fbpx

Tidspunkt for mangelsvurderingen ved bilkjøp

en bilkjøper lurer på når mangelsvurderingen for et bilkjøp fortsatt gjelder.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Fkjl. § 18 regulerer hvilket tidspunkt for når bedømmelsen av om tingen har en mangel etter kriteriene i §§ 15, 16 og 17, skal knyttes til. Bestemmelsen tilsvarer i all hovedsak kjl. § 21, med unntak av fkjl. § 18 annet ledd som gir forbrukeren et særlig vern for mangler som viser seg innen seks måneder etter overtakelse.

Dette er et vanlig tvistetema i saker som gjelder mangler ved biler, båter og andre kjøretøy. Hvem har risikoen for at motoren havarerer etter bare syv måneder?

Hovedregelen om tidspunktet for mangelsvurderingen

Forbrukerkjøpsloven § 18 første ledd fastslår at bedømmelsen av om tingen har en mangel skal knyttes til tidspunktet når risikoen går over på kjøperen. Hovedregelen er at risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert, jfr. § 14.

Selgeren hefter ikke for feil og mangler som oppstår etter tidspunktet for risikoens overgang, altså i praksis ved overtakelsen av kjøretøyet. Om det skjer en ulykke på vei hjem fra bilforhandleren, så angår ikke dette selger.

Her kan en se på eksempelet med saken der ett av forhjulene løsnet og falt av på vei hjem fra bilforhandleren.[1] Der var det åpenbart at hjulboltene satt løst ved risikoens overgang, og bilen hadde dermed en mangel som selger heftet for.

Heving av bilkjøp

Selgeren svarer for skjulte mangler som først viser seg etter at bilen er levert. Typisk eksempel kan være motorhavari i etterkant av overlevering, som følge av at registerreimen var unormalt slitt. Eller svakheter ved bilens elektronikk som gjør seg utslag i feil etter leveringstidspunktet. Avgjørende er om mangelen er forårsaket av noe som forelå ved risikoens overgang.[2]

Mangelsvurderingen må i praksis deles i to. Det må for det første avgjøres om den aktuelle svikten vil utgjøre en mangel etter fkjl. §§ 15 – 17 dersom årsaken til den kan tilbakeføres til risikoens overgang. For det annet må det avgjøres om svikten har sin årsak i en omstendighet som forelå ved risikoens overgang, jfr. § 18 første ledd, eller om den skyldes etterfølgende omstendigheter.[3]

Garanti ved mangler ved bilkjøp?

Det er i utgangspunktet fri bevisførsel med hensyn til hvorvidt svikten har sin årsak i omstendigheter som forelå ved risikoens overgang.[4] Typisk vil en benytte verkstedrapporter eller sakkyndige uttalelser sammenholdt med sunn fornuft. Det må være mer sannsynlig at mangelen var til stede ved risikoens overgang enn at den ikke var det. Denne bevisbyrden hviler i utgangspunktet på kjøper, men legg likevel merke til særregelen i forbrukerkjøp som gjelder for mangler som viser seg innen seks måneder.

Eksempler

FKU-2018-551

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jfr. kjl. § 13 første ledd, jfr. § 6 eller § 7, samt § 21 første ledd. Det er klageren som har bevisbyrden for den eller de omstendigheter som kravet er grunnet på. Dette innebærer at det er klageren som må sannsynliggjøre at årsaken til motorhavariet skyldes forhold som forelå ved leveringen.

Utvalget legger til grunn at motorhavariet skyldes at oljepluggen falt ut, noe som igjen førte til at motoroljen rant ut og at motoren ikke fikk smøring. Ettersom oljepluggen falt ut kun 19 dager etter handelen, og bilen på dette tidspunktet kun hadde gått nærmere 1 000 kilometer siden kjøpet, samt at klageren ikke hadde byttet olje på bilen i dette tidsrommet, finner utvalget det sannsynlig at det forelå en latent feil med oljepluggen på kjøpstidspunktet som materialiserte seg etter kort tid. Feilen med oljepluggen må derfor anses å ha foreligget på leveringstidspunktet.

FTU-2013-674

Dagen etter overtakelsen ble klagers sønn stoppet i kjøretøykontroll, og motorsykkelen ble avskiltet på stedet grunnet feil med bakbremser, bakdekk, slakk i rammehodet, lys, høy lyd fra eksos og manglende del 1 av vognkortet. Kontrollseddel fra Statens vegvesen datert 26.2.2013 er framlagt i saken.

Den 25.3.2013 ble motorsykkelen på nytt framstilt for Statens vegvesen, som konstaterte mye røyk fra motoren. Det viste seg at den lakk kjølevæske og kun startet når denne var tom. Klagers prosessfullmektig forsøkte selv å få motorsykkelen utbedret, men oppdaget under dette arbeidet både en bensinlekkasje og gjennomslag i motoren ved at det kom olje fra eksosanlegget. På bakgrunn av dette krevde klager heving av kjøpet.

[…]

Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg seinere, kjl. § 21 første ledd. Risikoen går over ved leveringen, jf kjl. § 13 første ledd.

Utvalget finner det sannsynliggjort at årsaken til motorproblemene var til stede på leveringstidspunktet. Grunnet avskiltingen har motorsykkelen nesten ikke blitt benyttet av klagers sønn, og det har således formodningen mot seg at hans beskjedne bruk har forårsaket så omfattende feil. Det foreligger etter dette en mangel ved kjøretøyet.

Forbrukerkjøp – mangler som viser seg innen seks måneder

Etter hovedregelen er det altså kjøpers bevisbyrde å sannsynliggjøre at mangelen hadde sin årsak i forhold som forelå ved overleveringen. Dette kan være veldig vanskelig å bevise, da selger ofte vil hevde at mangelen skyldes uvettig bruk eller andre forhold som kjøper selv har ansvar for.

Men ifølge fkjl. § 18 andre ledd skal funksjonssvikt og andre feil som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha vært til stede på kjøpstidspunktet slik at feilen utgjør en kjøpsrettslig mangel. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren beviser at feilen er oppstått senere av årsaker som ikke har sammenheng med tilstanden på leveringstidspunktet, eller dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

Dette er en svært praktisk regel når det gjelder kjøp av kjøretøy fra forhandlere. Ofte vil det være tvil om mangelen var til stede ved overtakelsen av bilen, for eksempel hvorvidt det var en feil ved turboen allerede ved overtakelsen eller om det har oppstått som følge av dårlig vedlikehold og skjødesløs bruk av bilen i de første månedene i kjøpers eie.

Formodningen gjelder ikke dersom «noe annet bevises». Det er selgeren som har bevisbyrden hvis det er tvil om årsaksforholdet.[5] I praksis kan bilforhandleren føre bevis for at det er mer sannsynlig at svikten ikke kan knyttes til noen omstendighet som forelå ved overleveringen. Hvis de lykkes med dette så vil de ikke hefte for svikten.

Regelen gjelder ikke dersom en slik regel er uforenlig med varens eller mangelens art, for eksempel kan en ikke uten videre legge til grunn at det at vinterdekkene er slitt etter fem måneder i kjøpers eie tilsier at de var slitt ved overleveringen.[6]

[1] FU-sak 19/1236

[2] NU 1984: 5 s. 238

[3] Selvig 2006 s. 220

[4] Forbrukerklageutvalget har imidlertid skriftlig behandling.

[5] Jfr. Tverberg 2008 s. 304, jfr. Ot.prp. s. 175 sp. 1.

[6] Jfr. FTU-2004-370

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil