fbpx

Brosymptomer i personskadesaker

En mann har brosymptomer etter å ha vært utsatt for en ulykke som har ledet til nakkeskade

Sist oppdatert 27. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

I tiden etter en ulykke med påfølgende personskade vil skadelidte kunne oppleve ulike plager eller symptomer. Brosymptomer utgjør et av kriteriene for å fastslå det erstatningsrettslige vilkåret årsakssammenheng i personskadesaker og betegnes som de plager eller symptomer skadelidte har i perioden fra skadehendelsen og frem til skaden har stabilisert seg. 

Vilkåret brosymptomer i personskadesaker

Brosymptomer utgjør de plager eller symptomer skadelidte opplever i perioden fra skadehendelsen og frem til skaden har stabilisert seg i en mer varig tilstand. Slik kan man se for seg at brosymptomene danner en bro gjennom sykdomsforløpet, ved at skadelidte må ha hatt nogenlunde sammenhengende smerter eller plager mellom den akutte fasen og den kroniske fasen. Særlig ved nakkeslengskader og andre såkalte usynlige skader vil vilkåret være av stor betydning.

Symptomfrie perioder?

Ved enkelte skadeforløp kan skadelidte i perioder være helt symptomfri. Spørsmålet er hvordan kravet om årsakssammenheng skal vurderes i slike tilfeller. I Lie-dommen (Rt. 1998 s. 1565) er følgende uttalt på side 1575: «Dersom pasienten blir frisk, for så flere uker eller måneder senere å få tilbake liknende besvær, øker usikkerheten mht om det er den tidligere skaden, eller naturlig tilbøyelighet for helsebesvær med smerter, stivhet o.l. som er hovedårsaken til besværene.» I slike tilfeller må det foretas en helhetsvurdering av sannsynligheten for årsakssammenheng. Desto lenger skadelidte er symptomfri, jo mindre sannsynlighet foreligger imidlertid for årsakssammenheng.

I Ask-dommen inntatt i Rt. 2010 s. 1547 ble en person sendt til legevakten etter en ulykke. Ifølge legejournalen hadde vedkommende smerter i nakken. Deretter ble han sendt til akuttmottaket på Sykehuset i Østfold. Røntgenbildene som ble tatt viste imidlertid ingen synlig skade. Legen som behandlet skadelidte på sykehuset noterte i journalen at Ask ikke hadde noe besvær i nakken og ikke ønsket sykemelding. Fire uker senere tok han igjen kontakt med lege med nakkeplager, som senere ble kroniske. Kravet til brosymptomer ble ansett oppfylt i saken.

Andre erstatningsrettslige vilkår

Som hovedregel er erstatning betinget av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden.

Adekvat årsakssammenheng innebærer at skadehendelsen må være en nødvendig og ikke uvesentlig årsak til at skaden oppstod. Ved personskade oppstilles fire nærmere kriterier for årsakssammenheng. For det første må skadehendelsen ha hatt tilstrekkelig skadevoldende evne, jf. Rt. 2010 s. 1547, også kalt «adekvat traume». For det andre må det foreligge akutte smerter innen 2-3 døgn etter ulykken. Det er derfor viktig å opplyse legen om smerter, slik at vedkommende kan notere dette i skadelidtes legejournal. Vilkår nummer tre er at det må foreligge brosymptomer (som omtalt overfor), mens fjerde vilkår innebærer at sykdomsbildet må være forenlig med allment akseptert vitenskap.

Advokathjelp i personskadesaker

Har du vært utsatt for en ulykke som har ledet til nakkeskade eller andre usynlige skader? Da er det gode muligheter for at du har rett til erstatning. Advokatfirmaet Teigstad gir deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater kan kontaktes ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er brosymptomer i personskadesaker?

Brosymptomer utgjør de plager eller symptomer skadelidte opplever i perioden fra skadehendelsen og frem til skaden har stabilisert seg i en mer varig eller kronisk tilstand.

Kan vilkåret om brosymptomer være oppfylt ved symptomfrie perioder?

Ja, vilkåret kan være oppfylt i slike situasjoner, men det må foretas en helhetsvurdering av sannsynligheten for at det foreligger årsakssammenheng mellom skadehendelsen og den kroniske skaden. Desto lenger skadelidte er symptomfri, jo mindre sannsynlighet foreligger imidlertid for årsakssammenheng.

Hva er vilkårene for erstatning?

Vilkårene for erstatning er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden/tapet.

Hvilke kriterier er avgjørende ved vurderingen av årsakssammenheng?

Adekvat årsakssammenheng innebærer at skadehendelsen må være en nødvendig og ikke uvesentlig årsak til at skaden oppstod. Ved personskade oppstilles fire nærmere kriterier for årsakssammenheng. Det må være tale om et adekvat traume, foreligge akutte smerter, brosymptomer og et sykdomsbilde forenlig med allment akseptert vitenskap.

Må jeg betale for advokat ved krav om erstatning?

Som hovedregel vil ansvarlig forsikringsselskap eller skadevolder dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som del av erstatningen.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave, med bistand fra Morten Kjelland, Oslo, 2012.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar, 6. utgave, Oslo, 2007.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!