fbpx

Klage på bilkjøp

En par som er misfornøyd med bilkjøpet snakker med en advokat som hjelper dem til å fremsette klagen

Sist oppdatert 26. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har kjøpt bil, og senere oppdaget feil og mangler, kan du klage på bilkjøpet. Klagen bør fremsettes overfor selger, og inneholde en begrunnelse for klagen. I tillegg bør det nevnes hvilke(t) krav kjøper ønsker å gjøre gjeldende, som følge av mangelen.

Avtale eller lov

For å avgjøre om det foreligger en mangel eller ikke, er det naturlig å se hen til hva som er avtalt mellom partene. Om bilen ikke tilfredsstiller de krav som følger av avtalen, vil det medføre kontraktsbrudd. Dersom partene ikke har en avtale som regulerer forholdet, vil loven komme til anvendelse. Dersom det er snakk om kjøp og salg av brukt bil mellom privatpersoner, vil kjøpsloven komme til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven regulere spørsmålet om mangel der selgeren opptrer som ledd i næringsvirksomhet, og kjøperen er forbruker.

Les også: Motorhavari etter bilkjøp

Kjøpsloven

Reglene i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er relativt like. Derfor vil det i det følgende vises til kjøpsloven for reglene om klage. Det som skiller lovene er likevel vernet overfor forbrukeren, som oppstilles i forbrukerkjøpsloven.

«Mangel»

Utgangspunktet er at bilen skal svare til de forventninger som kjøperen hadde grunn til å få. Dette må foretas ut fra en konkret vurdering av omstendighetene rundt kjøpet. Dersom bilens tilstand ikke samsvarer med dette, kan det foreligge en mangel.

Frist for å klage

Utgangspunktet er at kjøperen må klage så raskt som mulig. Dette følger uttrykkelig av lovens ordlyd, jf. «innen rimelig tid». Hensynet bak fristen er at selgeren skal slippe å motta krav mange år etter salget av bilen. I tillegg anses risikoen for tingen å gå over på kjøper på et tidspunkt. Kjøpsloven oppstiller en absolutt frist på to år. Det vil si at kjøper i utgangspunktet er avskåret fra å klage to år etter at vedkommende har overtatt bilen.

Krav som kan gjøres gjeldende

Klagen bør som nevnt inneholde en beskrivelse av hvorfor den fremsettes. I tillegg kan klagen inneholde et krav om eksempelvis prisavslag, erstatning eller eventuelt heving. Kravet som fremsettes, bør tilpasses den aktuelle feilen ved bilen. Heving vil bare være aktuelt for de tilfellene der feilen er av vesentlig karakter.

Advokathjelp

Dersom du er i tvil om hvordan du skal fremsette klagen, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Gjennom en kort uforpliktende samtale kan vi kartlegge saken din. Du kan ta kontakt med oss via telefon, e-post eller kontaktskjemaet nederst på siden. Vi kan også bistå deg med andre rettslige spørsmål innenfor ditt bilkjøp.

Les om massesøksmål mot Tesla etter oppdateringer her

Vanlige spørsmål

Når kan jeg klage på bilkjøp?

Du kan klage når det kan konstateres brudd på avtalen mellom kjøper og selger. Dersom det ikke foreligger noen avtale, vil du har rettigheter etter loven der det foreligger ¨mangel¨.

Hva er fristen for å klage på bilkjøp?

Dersom du ønsker å klage på bilkjøp, bør denne fremsettes så raskt som mulig etter at du oppdager feilen på bilen. I loven oppstilles et vilkår om at du må klage ¨innen rimelig tid¨. Loven oppstiller også en absolutt frist på to år.

Hva bør klagen inneholde?

Klagen bør inneholde en redegjørelse for hvorfor klagen fremsettes, og muligens også et krav som følge av dette. Typiske krav kan være prisavslag eller erstatning.

Hvem skal jeg klage til?

Klagen bør fremsettes overfor den du ønsker å gjøre kravet gjeldende mot. Som regel vil dette være bilselger.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Bruserud, Herman og Viggo Hagstrøm. Kjøpsrett. 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Masteroppgave

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil