fbpx

Skjulte feil og mangler ved bilkjøp?

En bilkjøper ringer selgeren etter å ha oppdaget feil og mangler ved bilen

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Skjulte feil og mangler er avvik fra avtalen som kommer til syne etter overlevering av bilen. Dersom det kan bevises at mangelen forelå allerede på overleveringstidspunktet kan kjøper fremme et mangelskrav overfor selger. 

Hva er en mangel?

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de kravene til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen mellom kjøper og selger, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 og kjøpsloven § 17. Det samme gjelder dersom selger har gitt feilaktig informasjon om bilen eller har unnlatt å gi informasjon av betydning for kjøpet. 

Skjulte feil og mangler

En skjult feil eller mangel er et avvik fra det avtalte som ikke viser seg ved overlevering, men kommer til syne i ettertid. Selv om mangelen først skulle vise seg senere, kan kjøper fortsatt ha sitt mangelskrav i behold. Avgjørende vil være om mangelen forelå på tidspunktet risikoen gikk over fra selger til kjøper.

Bilde av boken

Når bilen er «levert» går risikoen over på kjøper, jf. kjøpsloven § 13 første ledd og forbrukerkjøpsloven § 14 første ledd. Det vil normalt være tidspunktet kjøper mottar bilen fra selger. Hvis man kan bevise at mangelen forelå da selgeren overleverte bilen, kan kjøper fremsette et mangelskrav.

Mangelskrav

Selger har både en plikt og en rett til å forsøke å rette mangelen ved bilen. Dersom selger ikke retter innen rimelig tid kan kjøper kreve prisavslag, som skal utgjøre differansen mellom bilens verdi med og uten mangelen.

Ved mer alvorlige mangler kan kjøper kreve heving, altså en annullering av hele avtalen. Ved forbrukerkjøp kan kjøper som utgangspunkt heve, unntatt når mangelen er «uvesentlig», jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Etter kjøpsloven, som gjelder ved privatkjøp, kan kjøper heve dersom mangelen medfører et «vesentlig kontraktbrudd», jf. jjøpsloven § 39. Etter begge lovbestemmelsene må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. Det skal imidlertid mer til for å heve etter kjøpsloven enn forbrukerkjøpsloven. En advokat vil kunne bistå deg med å foreta denne vurderingen.

Reklamasjonsfrister

Kjøper må gi selger melding om mangelen han eller hun ønsker å påberope «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32.  Ved forbrukerkjøp kan denne fristen aldri være kortere enn to måneder fra tidspunktet da forbrukeren oppdaget mangelen. 

Videre må reklamasjonen fremsettes senest to år etter kjøperen overtok tingen ved privatkjøp og senest fem år etter overtakelse ved forbrukerkjøp. Dette kalles den absolutte reklamasjonsfristen.

Advokathjelp

Har du funnet skjulte feil og mangler ved bilen etter overtakelse? Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjerne med å fremme et mangelskrav overfor selger. Første samtale med våre advokater er både gratis og uforpliktende. Du kan ta kontakt med vårt advokatkontor per telefon eller e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet under, så tar en av våre advokater kontakt med deg snarest. 

Vanlige spørsmål

Hva er en skjult mangel?

En skjult mangel er et avvik fra det avtalte som ikke viser seg ved overlevering, men kommer til syne i ettertid. Selv om mangelen først skulle vise seg senere, kan kjøper fortsatt ha sitt mangelskrav i behold.

Hva kan jeg kreve ved skjulte mangler?

Selger har både en plikt og en rett til å forsøke å rette mangelen ved bilen. Dersom selger ikke retter innen rimelig tid kan du som kjøper kreve prisavslag. Ved mer alvorlige mangler kan heving være aktuelt. I tillegg til en av de overnevnte mangelsbeføyelsene kan kjøper kreve erstatning, dersom mangelen har ført til økonomisk tap utover reduksjonen av bilens verdi.

Hva er fristen for å reklamere over skjulte mangler?

Kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den skjulte mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder. I tillegg må kjøper overholde den absolutte fristen som er to år etter overtakelse ved privatkjøp og fem år etter overtakelse ved forbrukerkjøp.

Må jeg betale for advokat ved tvist med selger?

Din bilforsikring vil dekke store deler av utgiftene. Normalt må du betale en egenandel på 2000-5000 kroner, og 20% av det overskytende. Forsikringsselskapet vil altså dekke rundt 80% av utgiftene.

 

Kilder

Lilleholt, Kåre og Erling Selvig. Kjøpsrett til studiebruk, Universitetsforlaget, 5. utgave, 2015.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/16241/Forbrukerens-rett-til-retting-og-omlevering.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil