fbpx

Heve bilkjøp hos forhandler?

En kjøper som vil heve et bilkjøp hos en forhandler fordi bilen har en mangel som ikke er uvesentlig

Sist oppdatert 4. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Kjøper kan heve et bilkjøp hos en forhandler dersom bilen har en mangel som ikke er uvesentlig. Videre må kjøper gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen «innen rimelig tid».

Forbrukerkjøpsloven

Ved kjøp av bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Formålet med forbrukerkjøpsloven er å gi forbrukere en særlig beskyttelse mot næringsdrivende, som ofte har mer kunnskap på området og dermed utgjør en sterkere part. Vilkårene for å heve et bilkjøp hos en forhandler er like uavhengig av om bilen er ny eller brukt.

Til motsetning gjelder kjøpsloven ved kjøp av bil fra en annen privatperson. I kjøpsloven er derfor forholdet mellom kjøpers og selgers interesser i større grad balansert likt.

I det følgende vil vilkårene for å heve etter forbrukerkjøpsloven behandles.

Vilkår for å heve

Mangel

For å heve et bilkjøp hos en forhandler må det først og fremst foreligge en mangel. Bilen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. fbkjl. § 16, jf. § 15. Hvis du har kjøpt en ny bil og denne ikke samsvarer med det man i alminnelighet må forvente av en ny bil, foreligger en mangel. Har du derimot kjøpt en bruktbil må avtalen tolkes for å undersøke hva som var avtalt. Foreligger det et avvik fra det avtalte er det tale om en mangel.

Videre kan en mangel også foreligge dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen som må antas å ha innvirket på kjøpet, jf. fbkjl. § 16 bokstav b. Dersom bilen er solgt «som den er» eller med liknende forbehold har den en mangel når den er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Ikke uvesentlig

Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er «uvesentlig». For å heve er det med andre ord et vilkår at mangelen ikke er uvesentlig. Hvilke mangler som ikke er uvesentlige følger av en konkret vurdering, hvor det sentrale er om det fremstår rimelig at forbrukeren får heve kjøpet.

Et viktig moment vil være hvilken betydning mangelen har for kjøper. En rift i et sete vil eksempelvis være av langt større betydning for en drosjesjåfør enn for en som skal frakte varer. Videre vil mangelens størrelse være av betydning, altså hvor stor prosent av den totale verdien det er tale om. I den forlengelse er det av betydning om andre mangelsbeføyelser, herunder prisavslag eller retting, kan avbøte mangelen.

Forhold på selgers side er også relevant i vurderingen. Hvis forhandleren kan bebreides for mangelen, f.eks. fordi han har gitt uriktige opplysninger, taler det for heving. Bakgrunnen er at forhandler i slike tilfeller har en mindre verneverdig interesse å ta hensyn til. Hvor stor betydning heving vil ha for selger spiller også inn.

Reklamasjonsfristene

Videre er det viktig å overholde reklamasjonsfristen for å ha hevingsretten i behold. For det første må forbrukeren gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, jf. fbkjl. § 27 første ledd. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Det anbefales imidlertid å reklamere snarest, ettersom fristen gjerne utløper etter 2-3 måneder.

Den absolutte fristen for å reklamere er 5 år etter at kjøper mottok bilen. Det vil si at dersom du oppdager en mangel 4 år og 11 måneder etter at du overtok bilen, må du reklamere i løpet av én måned for å overholde den absolutte fristen.

Her kan du lese om kjøpslovens reklamasjonsregler.

Advokathjelp for å heve bilkjøp

Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har erfaring med reklamasjon på biler. Ved å ta kontakt per telefon, e-post eller gjennom skjemaet under tilbyr vi deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Videre advokatutgifter vil i hovedsak dekkes av din bilforsikring.

Vanlige spørsmål

Hvilken lov gjelder ved reklamasjon av bilkjøp hos forhandler?

Ved kjøp av bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Til motsetning gjelder kjøpsloven ved kjøp mellom to private parter.

Hva er vilkårene for å heve et bilkjøp?

For å heve et bilkjøp må det for det første foreligge en mangel som ikke er uvesentlig. Videre må reklamasjonsfristene være overholdt. Det innebærer at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget mangelen.

Hva er en mangel?

Bilen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. fbkjl. § 16, jf. § 15.

Når er en mangel ikke uvesentlig?

Hvilke mangler som ikke er uvesentlige følger av en konkret vurdering, hvor det sentrale er om det fremstår rimelig at forbrukeren får heve kjøpet. Momenter i vurderingen vil være hvilken betydning mangelen har for kjøper, mangelens størrelse, om andre mangelsbeføyelser kan avbøte mangelen, betydningen av heving for selger og om selger er å bebreide.

Hva er reklamasjonsfristene etter kjøp av bil hos forhandler?

Fristen for å reklamere er «innen rimelig tid» etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. fbkjl. § 27 første ledd. Denne fristen er aldri kortere enn 2 måneder, men sjelden lengre enn 3 måneder. Den absolutte reklamasjonsfristen er 5 år.

 

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19119/108716.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil