fbpx

Straffeloven § 282 med lovkommentar

Straffeloven § 282

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Paragraf 282 omhandler mishandling i nære relasjoner eller såkalt familievold, og er dermed en svært viktig bestemmelse i straffeloven. Straffen for mishandling i nære relasjoner er fengsel inntil 6 år.


Bestemmelsen er delt inn i to deler. For det første er det krav til hvordan mishandlingen skal foregå. For det andre er det krav om hvem mishandlingen skal foregå mot.

Når det gjelder krav til mishandlingen må gjerningsmannen enten gjentatt eller alvorlig begå trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser.

De fire første alternativene omfatter gjerningsbeskrivelsen i §§ 251, 254, 263 og 271-274. I tillegg rammes den som påfører fornærmede «andre krenkelser». Dette kan for eksempel være psykisk terror som ikke rammes av §§ 271-274. Også andre krenkelser kan også omfattes, som seksuelle krenkelser, brudd på besøksforbud eller lignende.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Det typiske eksemplet er mannen som til stadighet truer kone og barn eller driver med aktiv psykisk terror. Mer alvorlige tilfeller vil innbefatte vedvarende vold og andre krenkelser.

Når det kommer til hvem som blir mishandlet kan dette enten være den nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, vedkommendes eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, vedkommendes slektning i rett oppstigende linje, noen i vedkommendes husstand eller omsorg. Ved at noen i gjerningsmannens husstand eller omsorg rammes favner altså bestemmelsens virkeområde bredt.

Den fornærmede som har blitt mishandlet i har et sterkt vern i straffeprosessloven. Blant annet vil vedkommende nesten alltid ha rett på gratis bistandsadvokat og  også voldsoffererstatning, som er en statlig ordning der vedkommende får erstatning direkte fra staten. I tillegg vil fornærmede også ofte ha krav på besøksforbud.

Det er viktig å presisere at dersom ikke gjerningsmannen straffes etter § 282 vil han eller hun naturligvis ikke gå straffri. Andre bestemmelser vil også ramme forholdene, poenget med § 282 er å ramme familievold særskilt strengt.

Advokathjelp

Den som er utsatt for mishandling i nære relasjoner har krav på bistandsadvokat i forbindelse med anmeldelse, etterforskning og rettssak. Kontakt våre erfarne bistandsadvokater dersom du vurderer å anmelde mishandling i nære relasjoner.

Straffeloven § 282


§ 282. Mishandling i nære relasjoner

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,
b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,
c) sin slektning i rett oppstigende linje,
d) noen i sin husstand, eller
e) noen i sin omsorg.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!