fbpx

Anmeldelse

Bilde av boken "anmeldelse og erstatning"

Sist oppdatert 26. august 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling må du som hovedregel anmelde dette for at politiet skal etterforske saken og for at gjerningspersonen skal bli straffet.

At forholdet er anmeldt er også et vilkår for å ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

I noen tilfelle vil politiet innlede etterforskning også uten at fornærmede i saken har anmeldt forholdet. Dette gjelder enkelte grove forbrytelser hvor det er særlig (samfunns)viktig at gjerningspersonen blir straffet. Dette forutsetter selvsagt at politiet er kjent med det straffbare forholdet.

Hva skjer etter anmeldelse? – Kortversjon

Oppsummeringsvis så kan en si at en straffesak begynner med at fornærmede anmelder forholdet. Saken blir deretter etterforsket av politiet. Når politiet er ferdig med å etterforske så må de bestemme om saken skal henlegges, eller om det skal tas ut tiltale. Dersom det tas ut tiltale, går saken over i domstolsystemet. Det berammes først hovedforhandling (rettssak) i tingretten. Saken kan deretter ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett. Dette er den alminnelige gangen i en straffesak, men det finnes unntak fra dette.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Når må jeg anmelde?

Om man anmelder et forhold i lang tid etter at hendelsen fant sted, så kan man risikere at forholdet blir henlagt fordi det er strafferettslig foreldet. Foreldelsesfristene følger av straffeprosessloven, og de er relativt lange. Foreldelsesfristens lengde avhenger av det straffbare forholdets alvor. De mest alvorlige forholdene kan nå, etter en lovendring, ikke foreldes. Dette gjelder bl.a. forsettlig drap og seksuallovbrudd mot barn, samt voldtekt. Mishandling i nære relasjoner har 10 års strafferettslig foreldelsesfrist. Var mishandlingen grov er det 15 års foreldelse. Voldtekt som har skjedd etter 1. juli 2004 foreldes aldri. Dersom det var voldtekt til samleie holder det at det har skjedd etter 1. juli 1999. De minst alvorlige tilfellene av legemskrenkelser foreldes etter 2 år. Merk at foreldelsen ikke avbrytes av anmeldelse, men av at politiet tar ut siktelse. Politiet trenger tid for å ta ut en siktelse.

Merk og at det kan ha stor bevismessig betydning at forholdet anmeldes så raskt som mulig. Dette gjør at politiet kan sikre evt. spor og andre bevis som kan forsvinne med tiden. Vitneforklaringer får også mindre bevisvekt om det har gått lang tid siden hendelsen har funnet sted.

Hvordan anmelde? Diskuter anmeldelse kostnadsfritt med en advokat

Anmeldelse skjer normalt ved at fornærmede tar kontakt med en politistasjon og avgir forklaring. Alle som mener seg utsatt for følgende forhold får gratis advokatbistand til å diskutere en evt. anmeldelse med en advokat:

Dette gjelder uansett om det ender med at man ikke anmelder. Ved anmeldelse vil fornærmede få oppnevnt bistandsadvokat. Våre erfarne bistandsadvokater vil normalt kontakte politiet på klientens vegne for å avtale time for forklaring, og også bli med klienten under avhøret dersom dette er ønskelig. Under avhøret så kan klient be om å få besøksforbud og voldsalarm dersom det er behov for dette.

Har du mottatt en stevning? Les mer om det her

Vanlige spørsmål

Kan man anmdelde noe digitalt?

Du kan anmelde en del ulike tyverier og noen andre mindre alvorlige krenkelser slik som hærverk via et skjema på politiets nettsider.

Hvordan anmelder man noe?

Du kan anmelde noe ved å kontakte politiet per telefon, mail eller møte opp i politivakten. Du kan også anmelde via en advokat. Politiet kan også selv opprette en anmeldelse. Anmeldelse innbærer normalt at du forklarer om de angivelige straffbare forholdene til politiet i et avhør.

Hva skjer etter en anmeldelse?

Etter at fornærmede er avhørt, så vil vanligvis etterforskningsfasen starte. Normalt sett innebærer dette avhør av vitner og innhenting og sikring av relevante bevis slik som for eksempel telefonlogg. Når etterforskningsfasen er ferdig må politiet bestemme seg for om de skal ta ut tiltale eller henlegge saken.

Har man krav på bistandsadvokat ved anmeldelse?

Dersom du anmelder visse straffbare forhold, slik som familievold, voldtekt og andre svært alvorlige krenkelser, så vil du ha krav på bistandsadvokat i forbindelse med anmeldelse og etterforskning.

Hvem kan jeg diskutere en anmeldelse med?

Ved svært alvorlige straffbare forhold så vil du ha fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Du bør da velge en spesialisert bistandsadvokat.

Kan politiet anmelde på eget initiativ?

Mange straffebud har offentlig påtale, hvilket innebærer at politiet kan iverksette etterforskning og søke å få noen dømt selv om fornærmede ikke ønsker det. Dette gjelder også for familievold og voldtekt.

Kan man trekke en anmeldelse?

Du kan trekke en begjæring om påtale. Men som regel vil det være offentlige påtale og politiet har rett til å fortsette etterforskningen uavhengig av om fornærmede ikke lenger ønsker å anmelde. Ofte vil politiet imidlertid respektere fornærmedes ønske, særlig dersom bevisene foreløpig ikke er veldig overbevisende og politiet har dårlig kapasitet.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!