fbpx

Fremme krav om yrkesskadeerstatning?

En advokat diskuterer med en klient som har vært utsatt for en yrkesskade og ønsker å fremme krav om yrkesskadeerstatning

Sist oppdatert 11. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade er det viktig at du raskt fremmer krav om yrkesskadeerstatning. Det kan fort være snakk om et stort økonomisk tap du er utsatt for, og du må derfor sikre dine rettigheter. Under finner du en veiledning for hvordan du skal fremme ditt krav dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade. 

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er i folketrygdloven §§ 13-3 og 13-5 definert som en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en “arbeidsulykke” som oppstår mens arbeidstakeren er “i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”. Yrkesskader omfatter både fysiske og psykiske skader/sykdommer.

Av NAV er yrkesskade definert som

«en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskriften om yrkessykdommer». Kilde: NAV.

Les også: Foreldelse av yrkesskadeerstatning

Hvordan melde yrkesskade til NAV?

Det er din arbeidsgiver som skal melde inn skader du som arbeidstaker blir utsatt for. Dersom arbeidsgiver ikke melder inn yrkesskaden, plikter du som arbeidstaker å gjøre det selv. Du melder inn yrkesskaden ved å fylle ut meldeskjemaer som du finner på NAV sin hjemmeside.

Yrkesskaden skal meldes inn så raskt som mulig og senest innen 1 år. Dersom tidsfristen ikke overholdes kan du miste retten til å gjøre yrkesskaden din gjeldende. Unntak kan tenkes der arbeidsgiver kan vise til særlig grunner for at skademeldingen ble sendt inn etter fristen. Videre er det et krav om at det da er klart at man står overfor en yrkesskade.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning er erstatning du har krav på dersom du som følge av en yrkesskade lider et økonomisk tap. Krav om yrkesskadeerstatning skal rettes mot ansvarlig yrkesskadeforsikring.

“Formålet med yrkesskadedekning er av Høyesterett i Rt. 2004 s. 487 formulert slik:
“å gi kompensasjon for den særlige risiko som antas å følge av det arbeid man utfører” (avsnitt 28).” Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021, s. 4.

Yrkesskadeforsikring er noe arbeidsgivere plikter å tegne til sine arbeidstakere.  Likevel er det noen arbeidsgivere som ikke tegner slik yrkesskadeforsirking selv om de plikter til det. I de tilfellene vil du ikke stå uten mulighet til å kreve yrkesskadeerstatning, kravet ditt skal da rettes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen i stedet.

Les også: Yrkesskade i forsvaret

Vanlige erstatningsposter etter yrkesskade

Noen erstatningsposter vil være vanligere enn andre å kreve erstattet i de tilfellene du har blitt utsatt for en yrkesskade. Hvor mye du vil ha krav på er umulig å fastsette da det vil avhenge av hvor stort ditt påførte tap etter yrkesskaden konkret er på.

De vanligste erstatningspostene er:

 • Erstatning for tapt inntekt/fremtidig inntekt
 • Erstatning for merutgifter
 • Påført hjemmetapsarbeid
 • Tap av forsørger
 • Oppreisningserstatning
 • Menerstanting

Advokathjelp ved yrkesskadeerstaning

Har du blitt utsatt for en yrkesskade og trenger juridisk bistand? Advokatene i Advokatfirma Teigstad er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg. Du kan ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din yrkesskade og eventuelle erstatningskrav. Advokatene er tilgjengelig på telefon eller e-post. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

For ytterligere info kan du lese mer om yrkesskade i yrkesskademanualen.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er i folketrygdloven. I §§ 13-3 og 13-5 er yrkesskade definert som en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en ¨arbeidsulykke¨ som oppstår mens arbeidstakeren er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨.

Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning er erstatning du har krav på dersom du som følge av en yrkesskade lider et økonomisk tap. Krav om yrkesskadeerstatning skal rettes mot ansvarlig yrkesskadeforsikring.

Hva er fristen for å melde inn yrkesskaden til NAV?

Arbeidsgiver skal melde om din yrkesskade så raskt som mulig og senest innen 1 år. Det er som nevnt arbeidsgivers plikt, men dersom dette ikke gjøres må du som arbeidstaker følge opp slik at ikke du mister retten til å gjøre ditt krav gjeldende.

Hvor mye kan jeg få i yrkesskadeerstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning vil variere fra yrkesskade til yrkesskade og hvor stort ditt økonomiske tap har vært. Det vil derfor ikke være mulig å si hvor mye erstatning du har krav på. Særlig der det er tale om tapt inntekt vil det fort være tale om store beløp.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021

NAV: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-03-11-220#:~:text=%20Forskrift%20om%20yrkessykdommer%2C%20klimasykdommer%20og%20epidemiske%20sykdommer,av%20kulde%20og%20lav%20temperatur%20under…%20More%20

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!