fbpx

Hvordan fremme krav om erstatning?

En advokat diskuterer med en klient som har vært utsatt for en yrkesskade og ønsker å fremme krav om erstatning

Sist oppdatert 25. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har blitt utsatt for yrkesskade, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgiver. For personskade og sykdom som oppstår i arbeidstiden vil arbeidsgiver som hovedregel stå ansvarlig. Det følger av reglene om yrkesskadeforsikringen som oppstilles i yrkesskadeforsikringsloven. Krav om erstatning kan fremmes overfor arbeidsgiver.

Vilkår for erstatning

Sett at det ikke foreligger noen avtale eller lov som regulerer forholdet, gjelder det generelle ulovfestede prinsipper innenfor erstatningsretten.

Avtale

Avtale vil typisk foreligge i form av arbeidskontrakt. Dersom arbeidskontrakten regulerer reglene for erstatning, vil disse komme til anvendelse der det oppstår et eventuelt krav. Det er vanskelig å si noe generelt om vilkårene i en avtale. Likevel vil arbeidsavtaler som regel bygge på reglene som eksempelvis følger av yrkesskadeforsikringsloven.

Yrkesskadeforsikringsloven

Etter loven har arbeidsgiver en plikt til å tegne forsikring som skal dekke yrkesskade eller yrkessykdom. Det fremgår uttrykkelig av lovens § 3 første ledd andre punktum at:

«Yrkesskadeforsikringen skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden.»

De ulovfestede erstatningsvilkårene

For at en skal kunne kreve erstatning, er det tre grunnvilkår som må være oppfylt. For det første må det være snakk om et økonomisk tap. For det andre må det foreligge ansvarsgrunnlag. For det tredje må det være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den ansvarsbetingende hendelsen.

For yrkesskader vil som regel disse vilkårene være oppfylt. Det vil medføre et økonomisk tap dersom skaden medfører at arbeidstaker ikke kan arbeide i en periode. Som regel vil det foreligge et objektivt ansvarsgrunnlag hos arbeidsgiver, som oppstår i kraft av vedkommendes rolle. Kravet om årsakssammenheng er som regel det som kommer på spissen i tvistetilfellene.

Vilkåret om årsakssammenheng oppstiller et krav om at den eventuelle skaden må ha oppstått som følge av forhold på arbeid, i arbeidstiden.

Gitt at erstatningsvilkårene er oppfylt, vil du som regel kunne kreve erstatning.

Fremming av erstatningskravet

Sett at vilkårene for erstatning er oppfylt, må kravet fremmes overfor rette vedkommende. Der det gjelder erstatningskrav som følge av yrkesskade, vil det være mest nærliggende å fremme kravet overfor arbeidsgiver. Kravet bør inneholde en redegjørelse for hvorfor erstatningsvilkårene er oppfylt, og gjøre mottakeren klar over at du dermed ønsker å fremme et erstatningskrav. Erstatningskravet bør fremsettes skriftlig, slik at det senere kan vises til dersom det oppstår uenighet om når kravet ble fremsatt eller lignende.

Advokathjelp for å fremme erstatningskrav

Ved usikkerhet angående erstatningskravet ditt, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Vi kan hjelpe deg, enten forespørselen din angår spørsmål om hvorvidt du overhodet har et krav i behold, eller hvordan kravet skal fremmes. Du vil også få hjelp til hva erstatningskravet ditt bør inneholde, og hvem du bør fremme det mot.

Vanlige spørsmål

Hva skal til at jeg har et erstatningskrav i behold?

Vilkårene for et eventuelt erstatningskrav kan enten reguleres av avtale, lov eller de alminnelige ulovfestede erstatningsprinsippene. Som regel kreves det uansett at det foreligger et økonomisk tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

Hvem skal jeg fremme mitt erstatningskrav overfor?

Erstatningskravet ditt bør fremmes mot den som har ansvaret for skaden. Der det er snakk om yrkesskade, vil det være nærliggende å fremme erstatningskravet overfor arbeidsgiveren.

Hvor mye kan jeg kreve dekket?

Som regel vil du ha krav på å få dekket ditt økonomiske tap som har oppstått som følge av skaden. Dersom du ikke har kunnet arbeide på en stund, vil du kunne kreve erstatning for tapt lønnsinntekter innenfor denne perioden.

Hva bør erstatningskravet inneholde?

Erstatningskravet bør inneholde en redegjørelse for hvorfor vilkårene for erstatning er oppfylt i ditt tilfelle. Videre bør det fremgå tydelig at du, på bakgrunn av dette, fremmer krav om erstatning. Erstatningskravet bør fremsettes skriftlig.

Kilder

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig.Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

Runar Navland. Yrkesskade. Gyldendal, Oslo 2020.

Masteroppgave

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!