Oppreisning

Oppreisning er en erstatningspost som er ment å kompensere for den «tort og svie» som krenkelsen har påført skadelidte. Oppreisningserstatning er meget praktisk i alle tilfeller der noen er utsatt for en straffbar handling, ettersom vilkårene for oppreisning som regel er oppfylt i disse tilfellene.

Vilkårene for å få oppreisning er nesten helt like uavhengig av om man krever erstatningen direkte fra skadevolder eller om man krever det fra Kontoret for voldsoffererstatning. En liten forskjell er det likevel, da Kontoret for voldsoffererstatning alltid har et krav om at krenkelsen har medført personskade. Hovedregelen også ellers er at krenkelsen har medført personskade, men det finnes også et viktig unntak som er meget praktisk for fornærmede i straffesaker.

Vilkårene for å ha krav på oppreisning

Hovedregelen om oppreisning følger av skadeserstatningsloven § 3-5. Denne har to alternative hovedvilkår, som kan formuleres slik:

1. Enten at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har påført skadelidte en personskade.
2. Eller at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt et straffebud som nevnt i skadeserstatningsloven § 3-3.

At det er handlet grovt uaktsomt eller forsettlig er ikke noe stort problem i straffesaker, da dette nesten alltid er oppfylt (et praktisk viktig unntak kan være saker om uaktsom bilkjøring der noen blir skadet, men bilføreren likevel får bot for uaktsom kjøring).

Alternativet om personskade

Den som altså har blitt påført en personskade som følge av en grovt uaktsom eller forsettlig handling (f.eks vold) har derfor krav på oppreisningserstatning.

Kravet om hva som anses som «personskade» er ikke strengt. Et blåmerke vil være mer enn nok. Psykiske skader er likestilt med fysiske. Forbigående psykiske skader er også nok. Det vil være en fordel å kunne dokumentere slike skader ved hjelp av legejournaler eller bilder.

I noen tilfelle har en straffbar handling ikke medført personskade. Men da kan en ofte finne hjelp i alternativet som beskrives nedenfor.

Brudd på straffebudene som er nevnt i § 3-3

Skadeserstatningsloven § 3-3 ramser opp en rekke straffebud. Grovt uaktsomt eller forsettlig brudd på en av disse gir krav på oppreisning selv om det ikke er tale om noen personskade.

Dette gjelder følgende straffbare handlinger i straffeloven:

 • § 147 – Innbrudd
 • §§ 168 og 169 – Falsk forklaring eller anmeldelse
 • § 192  – Voldtekt
 • § 193 – Misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold
 • § 194 – Misbruk av noen som er plassert på institusjon
 • § 195 – Seksuell omgang med barn under 14 år
 • § 196 – Seksuell omgang med barn under 16 år
 • §§ 197 og 198  – Incest
 • § 199 – Seksuell omgang med stebarn, fosterbarn eller pleiebarn
 • § 200.3 – Grovt tilfelle av seksuell handling med barn under 16 år
 • § 217 – Barnebortføring (av eget barn)
 • § 218 – «Omsorgssvikt»
 • § 219 – Vold i nære relasjoner / familievold
 • § 220 – Ekteskap / partnerskap med noen under 16
 • § 228 – Legemsfornærmelse (vold)
 • § 390a – Skremmende / plagsom atferd

I tillegg gjelder den hele kapittel 21 og 25 i straffeloven, hvor de viktigste bestemmelsene er:

 • § 223 – frihetsberøvelse
 • § 224 – Menneskehandel / trafficking
 • § 227 – Trusler
 • § 266 – Utpresning
 • §§ 267 og 268 – Ran og grovt ran
 • § 269 – Ransforbund

Det er altså svært mange straffebud som gir hjemmel for at den fornærmede har krav på oppreisningserstatning. Dette medfører derfor at fornærmede i nesten alle straffesaker kan kreve at politiet fremmer krav om oppreisning, ved at politiet fremmer deres erstatningskrav under selve saken.

Tilleggsvilkår ved oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning

Selv om man skulle kreve erstatningsposten direkte fra skadevolder i en straffesak, eller i en sivil sak i forliksrådet/retten, så er det jo ikke sikkert at skadevolder har noe penger å betale med. Kanskje eier han ingenting, og har så lav inntekt at namsmannen ikke kan ta utlegg i lønn eller trygd.

I de tilfellene er det meget praktisk å søke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). KFV krever imidlertid alltid at vilkåret om personskade er oppfylt. Dette kan medføre at man kan få dom for oppreisning i retten, for eksempel for trusler, uten at man har krav på å få dette dekket av KFV. I saker om alvorlige seksualforbrytelser er praksis slik at det ikke kreves dokumentasjon på personskade, rett og slett fordi det har formodningen mot seg at fornærmede ikke er påført en psykisk skade.

Kontoret for voldsoffererstatning krever også at saken er anmeldt. Det er imidlertid ikke noe krav om at saken har ført til domfellelse, da også henlagte saker kan gi grunnlag for voldsoffererstatning som følge av det lavere beviskravet.

Fri rettshjelp eller bistandsadvokat

Den som har blitt utsatt for en straffbar handling vil i de fleste tilfelle ha krav på fri rettshjelp enten gjennom rettshjelpsloven, ved direkte dekning for Kontoret for voldsoffererstatning eller gjennom ordningen med bistandsadvokat. Ta gjerne kontakt med våre advokater dersom du har blitt utsatt for et straffbart forhold og ønsker å vite mer om hva du har krav på.

Utmåling av oppreisning

Utmåling av oppreisning er som hovedregel basert på en skjønnsmessig vurdering der retten eller voldsoffererstatningsmyndighetene tar i betraktning handlingens grovhet, krenkelsens art og skadelidtes skader. I noen tilfelle er utmålingen normert. Et eksempel er ved voldtekt til samleie, der Høyesterett har normert oppreisningen til kroner 150 000.

Nedenfor følger en rekke artikler som tar for seg utmåling av oppreisning for mange ulike typer krenkelser:

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

 • +(47) 932 83 220
 • teigstad@advokat-teigstad.no

Familievold – veiledende dommer

Dom stikkord merknader oppreisning
LF-2016-200244 Straffeloven (2005) § 282, mor og to barn Straff: 5 år fengsel. Varighet: ca. 1 mnd familievold. 35 000 kr i oppreisning.
LG-2017-9371  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 30 dager ubetinget fengsel kombinert med samfunnsstraff. Varighet: ca. 2 år familievold.  50 000 kr til hvert barn
LF-2016-197384  Straffeloven (1902) § 219 (2), straffeloven (2005) §§ 283 og 168, ektefelle  Straff: 3 år fengsel (fradrag for skylderkjennelse, dissens). Varighet: Ca. 8 år familievold.  150 000 kr
LH-2016-152842  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: 3 år familievold.  40 000 kr til hvert barn
LB-2016-86987  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 10 mnd. fengsel til begge foreldre (fradrag for lang saksbehandlingstid, dissens: 7 mnd.). Varighet: 4 år for to av barna og 2 år for ett av barna.  60 000 kr til hvert barn
LA-2016-135179  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer Straff: 3 år fengsel. Varighet: 4 år familievold.  110 000 kr
LE-2016-10168  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 av 3 barn Straff: 8 mnd. fengsel til far, mor 120 dager (dømt for medvirkning). Varighet: minst 1,5 år  50 000 kr til hvert barn
LF-2016-128956  Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og 272 (1), samboer (psykisk mishandling fremtredende) Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel for familievolden isolert sett og 5 mnd. for forsikringsbedrageriet, samlet 1 år og 8 mnd. Varighet: 5 år familievold.  100 0000 kr
LA-2016-122565  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: underkant av 3 år  80 000 kr
LF-2016-119668  Straffeloven (2005) § 282 og § 78 d), samboer i nærvær av parets to barn Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel (formildende: mulig bevissthetsforstyrrelse hos tiltalte utløst av medikamentbruk kombinert med en særlig sårbarhet for påvirkning). Varighet: Enkeltstående tilfelle, men omfattende og med betydelig skadepotensiale  150 000 kr til samboer, 60 000 kr til hvert barn
LH-2016-110304 Straffeloven (1902) § 219 (2), fysisk og psykisk mishandling av samboer i nærvær av to felles barn Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5,5 år med familievold.  175 000 kr til mor, 100 000 kr til hvert barn
LB-2016-56818 Straffeloven (1902) § 219 (1) og § 132a, psykisk og fysisk mishandling av ektefelle og domfeltes tre barn Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: 23,5 år for ektefellen  175 000 kr til ektefellen (mishandling i svært lang tid og spesielt sårbar situasjon den første tiden hun var i Norge), 150 000 kr, 125 000 kr og 100 000 kr til de tre barna
LB-2016-1898 Straffeloven § 219 (1), ektefelle og datter Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 14 år for ektefelle, enkelttilfelle for eldste datter. Dissens: en meddommer stemte for frifinnelse og at det ikke skulle tilkjennes oppreisning  40 000 kr til ektefelle, 20 000 kr til datter
LG-2016-70753 Straffeloven (1902) §§ 219 (2), 132a, 127, 201, 342, psykisk og fysisk mishandling av samboer Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel (overtredelsen av § 132a hadde klar sammenheng med overtredelsen av § 219 og førte til en merkbar økning av straffen). Varighet: underkant av 3 år familievold.  100 000 kr
LE-2015-170830 Straffeloven § 219 (1),  ektefelle Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 3,5 år «lettere» former for vold, i kombinasjon med trusler og krenkende uttalelser  70 000 kr
LG-2016-55744 Straffeloven (1902) § 219 (1), mishandling og omsorgssvikt av barn Straff: 1 år fengsel for mannen, 120 timer samfunnsstraff, subsidiært fengsel 120 dager, for kvinnen som var lettere psykisk utviklingshemmet (reduksjon for lang saksbehandlings for begge). Varighet: ca. 2 år for det ene barnet, ca. 1 år for det andre.  70 000 kr til hvert barn
LB-2016-63870  Straffeloven (1902) § 219 (1) og (2), straffeloven (2005) §§ 282 og 283, grov mishandling av barn Straff: 3 år og 6 mnd fengsel for begge foreldrene. Varighet: ca. 2 år familievold.  120 000 kr og 80 000 kr (i hovedsak vitne)
LF-2016-78111 Straffeloven § 219 (1), mishandling av fosterdatter og stesønn Straff: 6 mnd. fengsel (redusert bl.a. pga. tiltaltes erkjennelse av straffeskyld og lang liggetid). Varighet: mer enn to år.  60 000 kr til hvert barn
LG-2016-57093 Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn Straff: 2 år fengsel for far, 3 mnd. fengsel for mor. Varighet: underkant av 4 år.  100 000 kr til hvert barn
LA-2016-65822 Straffeloven § 219 (1), ektefelle og fire barn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca 5 år familievold.  100 000 kr til hvert av de tre yngste barna, 20 000 kr til ektefelle (jf. Rt. 2012. 1576)
LH-2016-68000 Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: 8 mnd. familievold.  60 000 kr
LE-2016-28945 Straffeloven § 219 (1), ektefelle Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Vargihet: ca 1,5 år med fysisk og psykisk mishandling.  80 000 kr
LA-2015-193340 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og to felles barn Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 år familievold. Nedre sjikte av anvendelsesområdet for straffeloven § 219 (1).  80 000 kr til ektefellen og 90 000 kr til det ene barnet (det andre barnet hadde ikka fremsatt krav om erstatning)
LB-2015-136924 Straffeloven (1902) §§ 219 (1), 127, 128, 227, 326 og 342, mor og bror  Straff: Ungdomsstraff og subsidiær fengselsstraff på 9 mnd. med en gjennomføringstid på 1 år (overtredelsene av § 219 (1) var bærende for straffutmålingen). Varighet: ca. 3 år familievold.  50 000 kr til bror (tillagt begrenset vekt at tiltalte var under 18 år)
LE-2016-16862 Straffeloven (1902) § 219 (1) og (2), samboer, felles datter og to stedøtre  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel (formildende: forut for straffeskjerpelsen og gamle forhold). Varighet: ca. 7 år familievold.  50 000 kr til mor, 90 000 kr til ett barn og 70 000 kr for de øvrige barna
LB-2015-206958  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og stesønn  Straff: 10 mnd. (30 % fradrag pga. tilståelse, uttalt anger og igangsettelse av sinnemestringskurs). Varighet: ca. 1,5 år familievold  50 000 kr til ektefelle og 60 000 kr til stesønn
LB-2015-155477  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 2 år og 9 mnd. fengsel. Varighet: 4 år.  80 000 kr (vist til Rt. 2007 s. 1537 og LF-2014-185751)
LB-2015-171245  Straffeloven (1902) § 219 (1) 2. straffalternativ, samboer og tiltaltes datter som vitne  Straff: : 9 mnd. fengsel. Varighet: ca. 10 år, men omfanget og hyppigheten av vold var noe usikker.  60 000 kr til samboer og 30 000 kr til datteren
LA-2015-197854  Straffeloven (1902) § 219  (1) bokstav a og d, samboer  Straff: 10 mnd. fengsel (redusert med 6 mnd pga. lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 3 år.  80 000 kr
LG-2016-7643  Straffeloven (1902) § 219 (2), jf. (1), grov mishandling av en par måneder gammel datter  Straff: 2 år og 2 mnd. fengsel (skjerpende: funnet skyldig i en rekke mindre lovbrudd og utelukkende formål å påføre smerte, formildende: tiltalte selv som hadde informert om mishandlingen). Varighet: ca. 2,5 mnd.  125 000 kr
LA-2015-200448  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 3,5 år. Ikke spesielt grov vold.  50 000 kr
LB-2015-161973 Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 120 dager fengsel (formildende  omstendigheter og liggetid på ca. 14 mnd.). Varighet: underkant av ett år, minst 2-3 ganger i måneden. Med unntak av en hendelse lå voldsutøvelsen i det nedre sjikt av anvendelsesområdet for § 219 (1).  15 000 kr til hvert barn
LG-2016-3190  Straffeloven (1902) § 219 (2) m.m., tidligere samboer (mor) og nyfødt barn som vitne  Straff: 4 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 år familievold.  150 000 kr til samboer, 125 000 kr til barnet
LB-2016-3876  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 1 mnd. fengsel (redusert med 3 mnd pga. 8 mnd. liggetid). Varighet: ca. 10 mnd. familievold.  60 000 kr
LF-2015-205401  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5 år familievold. Nedre sjikt av anvendelsesområdet til § 219 (1).  50 000 kr
LB-2015-122384  Straffeloven (1902) § 219 (1), 4 barn  Straff: 1 år fengsel for begge foreldrene (reduksjon for lang saksbehandlingstid). Varighet: 3 år og 8 mnd. familievold.  70 000 kr til de to eldste barna og 60 000 kr til de to yngste (pågikk i kortere tid for de to yngste barna)
LE-2016-34673  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel (2 mnd. reduksjon pga. tilståelse og lang liggetid).  50 000 kr
LG-2015-162721  Straffeloven (1902) § 219 (2), jf. (1), 4 stebarn  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel (25 % reduksjon pga. noe lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 2 år familievold.  100 000 kr til hvert barn
LE-2015-143577  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5,5 år familievold.  100 000 kr
LA-2015-201852  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel (fradrag på ca. 3 mnd. pga. lang iretteføringstid). Varighet: ca. 6-7 år familievold.  65 000 til hvert barn
LB-2015-166040  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn, datter som vitne Straff: 5 mnd. fengsel (fradrag for delvis tilståelse). Varighet: mer enn 4 år familievold.  30 000 til hvert barn
LE-2016-13883  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 9 mnd. fengsel. Varighet: nesten 3 år familievold.  40 000 kr
LA-2015-204350  Straffeloven (1902) § 219 (1), stesønn  Straff: 7 mnd. fengsel (fradrag på 2 mnd. pga. tilståelse). Varighet: to år familievold.  80 000 kr
LG-2015-98086  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 døtre  Straff: 1 år fengsel (hvorav 6 mnd. betinget). Varighet: 9 år jevnlig familievold.  100 000 kr
LG-2015-110186  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle  Straff: 2 år fengsel. Varighet: ca. 30 år.  100 000 kr
LA-2015-116061  Straffeloven (1902) §§ 219 (2), 342 (1) b), ektefelle, dels i nærvær av felles datter og/eller fornærmedes datter  Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år.  150 000 kr til ektefelle, 100 000 kr til hvert barn
LF-2015-177269  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 120 timer samfunnsstraff, subsidiært 120 dager i fengsel (tungtveiende grunner for arbeidsstraff). Varighet: 1 år og 2 mnd. familievold. Nedre sjik av anvendelsesområdet til § 219 og usikre skadevirkninger.  40 000 kr til hvert barn
LA-2015-197847  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn  Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 4 år kontinuerlig utrygghet (den enkelte voldshandling var ikke spesielt alvorlig)  100 000 kr
LE-2015-113642  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel (dissens). Varighet: ca. 6 år og 4 år. Mindretallet fant tiltalte skyldig også etter § 219 (2).  120 000 kr til hvert barn
LG-2015-101060  Straffeloven (1902) § 219 (1), stesønn og 2 egne barn  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel (hvorav 10 mnd. ble gjort betinget pga. lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 4 år for stesønn, 2,5 år og 1,5 for de to andre barna.  60 000 kr til stesønn, 30 000 til de to andre barna
LB-2015-164927  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 5 mnd. Varighet: ca. 2 år fysisk vold.  60 000 kr
LB-2015-114439  Straffeloven (1902) § 219 (1), EMK art. 6 nr. 1, 2 barn  Straff: 1 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget med prøvetid på 2 år). Varighet: 6,5 år familievold. Volds- og trusselregime med betydelig skadepotensiale.  50 000 kr til hvert barn
LH-2015-100836  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel, hvorav 9 mnd. betinget med prøvetid på 3 år. Varighet: 3 år familievold.  75 000 kr til hvert barn
LH-2015-63490  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og en av sønnene  Straff: 1 år og 2 mnd, hvorav 6 mnd. ble gjort betinget pga. liggetid hos politiet. Varighet: ca. 4 år familievold.  80 000 kr til ektefelle og 40 000 kr til sønnen
LB-2015-89297  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 6 barn  Straff: 4 år fengsel (dissens: 5 år i likhet med tingretten). Skjerpende momenter som gjaldt bruk av redskaper og metoder for avstraffelse. Varighet: mer enn 10 år familievold.  100 000 kr til ektefelle og 130 000 kr til hvert barn
LE-2015-70155  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: 18 år fysisk og psykisk vold.  100 000 kr
LF-2015-80603  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget. Varighet: 1 år vold.  50 000 kr
LB-2015-32681  Straffeloven (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 6 mnd. fengsel for begge foreldrene.  Varighet: 10 mnd. mishandling.  30 000 kr
 LH-2015-74701  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 3 barn i hovedsak som vitner.  Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: 16 år grov vold.  50 000 kr til ektefelle, 30 000 kr til ett barn og 10 000 til ett barn
LH-2015-19404  Straffeloven (1902) § 219 (2), 4 barn  Straff: 3 år fengsel for begge foreldrene. Varighet: 6 år fysisk og psykisk vold  120 000 til hvert barn (mindretall: 100 000)
LA-2015-92150  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle, 3 felles barn og 1 stedatter  Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 8 år vold.  100 000 til alle fornærmede
LF-2015-20039  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 7 mnd. betinget pga. tilståelse. Varighet: 5 år vold.  30 000 kr
LB-2014-202480  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og felles datter  Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel. (dissens: 3 år pga. skjerpende omstendigheter). Varighet: ca. 3,5 år vold.  150 000 kr til ektefelle og 15 000 kr til datteren
LB-2014-197253  Straffeloven § (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 7 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 mnd. vold.  20 000 kr
LF-2015-34482 Straffeloven (1902) §§ 219 (1), 227 1. straffalternativ, samboer og hennes to døtre  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2 år vold og trusler.  100 000 kr til en stedatter og 20 000 kr til den andre (kun trusler etter § 227)
LE-2015-25177  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år. vold og trusler.  100 000 kr (mindretall: ikke grunnlag for erstatning)
LA-2015-47747  Straffeloven (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1 år vold (delvis grov vold)  100 000 kr (jf. Rt. 2012 s. 1576, skjerping av strafferammene bør påvirke nivået)
LH-2015-38453  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav 4 mnd. betinget (formildende: erkjennelse av faktiske forhold og sen pådømmelse). Varighet: ca. 2 år vold.  80 000 kr
LB-2014-1999831  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 1 barn som vitne  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel (dissens). Varighet: ca. 6 år mishandling.  75 000 kr til ektefelle og 50 000 kr til barnet
LB-2015-3875 Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer  Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: Ett tilfelle av grov vold.  70 000 kr
LE-2015-77753  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og to barn  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: underkant av to år  50 000 kr til samboer og 75 000 til hvert barn
LF-2015-24142  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 6 barn Straff: 2 år fengsel. Varighet: Uforutsigbart og regelmessig over ca. 1,5 år.  60 000 kr til ektefelle og 75 000 til hvert barn
LA-2015-13849 Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og 227 1. straffalternativ, samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 år mishandling  100 000 kr (jf. Rt. 2014 s. 392: markert økning i straffenivået vil påvirke oppreisningsbeløpet)
LF-2015-12243  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer og 2 felles barn  Straff: 2 år fengsel (formildende: liggetid hos påtalemyndigheten). Varighet: ca. 12 år vold.  100 000 kr til hver av de fornæmede
LB-2014-192330 Straffeloven (1902) § 219 (1), to barn  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget (lagt vekt på Barnekonvensjonen art. 3). Varighet: ca. 3 år vold.  40 000 kr til hvert barn
LE-2014-204944 Straffeloven (1902) § 219 (2), 1 datter Straff: 1 år og 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 år grov vold.  120 000 kr (og 320 000 kr i menerstatning)
LB-2014-173968  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år fengsel, hvorav 3 mnd. betinget (fradrag for lang saksbehandlingstid). Varighet: mer enn 2 år.  70 000 kr
LB-2015-5865 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 2 åg og 9 mnd. fengsel. Varighet: ca. 14 år vold.  70 000 kr til hver av de fornærmede
LA-2015-12003  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 6 mnd. fengsel, hvorav 3 mnd. betinget. Varighet: underkant av 2 år vold.  60 000 kr
LE-2015-58445  Straffeloven (1902) § 219 (2), sønn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 5 mnd. mishandling. 60 000 kr
LH-2015-32258  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav, 3 mnd. betinget. Varighet: ca. 1,5 år, spesifisert til 4 enkelthendelser. 70 000 kr
LB-2014-202462 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og hennes datter som vitne  Straff: 7 mnd. fengsel. Varighet: ca. 3 år vold.  70 000 kr til ektefelle og 90 000 kr til hennes datter
LF-2014-120474-1 Straffeloven (1902) § 219 (2), datter Straff: 2 år fengsel, hvorav 1 år og 6 mnd. betinget pga. brudd på EMK art. 6 nr. 1, jf. EMK art. 13. Varighet: ca. 3 år vold og drapstrusler.  120 000 kr
LH-2014-204359 Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 7 mnd. fengsel, hvorav 3 mnd. betinget pga. lang tid før hovedforhandling ble avholdt. Varighet: minst 10 mnd. vold.  60 000 kr
LA-2015-439 Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og (2), 228 (1), jf. §232, tidligere samboer, 1 barn  Straff: 3 år og 4 mnd. fengsel. Varighet: ca. 8,5 år mishandling av tidligere samboer,  200 000 kr til samboer og 30 000 til barnet
LB-2014-187508 Straffeloven (1902) § 219 (2), 3 barn  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel, hvorav 10 mnd. betinget pga. brudd på EMK art. 6 nr. 1. Varighet: ca. 3, 5 år mishandling.  100 000 kr til hvert barn
LG-2014-172276  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og sønn  Straff: 2 år og 9 mnd. Varighet: 21 år fysisk og psykisk mishandling.  75 000 kr til ektefelle og 100 000 kr til sønnen
LE-2014-185681  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn og stesønn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: 2,5 år vold og trusler om vold.  25 000 kr til sønn og 40 000 kr til stesønn
LB-2014-118433  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: 2 år mishandling.  80 000 kr
LF-2014-90687  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 1 år fengsel, hvorav 9 mnd. betinget pga. sakens særlige omstendigheter og domfeltes eneansvar for yngre barn. Varighet: ca. 6 år mishandling.  70 000 kr
LH-2014-123493  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 3 måneder betinget. Varighet: fysisk vold ved to anledninger  75 000 kr
LG-2014-131571  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav 3 mnd. betinget. Varighet: ca. halvt år vold.  100 000 kr
LG-2014-112811 Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel, hvorav 100 mnd. betinget pga. tidsforløpet. Varighet: ca. 6 mnd. vold.  75 000 kr til hvert barn
LF-2014-47398  Straffeloven (1902) § 219 (1), 5 barn  Straff: 1 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget. Varighet: totalt ca. 12 år mishandling.  65 000 kr til to av barna og 25 000 kr til de tre andre
LB-2014-80487  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 2 barn  Straff: 1 år og 10 mnd. fengsel, hvorav 1 år betinget med prøvetid på to år pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: 6 år og 4 mnd. vold.  70 000 kr til ektefelle og 90 000 til hvert barn
LA-2014-157007  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn  Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 6 år vold og trusler om vold.  60 000 kr
LG-2014-80215  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år betinget fengsel pga. brudd på EMK art. 6. Varighet: 6 måneder vold.  100 000 kr
LH-2014-115515  Straffeloven (1902) §§ 219 (1) 228, datter  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget for far (§ 219). 30 dager betinget fengsel for mor (§ 228). Varighet: mer enn to år.  100 000 kr
LF-2014-88904  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 120 timer samfunnsstraff pga. domfeltes psykiske diagnose og tilståelse. Varighet: ca. 2 år. vold i nedre sjiktet av anvendelsesområde for § 219 (1)  50 000 kr
LH-2014-89236  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer (ikke i tradisjonell forstand)  Straff: 2 år fengsel (dissens). Varighet: ca. 4 år vold. Uttalelse om husstandsfellesskap og hensynene bak § 219.  90 000 kr
LG-2014-49715  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år vold.  100 000 kr til ektefelle og 30 000 kr til hvert barn
LE-2014-75505 Straffeloven (1902) § 219 (1),  ektefelle og stesønn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 2 år vold.  50 000 kr til hver av de fornærmede
LB-2014-52616  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: Frifunnet (ikke tilstrekkelig bevis). Varighet: ca. 5 år vold.  50 000 kr til hvert barn, jf. Rt. 2005 s. 1322 om «klar sannsynlighetsovervekt» som vilkår (dissens).
LB-2014-95850  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 5 barn (frifunnet for mishandling av ektefelle og ett barn)  Straff: 5 år fengsel (relevant å sammenligne med straffenivået for voldtekt, jf. Prop 97 L (2009-2010) s. 32 og Rt. 2007 s. 1537). Varighet: totalt ca. 21 år mishandling.  150 000 kr til 4 av 5 barn
LH-2014-73532  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget. Varighet: minst 1,5 år med vold og krenkende uttalelser.  75 000 kr
LB-2014-13067  Straffeloven (1902) § 219 (1), jf. (3), 2 barn  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel for far, 1 år og 3 mnd. for mor. Varighet: ca. 3 år mishandling.  120 000 kr til ett barn og 90 000 kr til det andre
LE-2013-189278  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 9 mnd. fengsel. Varighet: enkeltstående tilfelle av vold.  60 000 kr
LB-2014-19874  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget med prøvetid på to år pga. lang liggetid. Varighet: ca. halvt år mishandling.  80 000 kr
LH-2014-51141  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 3 år vold.  100 000 kr
LB-2014-21645  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 4 barn  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 21 år vold.  120 000 kr til ektefelle, 100 000 kr til ett barn, 80 000 kr til to barn og 60 000 kr til ett barn
LB-2014-2899  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: underkant av to år med vold og trusler  70 000 kr
LF-2013-210561  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel, hvorav 120 dager betinget pga. lang saksbehandlingstid (formildende: fornærmedes medvirkning til konflikt, skjerpende: tidligere dømt for vold). Varighet: ca. 1 år  50 000 kr
LA-2013-209020  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 4 år mishandling, i hovedsak trakassering  60 000 kr
LF-2013-208764  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 15,5 år vold.  100 000 kr
LB-2013-186553  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel for begge foreldrene. Varighet: ca. 3,5 år vold og trusler.  50 000 kr til ett barn og 35 ooo kr til to barn
LA-2014-16382  Straffeloven (1902) § 219 (1), tidligere samboer, deres to barn, ny samboer og hennes to barn  Straff: 3 år fengsel og 5 år kontaktforbud. Varighet: totalt 16 år vold.  100 000 kr og 80 000 kr til domfeltes barn, 70 000 kr og 40 000 kr til stebarna og 60 000 kr til den nye samboeren.
LH-2013-188431  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel, hvorav 2 mnd. betinget pga. sakens alder. Varighet: underkant av 1 år  40 000 kr
LF-2013-81106  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1,5 år vold.  50 000 kr til ektefelle og 20 000 kr til hvert barn
LH-2014-78002  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1 år vold.  90 000 kr
LE-2014-3149  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og hennes datter  Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 år vold.  125 000 kr til samboer og 75 000 kr til datteren hennes
LE-2013-200213  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og to barn  Straff: 2 år fengsel, hvorav 1 år betinget pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: ca. 21 år vold.  100 000 kr til hver av de fornærmede
LB-2013-129305  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og sønn  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 20 år for ektefelle og ca. 11 år for sønnen.  100 000 kr til begge fornærmede (sønnens Aspergers syndrom og sårbare situasjon talte for høyere beløp enn ellers)
LA-2013-162109  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel. Varighet: 1 år vold.  30 000 kr
LA-2013-166293  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og 1 felles barn  Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel, hvorav 10 mnd. betinget med prøvetid på to år pga. saken lå i nedre sjiktet av anvendelsesområdet til § 219 og sakens alder. Varighet: ca. 6 år vold.  40 000 kr til samboer og 60 000 kr til barnet
LH-2013-136935  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer og 1 felles barn  Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 24 år for ektefelles, fra barneskolealder til en alder av 17 år for sønnen.  100 000 kr til samboere og 75 000 kr til sønnen
LA-2013-118571-2  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 5 mnd. Varighet: ca. 4 år vold.  60 000 kr
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
LE-2016-99126

Se TGJOV-2015-164934 for fastsettelsen av oppreisning.

 Straffeloven (1902):

§ 195 (1) 1. pktm.: 7 overtredelser

§196 (1): 3 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3): 64 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm.: 35 overtredelser

 Straff: 12 år forvaring med minstetid på 8 år.

Internettovergrepene var mest alvorlig og dannet utgangspunktet for den samlede straffutmålingen.

Isolert ville det store antallet overtredelser av § 200 medført fengsel opp mot 6-7 år.

Varighet: begått over en periode på 11 år.

111 fornærmede, hvor de fleste var 11-12 år gamle

 Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 150 000 kr
Rt. 2009 s. 140  Straffeloven (1902) § 200 (2) og (3): 46 jenter mellom 9 og 16 år (25 av tilfellene subsumert under tredje ledd)  Samlet straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Straff isolert for nettovergrepene: mellom 2 år og 6 mnd. og 3 år fengsel

Internettovergrepene foregikk over ca. 3 år.

20 000 kr til hver av de fornærmede for overtredelsen av § 200 (2), jf. (3).
LG-2016-174897 Straffeloven (2005):

§ 300, jf. § 299, 1 fornærmet

§§ 291 (1) c) og  302, 2 fornærmede

 

 

 Straff: 12 år fengsel

Varighet: ca. halvt år for (1) og 1,5 mnd. for (2)

 De tre fornærmede fikk 200 000 kr hver i oppreisningserstatning for nettovergrepene.
LE-2016-38512

Se TNERO-2015-155920 for fastsettingen av oppreisningen.

 Straffeloven (1902):

§ 192 (1) c), 16 fornærmede

§ 192 (1) c), jf. § 49, 5 fornærmede

§ 200 (2) 2. pktm., 11 fornærmede

 Straff: 9 års fengsel (fradrag for tilståelse, tiltaltes alder og etterfølgende forhold)

20 gutter, de fleste under 16 år

Til sammen 135 voldtekter

 

 Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 175 000 kr til hver av dem

Konkret rimelighetsvurdering, herunder hensynstatt at bilder ble publisert

LA-2015-63380  Straffeloven § 195 (1), 1 fornærmet under 14 år

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 20 fornærmede under 16 år, samt flere uidentifiserte

Straffeloven § 204a (1) a, 3 fornærmede

 Straff: 5 år, hvorav 2 år betinget med prøvetid på 3 år.  Retten har differensiert oppreisningen fra 25 000 kr til 175 000 kr
LE-2011-120581  Straffeloven (1902) § 192 (1) c), 5 fornærmede , hvorav 4 under 14 år

Straffeloven (1902) § 192 (1) c), jf. § 49, 3 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 15 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 2 fornærmede

 

 

 Straff: 10 år forvaring med en minstetid på 7 år. Voldtektene veide tyngst.

Varighet: I ca. 6 år presset og truet han mindreårige jenter til å sende filmer og bilder av seg selv der de utførte seksuelle handlinger som oppfylte kravene til voldtekt

 Retten har differensiert oppreisningen fra 20 000 kr til 200 000 kr
LE-2013-67470  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

 Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsene av § 200 (2) 2. pktm. til fengsel i ca. 2 år.

Samlet over 50 voldtekter

 Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 30 000 kr.
TOVRO-2016-491  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 12 fornærmede under 16 år

Straffeloven (1902) § 201 c), 22 fornærmede under 16 år

 Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel totalt, hvorav 8 mnd. gjaldt besittelse av barnepornografi (trukket fra totalt 5 mnd. for tilståelse og lang saksbehandlingstid)  15 000 kr til 4 fornærmede,

30 000 kr til 3 fornærmede og

50 000 kr til 1 fornærmet

Alle knyttet til § 200 (2) 2. pktm.

LF-2012-66894  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 12 år gammel jente

Saken gjaldt også andre mindre straffbare forhold.

 Straff: 120 dager fengsel

Varighet: 3 enkelttilfeller

 15 000 kr
LB-2014-158039  Straffeloven (1902) § 200 (2), jf. (3), 12-13 år gammel jente  Straff: 8 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av § 201 (1) c) som isolert sett kvalifiserer til en straff av ubetinget fengsel i flere mnd., jf. LF-2012-136668)

Varighet: ca. 2,5 år

 50 000 kr
TSGUD-2014-71791  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm, 15 fornærmede

 

Straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsen av § 200 (2) 2. pktm. til en straff på mange mnd. ubetinget fengsel.

Formildende at bildene ikke ble videreformidlet og at jentene visste hvem de sendte dem til. I tillegg vektlegges jevnbyrdighet i alder og utvikling.

 Kun dømt til å betale oppreisning til 5 av de fornærmede. Retten har differensiert oppreisningen fra 20 000 kr til 50 000 kr.
LA-2014-14636  Straffeloven § 201 c), 14 år gammel jente

 

 Straff: 7 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av straffeloven § 196)

Isolert sett burde overtredelsen av § 201 c) medført en ubetinget fengselsstraff av noen mnd. varighet.

Varighet: Ca. 9 mnd. nettsex.

 50 000 kr (omfattet også seksuell omgang ved to anledninger)
 LB-2012-192905  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 1 barnebarn

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 1 barnebarn

 Straff: 120 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget fengsel.  50 000 kr til begge barnebarna.

Tiltalte ble frifunnet for overtredelse av § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, men det stilles mindre strenge beviskrav for de sivile kravene enn for avgjørelsen av straffekravet.

TSGUD-2012-199310  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmedede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

 Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Overtredelsen av § 200 kvalifiserte isolert sett til rundt 2 år fengsel.

 30 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

 

15 000 kr til en fornærmet (§ 200 (2) 2. pktm.).

De øvrige fornærmede oppfylte ikke lovens krav til «skade» i skadeerstatningsloven § 3-5.

LG-2011-170039  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 6 fornærmede  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel.

Straffen omfatter også ett enkelttilfelle som førte til brudd på strl. § 196 (1), samt overtredelser av strl. §§ 201 c), 203 c) og 204a (1) a).

 50 000 kr til to fornærmede, 30 000 kr til en fornærmet.
TLIST-2011-106628  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 1 fornærmet

 Straff: 7 mnd. fengsel  15 000 kr og 20 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

Retten uttalte at forsøk på overtredelse av strl. § 200 (2) 2. pktm. jf. (3) i gitte situasjoner kan være ansvarsbetingende. Det ville imidlertid være å strekke oppreisningsansvaret for langt dersom dette også skulle omfatte et enkelt tilfelle av nettbasert kontakt av et slikt begrenset omfang som i denne aktuelle saken.

LF-2016-147383 Straffeloven (2005) § 299 b), jf. § 300 c)

Samt overtredelse av strl. (2005) § 305a, strl.(1902) § 195 (1) 1. straffealternativ og § 200 (2) 2. pktm., jf § 201 (1) c

Alle overtredelsene gjaldt samme fornærmede

 Straff: 5 år fengsel.

Isolert sett 4 år for overtredelsen av § 299 b), jf. § 300 c)

 

Varighet på handlingene: 6-7 mnd.

 120 000 kr
LF-2012-66894  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Samt andre mindre overtredelser.

 Straff: 120 dager fengsel.

Internettovergrepene overfor jenta var bærende for straffutmålingen.

Varighet: 3 anledninger

 15 000 kr

(Dissens: en dommer fant at det ikke var påført «skade»)

LF-2012-11983  Straffeloven (1902) §§ 200 (2) 2. pktm. og § 201 (1) c

Overtredelsene gjaldt 3 fornærmede.

Det var også begått andre overtredelser.

 Straff: 6 år fengsel.

Straffen gjaldt også en forsettlig voldtekt og to grovt uaktsomme voldtekter.

 30 000 kr til to av de fornærmede.

Tiltalte ble frifunnet for oppreisningserstatning til den tredje.

LA-2008-48875  Straffeloven § 200 (2), jf. (3), 25 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm, 21 fornærmede

 Straff: 4 år og 3 mnd. fengsel.

Straffen gjaldt også for to brudd på strl. § 195 (1) 2. straffealternativ.

 20 000 kr til de fornærmede under § 200 (2), jf. (3).

For forholdene under § 200 (2) 2. pktm. var ikke vilkårene for oppreisningserstatning til stede.

TSOST-2016-133109  Straffeloven (1902) §§ 35, 192, 195, 200, 201, 204a, 222 og 223  Straff: 12 år forvaring med en minstetid på 10 år

38 mindreårige jenter, hovedsakelig i alderen 11-13 år

 Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 200 000 kr
TAUAG-2015-12143  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 7 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 16 fornærmede

Samt overtredelse av strl. § 227, 204a, 201b og c

 Straff: 1 år og 6 mnd. ungdomsstraff

 

Handlingenes varighet: ca. 9 mnd.

 15 000 kr til 6 fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3)

Retten har differensiert oppreisningen for 14 av de fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 fra 10 000 kr til 15 000 kr

 

 

Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #2
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3
Item #3 Description Discount: $3.00
Item #3 Description Discount: $3.00
Item #3 Description Discount:
Item #3 Description