fbpx

Erstatning etter personskade?

En advokat og klienten sin som vil kreve erstatning etter personskade

Sist oppdatert 19. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du lidt en personskade som følge av en arbeidsulykke eller trafikkulykke? Eller har du fått alvorlige bivirkninger som følge av koronavaksinen? Da kan du ha krav på personskadeerstatning. 

Personskade og personskadeerstatning

Fysiske og psykiske skader påført mennesker omtales som personskader. Personskader kan oppstå som følge av yrkesulykker, trafikkulykker, svikt i helsebehandling, voldshandlinger eller rene hverdagsulykker. Personskadeerstatning er erstatning som ytes til mennesker utsatt for personskade.

Yrkesulykke

Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade. Det innebærer at en arbeidstaker som er utsatt for en arbeidsulykke kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Yrkesskaden må ha skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 og lov om yrkesskade § 10. Det innebærer at skaden må ha skjedd under utførelse av arbeidstakers arbeidsoppgaver. Private gjøremål er ikke omfattet.

Trafikkulykke

En trafikkulykke kan medføre omfattende personskader av fysisk karakter. Den traumatiske hendelsen kan i tillegg utløse psykiske lidelser, som eksempelvis PTSD. Ved trafikkulykker foreligger et objektivt ansvar, hvilket innebærer at skadelidte kan kreve erstatning selv om ingen er å bebreide for ulykken. Av den grunn foreligger en plikt til å tegne ansvarsforsikring som sikrer erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet ved ulykke.

Pasientskade

Pasientskade er en skade som oppstår grunnet medisinsk behandlingssvikt. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler søknader om pasientskadeerstatning. Rett til erstatning forutsetter svikt i behandlingen, samt et økonomisk tap på minimum 10 000 kroner eller en varig og betydelig skade med 15 % uføregrad. Vaksinasjon med påfølgende alvorlige bivirkninger kan også lede til et erstatningskrav.

Eksempelvis kan man kreve erstatning etter koronavaksinen dersom man har lidt et økonomisk tap på minst 10 000 kroner og/eller er påført en varig og betydelig skade, samt kan påvise at vaksinen kan være årsak til skaden eller sykdommen og andre mer sannsynlige årsaker ikke foreligger.

Voldsoffer

Den som har lidt en personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, har krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det vil typisk være tale om vold, trusler, voldtekt, ran eller frihetsberøvelse.

Hverdagsulykker

En hverdagsulykke kan inntreffe ved at en skorstein faller ned fra et tak og treffer en person i hodet eller ved fall på glatt is. I slike tilfeller vil ofte enkeltpersoner eller virksomheter være ansvarlig, enten på grunnlag av culpa (forsett eller uaktsomhet) eller et objektivt ansvar.

Vilkår for erstatning

Ansvarsgrunnlag

Erstatning forutsetter for det første at det foreligger et ansvarsgrunnlag. Ved tilfeller hvor skadevolder har utvist skyld gjennom en forsettlig skadeforvoldelse eller uaktsom (klanderverdig) opptreden vil ansvarsgrunnlag følge av den ulovfestede culparegelen. I mange personskadersaker vil imidlertid skadevolder være dekket av en ansvarsforsikring, som utgjør et objektivt ansvarsgrunnlag. Det vil si at det ikke forutsetter skyld eller klanderverdig opptreden hos skadevolder.

Yrkesulykke

Ansvaret ved yrkesskade er objektivt. Det følger av yrkesskadeforsikringsloven som pålegger arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring, jf. § 3. Videre angir yrkesskadeforsikringsloven § 5 at forsikringsselskapet hefter for det økonomiske tap oppstått som følge av yrkesskaden.

Trafikkulykke

Trafikkulykker er årsak til mange personskader. Ansvarsgrunnlaget reguleres av bilansvarsloven § 4. Et krav om erstatning foreligger overfor bilens forsikringsselskap uavhengig av hvem som er skyld i skaden. Dette gjelder også dersom ingen er skyld i skaden. Kun motorvogner er omfattet av det objektive ansvaret etter bilansvarsloven. Det vil eksempelvis si at ulykker med el-sparkesykler eller sykler ikke omfattes.

Pasientskade

Pasientskadeloven § 2 bokstav a angir at pasienter eller andre som har lidt tap på grunn av en pasientskade, har krav på erstatning dersom skaden skyldes «svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes». Det er tilstrekkelig at en svikt foreligger. Intet krav om skyld er oppstilt. Ansvaret er altså objektivt.

Hverdagsulykker

Hverdagsulykker vil typisk være forårsaket av risikokilder som eksisterer hvor en ferdes, eksempelvis der en skorstein løsner fra et tak og treffer en tilfeldig forbipasserende i hodet. Spørsmålet som oppstår i et slikt tilfelle er om skadelidte eller eieren av bygget er nærmest til å bære risikoen for skade. Som hovedregel er skadelidte nærmest til å bære risiko for egen ulykke. Likevel kan det foreligge forhold som gjør det nærliggende å velte risikoen over på en annen. Det kan være tilfellet dersom påstått ansvarlig har tilstrekkelig tilknytning til risikokilden, eksempelvis eieren av bygget. Videre må risikokilden utgjøre en stadig, typisk og ekstraordinær risiko. For eksempel kan det være tale om et gammelt bygg som forutsetter jevnlig vedlikehold. I et slikt tilfelle kan eieren av bygget være nærmest til å forutse risikoen for skade.

Økonomisk tap

Videre må det foreligge et økonomisk tap som følge av personskaden. Det kan være tale om utgifter til medisiner og legebehandling eller tap av arbeidsinntekt. Ved alvorlige personskader kan imidlertid erstatning også tilkjennes der det ikke foreligger et økonomisk tap. I den anledning kan det tilkjennes menerstatning og/eller oppreisning. I praksis vil imidlertid et økonomisk tap nesten alltid foreligge ved alvorlige personskader.

Ved pasientskade må det foreligge et økonomisk tap på minimum 10.000 kroner for å inneha et krav om erstatning eller en varig og betydelig skade med 15 % uføregrad.

Årsakssammenheng

Kravet til årsakssammenheng er det vilkåret som oftest fordrer problemer i praksis. Vilkåret innebærer at den skadebetingende hendelsen må være en nødvendig og ikke uvesentlig årsak til at personskaden inntraff. Med andre ord vil det si at personskaden ikke ville skjedd dersom ulykken, feilbehandlingen eller risikokilden tenkes borte. Personskaden og det påfølgende økonomiske tapet kan heller ikke være en for fjern, indirekte eller avledet følge av ulykken eller den ansvarsbetingende handling. Det er kun nødvendige og rimelige utgifter som kan kreves dekket.

Ved skade eller sykdom oppstått etter vaksine som inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, eksempelvis koronavaksinen, er det tilstrekkelig for skadelidte å påvise at vaksinen kan være årsak til skaden eller sykdom, samtidig som andre mer sannsynlige årsaker ikke foreligger.

Erstatningsposter

Økonomisk tap

Erstatningen skal som hovedregel dekke skadelidtes fulle økonomiske tap som følge av skaden. Skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd angir at erstatning for personskade skal dekke «lidt tap, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden». Bestemmelsen gir uttrykk for at skadelidte kan kreve tapt arbeidsinntekt dersom vedkommende i en kortere eller lengre periode ikke har vært eller ikke vil være i stand til å arbeide som normalt grunnet skaden. Inntektstapet beregnes ved å finne differansen mellom inntekt uten skaden og inntekt med skaden. I tillegg skal rimelige og nødvendige merutgifter erstattes. For eksempel utgifter til medisiner, undersøkelser og transport. Slik settes skadelidte økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Ikke-økonomisk tap

Menerstatning ytes der skadelidte er pådratt en varig og betydelig skade av medisinsk art. Vilkårene varig og betydelig innebærer som hovedregel at skadelidte må være påført minimum 15 % invaliditetsgrad, med minst 10 års varighet. Utmålingen fastsettes med grunnlag i menets medisinske art og størrelse, samt dets betydning for vedkommendes personlige livsutfoldelse.

Oppreisning kan tilkjennes i de tilfeller hvor skadevolder forsettlig eller uaktsomt har voldt personskade eller tilføyd visse former for alvorlig krenkelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Vilkårene for oppreisning vil typisk være oppfylt etter å ha vært utsatt for en voldshendelse. Oppreisning utbetales som et engangsbeløp basert på hva retten finner rimelig for voldt tort og smerte.

Foreldelse

Den alminnelige foreldelsesfrist ved krav om erstatning er 3 år fra dagen skadelidte fikk eller burde fått nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. For de tilfeller hvor det tar svært lang tid før skadelidte får eller burde fått kunnskap foreligger en maksfrist på 20 år etter at den skadegjørende handlingen eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. Skaden må imidlertid meldes til forsikringsselskapet innen 1 år etter vedkommende fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet.

Personskadeadvokater

Personskaderetten er et svært komplekst rettsområde i skjæringsfeltet mellom juss og medisin, og fordrer dermed erfaring og kompetanse på rettsområdet for å få gjennomslag for aktuelle erstatningskrav. Forsikringsselskapene har ofte interesse i å tilkjenne et lavest mulig erstatningsbeløp. Det er derfor fordelaktig for skadelidte å søke bistand hos en spesialisert advokat som kan bidra til å øke erstatningssummen. Kun noen få advokatfirmaer i Norge har spesialisert kompetanse innenfor personskadeerstatning. Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har erfaring med å fremme slike krav.

Personskadeadvokat i Oslo

Har du vært utsatt for en ulykke, svikt i behandling eller voldshendelse? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis forhåndsvurdering av ditt eventuelle erstatningskrav. En av våre personskadeadvokater kan kostnadsfritt hjelpe deg med å undersøke om forsikringen din dekker videre advokatutgifter, eller om du har krav på dekning fra staten. Det vil ofte være tilfellet ved personskade. Eksempelvis vil forsikringsselsskapet i all hovedsak dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter etter ulykke.

Vårt advokatfirma holder til sentralt i Oslo, i Torggata 10. Vi bistår imidlertid klienter over hele landet. Ved spørsmål om dine rettigheter ved personskade send oss en helt uforpliktende e-post eller ring 22 34 30 00. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar en av våre personskadeadvokater kontakt med deg snarest.

Les også: Hvordan fremme krav om erstatning?

Vanlige spørsmål

Hva er personskadeerstatning?

Personskadeerstatning er erstatning som tilkjennes mennesker som har vært utsatt for personskade. En personskade kan betegnes som en fysisk eller psykisk skade på person.

Hva er vilkårene for personskadeerstatning?

Personskadeerstatning forutsetter i alminnelighet at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse og skaden. Ulike typer personskader fordrer ulike former for ansvarsgrunnlag. Eksempelvis bygger både trafikkskader og yrkesskader på et objektivt ansvar ilagt forsikringsselskapet, mens pasientskader forutsetter en objektiv svikt under medisinsk behandling.

Kan jeg kreve erstatning for personskade etter koronavaksine?

Ja, dersom du har fått alvorlige bivirkninger som har ledet til et økonomisk tap på minst 10.000 kroner eller en varig og betydelig skade eller sykdom. Videre er det et vilkår at vaksinen kan være årsak til skaden eller sykdommen du er påført, og at det ikke foreligger andre mer sannsynlige årsaker.

Hvem skal erstatningskrav rettes mot?

Hvem et erstatningskrav skal rettes mot vil variere ut fra hva slags personskade det er tale om. Ved trafikkulykke og arbeidsulykke skal krav rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Dersom du er utsatt for en pasientskade rettes erstatningskravet mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Etter å ha vært utsatt for en voldshendelse som er anmeldt kan søknad om voldsoffererstatning fremsettes til Kontoret for voldsoffererstatning. I andre tilfeller skal kravet rettes mot den ansvarlige for skaden.

Når foreldes erstatningskrav?

Erstatningskrav foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde fått nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. En maksfrist på 20 er er oppstilt for de tilfeller hvor det tar lang tid før skadelidte får tilstrekkelig kunnskap. Likevel må skaden meldes til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadelidte fikk kunnskap om forholdene som ligger til grunn for kravet.

Hvor mye kan jeg kreve i personskadeerstatning?

Hvor mye du kan kreve i personskadeerstatning vil variere basert på de konkrete forholdene i saken. Dersom du har vært eller vil være ute av stand til å arbeide i en periode grunnet skaden kan inntektstapet kreves erstattet. Merutgifter som følge av skaden, herunder undersøkelser, behandling og medisiner, er videre en aktuell erstatningspost. Ved alvorlige skader kan også retten til menerstatning eller oppreisning aktualiseres.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!