fbpx

Reklamasjonsrett ved bilkjøp

En mann som har spørsmål om reklamasjon etter et bilkjøp diskuterer med en advokat

Sist oppdatert 16. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Er en bil beheftet med kjøpsrettslige mangler, vil kjøper kunne gjøre mangelskrav gjeldende mot selger. Forutsetning er at kjøper reklamerer innenfor lovens reklamasjonsfrister. I det følgende gjøres det rede for kjøpers reklamasjonsrett etter et bilkjøp. 


Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Reklamasjonsrett etter et bilkjøp reguleres enten av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og mellom privatpersoner, og får således ikke anvendelse når kjøper er forbruker og selger opptrer i næringsvirksomhet. Slike kjøp er forbrukerkjøp, og er regulert i forbrukerkjøpsloven.

Det gjelder visse vesentlige forskjeller mellom de respektive lovenes reklamasjonsregler, hvorav forbrukerkjøpsloven oppstiller noen særlige regler til gunst for forbrukeren.

Hva er reklamasjon?

En reklamasjon er en melding til selger hvor kjøper påberoper seg mangler ved bilen, samt opplyser om at misligholdskrav vil bli gjort gjeldende.  Rettidig reklamasjon er en forutsetning for å kunne gjøre mangler, herunder mangelskrav, gjeldende mot selgeren. Det følger av kjøpsloven § 32 første ledd at kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende, dersom det ikke reklameres i tide. Tilsvarende følger av forbrukerkjøpsloven § 27.  Konsekvensen av for sen reklamasjon er dermed at kjøpers eventuelle mangelskrav mot selgeren går tapt. Det er derfor svært viktig å overholde reklamasjonsfristene.

Nøytral og spesifisert reklamasjon

Det må skilles mellom nøytral og spesifisert reklamasjon.

Ved nøytral reklamasjon er det tilstrekkelig at kjøper påberoper seg mangel som grunnlag for krav. Kjøper behøver således ikke å spesifisere hvilke mangelskrav vedkommende ønsker å gjøre gjeldende. Kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27 oppstiller regler om slik nøytral reklamasjon.

Spesifisert reklamasjon krever at kjøper må opplyse om hvilke mangelskrav hun vil gjøre gjeldende på grunnlag av mangelen. Krav om slik spesifisert reklamasjon gjelder dersom kjøper skal kreve retting eller heving. I kjøpsloven fremgår dette av lovens § 35 og § 39 (2).

Les vår utfyllende artikkel om heving av bilkjøp etter kjøpsloven.

Reklamasjonsfristene

Både kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27 oppstiller en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Rettidig reklamasjon forutsetter at begge frister overholdes. For å ha reklamert i tide kreves det at kjøper reklamerer innen rimelig tid etter å ha oppdaget/burde ha oppdaget mangelen, og at reklamasjonen fremsettes senest innen en absolutt frist.

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen fremkommer av kjøpsloven § 32 (1) og forbrukerkjøpsloven § 27 (1). Kjøpsloven § 32 (1) lyder som følger;

«Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder»

Etter ordlyden kan den relative reklamasjonsfristen starte å løpe på to forskjellige tidspunkter. For det første starter fristen å løpe når kjøperen oppdaget mangelen. Dette vil være det tidspunkt kjøper får faktisk kunnskap om mangelen. Fristen kan imidlertid starte å løpe på et tidligere tidspunkt, herunder når kjøper burde ha oppdaget mangelen. Ettersom kjøper har en undersøkelsesplikt, vil mangler som burde ha blitt avdekket ved slik undersøkelse kunne føre til at fristen starter å løpe fra tidspunktet da undersøkelsen fant sted.

Fristens lengde er angitt som «innen rimelig tid». Utgangspunktet er at man ikke kan vente for lenge med å reklamere. Bedømmelsen av hva som er rimelig tid i et konkret tilfelle, beror i alle tilfeller på en konkret vurdering. Lovens forarbeider presiseres at det har betydning hvem som er kjøper og hva slags sakkunnskap vedkommende har. Har kjøper god bilkunnskap, kan det være grunn til å kreve en raskere reklamasjon. Har kjøper derimot begrensede kunnskaper, vil det være grunn til å akseptere en noe sen reklamasjon.

