforklaringer får også mindre bevisvekt om det har gått lang tid siden hendelsen har funnet sted.

Hvordan anmelde? Diskuter anmeldelse kostnadsfritt med en advokat

Anmeldelse skjer normalt ved at fornærmede tar kontakt med en politistasjon og avgir forklaring. Alle som mener seg utsatt for følgende forhold får gratis advokatbistand til å diskutere en evt. anmeldelse med en advokat:

Dette gjelder uansett om det ender med at man ikke anmelder. Ved anmeldelse vil fornærmede få oppnevnt bistandsadvokat. Våre erfarne bistandsadvokater vil normalt kontakte politiet på klientens vegne for å avtale time for forklaring, og også bli med klienten under avhøret dersom dette er ønskelig. Under avhøret så kan klient be om å få besøksforbud og voldsalarm dersom det er behov for dette.

 Relaterte artikler