fbpx

Har du krav på pasientskadeerstatning?

en pasient som er innlagt på sykehus og som senere vil kreve pasientskadeerstatning som følge av skaden påført av helsevesenet

Sist oppdatert 25. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du vært utsatt for svikt i den helsehjelpen du fått, enten at du har fått feilbehandling, for sen diagnostisering e.l. og dette fører til en personskade, har du som regel krav på pasientskadeerstatning. 

Hva kan du som skadelidt kreve erstattet?

Formålet med erstatning er at det skal være en kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt som følge av skaden påført av helsevesenet. For at pasientskadeerstatning skal være aktuelt må ditt økonomiske tap være større enn 10 000 kroner.

Det er likevel verdt å merke seg at selv om du ikke har lidt et økonomisk tap vil du kunne kreve menerstatning, som er erstatning for tapt livsutfoldelse. Vi vil komme tilbake til dette senere i artikkelen.

Merutgifter

Svikt og feilbehandlinger fører ofte til merutgifter for skadelidte. Ofte vil det dreie seg om utgifter til lege, behandlere, transport og medisiner. I noen tilfeller vil det også være nødvendig med spesialisert utstyr. Så lenge disse utgiftene er rimelig og nødvendige plikter Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) å erstatte disse utgiftene.

Tapt inntekt/ tapt fremtidig inntekt

Dersom pasientskaden har påført deg et inntektstap, har du krav på at NPE erstatter differansen du lider med og uten skaden. I og med at det er vanskelig å anslå hva sannsynlig inntekt ville vært dersom man tenker skaden vekk, vil beregningen være skjønnsmessig.

Hvis det bevises at inntektstapet også vil gjelde i fremtiden er dette også et tap du har krav på å få dekket. En alvorlig pasientskade kan i verste fall føre til varig eller delvis arbeidsuførhet. Et slikt tap vil NPE også være pliktig til å erstatte.

Arbeid i hjemmet

I de tilfeller du ikke er i stand til å jobbe vil også arbeidsoppgaver du har i hjemmet kunne være utfordrende. Dersom skaden gjør det så problematisk å gjennomføre oppgavene at det ikke lar seg gjøre, vil du kunne få dekket eventuelle utgifter du har i forbindelse med dette. En slik erstatning vil vurderes konkret for hver enkelt sak.

Menerstatning

Menerstatning er som nevnt erstatning for ikke-økonomisk tap, eller erstatning for tapt livsutfoldelse. Denne erstatningsposten vil kun være mulig å kreve dersom svikten i helsevesenet har ført til en varig og betydelig skade. Det vil være en spesialist som skal vurdere din medisinske invaliditet. Det er et krav om at den medisinske invaliditeten er 15% eller høyere. Med varig følger det av praksis at skaden må strekke seg over en periode på minst 10 år.

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Erstatningskravet skal rettes mot Norsk Pasientskadeerstatning. Det er NPE som skal behandle sakene der helsevesenet har sviktet. Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Inne i skjemaet finner du veiledning for hvordan dette gjøres. Du kan ta kontakt med våre advokater dersom du trenger bistand med dette.

Foreldelse

Hvis kravet ditt skal stå seg er det svært viktig at du husker å søke om pasientskadeerstatning før fristen går ut. Fristen går ut 3 år etter at du oppdaget skaden. Det er altså ikke 3 etter behandlingen/unnlatelsen eller svikten viste seg, men 3 år etter at du ble kjent med skaden.

Den absolutte fristen vil likevel være på 20 år. Er du usikker på om foreldelsesfristen på kravet ditt er utgått eller ikke, kan du ta kontakt med en av våre advokater så vil vi bistå deg.

Våre advokater kan bistå deg

Har du blitt utsatt for en svikt fra helsemyndighetene og derfor skal ha erstatning? Våre dyktige erstatningsrettsadvokater kan hjelpe deg med å fremsette riktig krav slik at du får den erstatningen du har krav på. Advokatene kan kontaktes på telefon eller per e-post. Ønsker du at vi skal kontakte deg kan du fylle ut skjema under.

Les også: brosymptomer i personskadesaker

Vanlige spørsmål

Er det nødvendig å benytte seg av en advokat i erstatningssaker?

Saker vedrørende pasientskadeerstatning er ofte svært kompliserte fordi de befinner jeg i krysningen mellom juss og medisin. En advokat vil kunne sikre at kravet blir riktig fremsatt, og at du har riktig og tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne bevise skaden din. I tillegg vil advokaten kunne bidra med raske innsendinger til NPE slik at prosessen ikke tar lenger tid enn nødvendig.

Kan jeg klage på vedtak fra NPE?

Vedtak truffet av NPE kan klages inn til Pasientskadenemnda. Vedtak fra Pasientskadenemnda kan videre bringes inn for domstolene.

Hvor stort erstatningsbeløp jeg kan kreve?

Erstatningsbeløpet vil alltid gjenspeile det økonomiske tapet du har hatt. I og med at dette vil variere fra pasient til pasient er det ikke mulig å si noe konkret om et erstatningsbeløp. Det vil også være viktig å fastsette hvilke skader som kommer fra feilbehandlingen eller svikten, og hvilke skader som uansett ville oppstått som følge av sykdommen eller den tidligere skaden. Det er verdt å merke seg at det heller ikke vil være en øvre grense for pasientskadeerstatning.

Hvor lang tid tar prosessen?

Skaden vil hos NPE normalt behandles i ca. 8 måneder. Skadens alvorlighetsgrad og hvor stor pågang NPE erfarer på det gitte tidspunktet vil likevel kunne påvirke saksbehandlingstiden. I tillegg vil eventuelle klager og anker kunne føre til lenger saksbehandlingstid. Hvis du får medhold i kravet ditt skal du få beløpet utbetalt innen 3 måneder.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!