MERK: Forbrukerkjøpsloven § 27 oppstiller en særlig regel til gunst for forbrukeren. Det heter her at den relative reklamasjonsfristen aldri kan være kortere enn to måneder fra det tidspunkt forbrukeren oppdaget mangelen. En forbruker vil således alltid ha minst to måneder på seg til å reklamere over mangelen.  Tomånedersfristen starter å løpe på det tidspunkt da kjøperen faktisk oppdager mangelen.

Absolutt reklamasjonsfrist

I henhold til den absolutte reklamasjonsfristen, må kjøper reklamere senest innen to år etter at vedkommende overtok tingen, jf. kjøpsloven § 32 (2) og forbrukerkjøpsloven § 27 (2). Fristen starter således å løpe fra overtakelsestidspunktet. Etter to år taper kjøper sin reklamasjonsrett overfor selger, og kan følgelig ikke fremme noe mangelskrav. Unntak gjelder dersom selgeren ved garanti eller avtale hat påtatt seg ansvar for lengre tid.

MERK: Ved forbrukerkjøp forlenges den absolutte reklamasjonsfristen til fem år, dersom bilen eller deler av den ved «vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre». Utgangspunktet for vurderingen av hvor lenge bilen er ment å være, må tas i forbrukerens berettigede forventninger om bilens holdbarhet ved normal bruk av bilen, jf. Rt.2007.1274 (Mobiltelefon-dommen). Det følger av rettspraksis at det i utgangspunktet vil gjelde en fem-års reklamasjonsfrist dersom en vare er ment å vare i ca. fire år.

Unntak fra reklamasjonsfristene

Det gjelder et generelt unntak fra reklamasjonsreglene i tilfeller hvor selger «opptrer grovt aktløst eller for øvrig handler i strid med redelighet og god tro». Dette følger av kjøpsloven § 33 og forbrukerkjøpsloven § 27 (4) 2.pkt. Forarbeidene til kjøpsloven § 33 presiserer at unntaket først og fremst dekker de tilfeller hvor mangelen beror på faktiske forhold som selgeren kjente til, og som han ikke gjorde kjent for kjøperen. Unntaket kan imidlertid også tenkes anvendt hvor selger på annen måte opptrer i strid med redelighet og god tro.

Advokathjelp

Har du spørsmål om reklamasjon etter et bilkjøp? Eller har du behov for bistand med å gjøre krav gjeldende mot selger? Våre erfarne advokater bistår deg. Ta kontrakt per telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er reklamasjon?

Reklamasjon er en melding til selger hvor kjøper påberoper seg mangler, samt opplyser om at misligholdskrav vil bli gjort gjeldende. Foreligger det kjøpsrettslige mangler ved bilen, vil kjøper ha reklamasjonsrett. Krav som kan påberopes i den forbindelse, er blant annet krav om retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving. Konsekvensen av for sen reklamasjon er at kjøpers reklamasjonsrett går tapt.

Hva er forskjellen mellom nøytral og spesifisert reklamasjon?

En nøytral reklamasjon innebærer at kjøper ikke behøver å spesifisere hvilket mangleskrav vedkommende ønsker å gjøre gjeldende. Det er tilstrekkelig at kjøper påberoper seg mangelen som grunnlag for å gjøre mangelskrav gjeldende. Spesifisert reklamasjon innebærer derimot at kjøper må spesifisere hvilket mangelskrav som gjøres gjeldende. Dersom kjøper krever retting eller heving, er det nødvendig med en spesifisert reklamasjon.

Hva er den relative reklamasjonsfristen?

I henhold til den relative reklamasjonsfristen må kjøper reklamere «innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen. Den relative reklamasjonsfristen innebærer at en kjøper ikke må vente for lenge med å reklamere. Hva som vil være «innen rimelig tid», beror på en konkret vurdering. Ved forbrukerkjøp er den relative reklamasjonsfristen aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt forbrukeren oppdaget mangelen.

Hva er den absolutte reklamasjonsfristen?

Den absolutte reklamasjonsfristen er i utgangspunktet to år, jf. kjøpsloven § 32 annet ledd og forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd. Ved forbrukerkjøp forlenges fristen til fem år dersom bilen eller deler av den ved «vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre».

Kilder: 

Lilleholt, Kåre,. Selvig, Erling. Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2015.

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2021.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/20792/Masteroppgaven.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil