fbpx

Voldsoffererstatning etter ran

Voldsoffererstatning etter ran

Sist oppdatert 25. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning etter ran

Den som har blitt utsatt for ran vil ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Ofte ser man at ransofre blir tilkjent relativt høy oppreisning. I mange tilfelle vil offeret også ha krav på bistandsadvokat.

Den som blir utsatt for ran har en rekke rettigheter i forhold til erstatning. For det første vil økonomisk tap i første rekke bli dekket gjennom reiseforsikring eller yrkesskadeforsikring (dersom ranet skjedde på jobb). Dersom det økonomiske tapet ikke blir dekket gjennom forsikringsordninger, vil det kunne dekkes av Kontoret for voldsoffererstatning. Voldsoffererstatningsordningen er subsidiær i forhold til andre erstatnings/forsikringsordninger.

En kan få voldsoffererstatning selv om straffesaken er henlagt. Foreldelsesfristen for å søke om voldsoffererstatning er også meget lang i disse tilfellene, slik at en kan søke om voldsoffererstatning selv om man ble utsatt for ranet for 10 år siden.

Oppreisning etter ran

Oppreisning er det imidlertid alltid aktuelt å kreve fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette er en erstatningspost som ikke er ment å dekke et økonomisk tap, men snarere er ment som en kompensasjon for den krenkelsen en har blitt utsatt for. Etter skadeserstatningsloven § 3-5 sammenhold med § 3-3, vil ransofre alltid ha krav på voldsoffererstatning i form av oppreisning.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Ofte ser en også at ransofre blir tilkjent en relativt høy oppreisning, om en sammenlikner med for eksempel voldssaker. Størrelsen på oppreisningen varierer fra sak til sak, og retten eller KFV tilkjenner en «rimelig» oppreisningserstatning utifra sakens alvor og skaden. Av stor betydning vil derfor være om det ble benyttet kniv, skytevåpen eller andre våpen under ranet. Videre vil det være av betydning hvorvidt skadelidte ble fysisk skade eller ikke, selv om også psykisk skade vil være relevant. Det er verdt å merke seg at det ikke er noe spesielt minstekrav til den fysiske eller psykiske skadens størrelse.

Bistandsadvokat eller alminnelig advokathjelp

Den som har blitt utsatt for en mer alvorlig ransepisode vil ofte få oppnevnt bistandsadvokat på rettens bekostning. Bistandsadvokaten vil hjelpe offeret i alle sakens aspekter, deriblant å være med i retten og til å søke om voldsoffererstatning. I mindre alvorlige ranssaker vil offeret som regel ha krav på voldsoffererstatning uansett, og deriblant få sine advokatutgifter dekket direkte av KFV. Videre er det mange som har krav på fri rettshjelp i en slik prosess. Alt i alt er det derfor veldig kurant for ransofre å oppsøke advokatbistand. Advokat Teigstad har bistått mange ransofre. Ta gjerne kontakt ved bruk av skjemaet dersom du har noen spørsmål forbundet med dette.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!