fbpx

Hvor mye kan få i erstatning for psykisk vold?

En kvinne sitter på gulvet etter å ha blitt utsatt for psykisk vold

Sist oppdatert 22. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Du kan ha rett til erstatning for psykisk vold. Den skal i så fall dekke både økonomiske og ikke-økonomiske tap, som menerstatning og oppreisning. 

Her skriver vi litt om postene som bør være med i erstatningskravet, og hvordan de beregnes.

Psykisk vold er likestilt med fysisk vold

Det har vært en innarbeidet holdning at vold utelukkende er fysisk. Det er ikke tilfelle.

Psykisk vold er straffbart på samme måte som fysisk vold er det. Du har også rett på en erstatning. Den kan du  fremme krav om i forbindelse med straffesaken.

Forskjellen ligger i at psykisk vold og mishandling ikke setter like synlige spor som om den hadde skjedd fysisk. Det er derfor nødvendig med dokumentasjon på behandling og erklæringer fra leger og psykologer i forbindelse med erstatningskravet.

Det er heller ingen samlende definisjon på hva som kan være psykisk vold. I praksis inkluderer det gjentatte avisninger nedvurderinger og ydmykelser, trusler, tvang eller avvisning.

Erstatning for økonomisk tap

Kan du vise til kostnader eller manglende inntekter som en følge av den psykiske volden, kan du kreve erstatning.

Det inkluderer i første omgang konkrete utgifter til behandling som ikke dekkes av det offentlige. Det gjelder lege, medisiner, behandlingsopphold og reiseutgifter i forbindelse med behandling. Det er derfor viktig å ta vare på alt av kvitteringer.

Dersom du ikke er i stand til å arbeide etter voldshendelsen, må tap av inntekt med i erstatningskravet.

Hvis det ender med at du blir ufør, kan du kreve erstatning for tap av fremtidig inntekt. For relativt unge personer kan det dreie seg om svært høye beløp.

Erstatning for ikke-økonomiske tap

I tillegg til den økonomiske erstatningen kan det kreves et vederlag for ikke-økonomiske tap. Med ikke-økonomisk tap tenkes det på manglende muligheter for livsutfoldelse (menerstatning) og kompensasjon for krenkelsen man har blitt utsatt for (oppreisning).

Menerstatning

For å kreve menerstatning må det fastslås en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %. Dette gjøres av medisinsk eksperitse og krever en lengre utredning. I tilfeller hvor det utredes virkninger av psykisk vold vil det normalt være psykologer eller psykiatere som står for dette.

Menerstatningen utmåles etter faste satser for invaliditetsgrader fra 15 til 100 %, og ut fra offerets alder. Yngre personer vil ha et mye høyere krav enn eldre, ettersom de har antatt flere leveår til gode.

Oppreisning

Det er også vanlig å kreve oppreisning for offeret i straffesaker. Oppreisning er en kompensasjon for det som tidligere ble omtalt som tort og svie. Oppreisningen bestemmes ved skjønn av retten i det enkelte tilfelle.

Både økonomisk og ikke-økonomisk erstatning etter psykisk vold betales ut av Kontoret for voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat ved psykisk vold

Er det allerede reist en straffesak, vil det oppnevnes en bistandsadvokat til å hjelpe deg med å ivareta dine interesser som offer, eller «fornærmet» som er det juridiske begrepet.

Du kan også ta kontakt med en advokat i forkant av anmeldelsen. Du vil da kunne få råd og informasjon om prosessen. Anmeldelsen kan fremmes sammen med advokaten, som samtidig vil begjære seg oppnevnt som bistandsadvokat.

En av oppgavene til bistandsadvokaten er  å beregne erstatning for så vel økonomiske som ikke-økonomiske tap. En bistandsadvokat med erfaring kan henvise til deg til behandlere med kompetanse for utredninger i erstatningssaker.

Du kan også ta kontakt med oss kostandsfritt for å få hjelp med vurderingen om det skal anmeldes eller ikke. Alle har fri rettshjelp til å få bistand til dette.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2015

Tømmerås, Anne Sofie Billighetserstatning – og andre offentlige
erstatningsordninger. Oslo, 2002

 

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!