Straffeloven | Advokatfirmaet Teigstad

Straffeloven

Straffeloven § 47 med lovkommentar

Straffeloven § 47 sier at kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og prøveløslatelse fra forvaring

Slike forskrifter er fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. mars 2++4 nr. 481. Det er også gitt relativt detaljerte retningslinjer til forskriften.
Straffeloven § 47:

§ 47. Forskrift om forvaring og prøveløslatelse fra forvaring

Kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og […]

Straffeloven § 46 med lovkommentar

Straffeloven § 46 regulerer brudd på vilkår for prøveløslatelse fra forvaring og gjeninnsettelse.

I bestemmelsens første ledd reguleres det når tingretten kan bestemme at den prøveløslatte skal gjeninnsettes, få ny prøvetid eller nye vilkår.

Etter første ledd er det forskjellige grunner til at tingretten etter begjæring kan gjenninsette den prøveløslatte, sette ny prøvetid eller nye vilkår. Dette kan skje […]

Straffeloven § 45 med lovkommentar

Straffeloven § 45 regulerer vilkårene retten kan sette ved prøveløslatelse.

Første ledd regulerer rettens kompetanse til å fastsette vilkår ved prøveløslatelse. Retten kan sette de samme vilkår som ved betinget dom (a), bestemme at den prøveløslatte skal følges opp av kriminalomsorgen (b)), eller, når særlige grunner tilsier det, bestemme at den prøveløslatte tar opphold i institusjon eller kommunal […]

Straffeloven § 44 med lovkommentar

Straffeloven § 44 regulerer prøveløslatelse for utløpet av forvaringstiden.

Etter første ledd kan den domfelte prøveløslates før utløpet av forvaringstiden. Dette kan aldri skje før utløpet av minstetiden er utløpt. Etter straffeloven § 43 kan normalt minstetiden ikke overstige 10 år.

Videre oppstiller bestemmelsen en rekke vilkår for saksbehandlingsreglene som må følges når det begjæres løslatelse på […]

Straffeloven § 43 med lovkommentar

Straffeloven § 43 gir særregler for varigheten på en forvaringsdom.

Bestemmelsen er ganske enkel og det er egentlig bare å lese den for å forstå innholdet.

Etter første ledd må retten også ved forvaring fastsette en lengstetid for hvor lenge forvaringen kan vare. Etter tredje ledd kan denne perioden senere forlenges.

Denne tidsrammen bør ikke overstige 15 år, og […]

Straffeloven § 42 med lovkommentar

Straffeloven § 42 slår fast at idømt fengselsstraff faller bort når forvaring idømmes.

Bestemmelsen er en konsekvens av at forvaring ikke kan kombineres med andre straffer enn rettighetstap, jf. NOU 1990: 5 s. 118.

Om begrunnelsen for bestemmelsen heter det i de nevnte forarbeidene: “Det tjener intet formål å fullbyrde en slik straff når domfelte ilegges en […]

Straffeloven § 41 med lovkommentar

Straffeloven § 41 slår fast at rettighetstap kan idømmes sammen med forvaring.

Hjemmelen for at rettighetstap kan idømmes ved siden av forvaring, følger i dag av §§ 15 tredje ledd og 16.

Dette innebærer motsetningsvis at ingen andre straffereaksjoner kan idømmes sammen med forvaring.
Straffeloven § 41:

§ 41. Forening av forvaring med andre straffer

Sammen med forvaring kan det idømmes rettighetstap, jf. […]

Straffeloven § 40 med lovkommentar

Straffeloven § 40 angir vilkårene for å idømme forvaring.

Formålet med forvaring er ikke å ramme de mest alvorlige forbrytelsene med særlig streng straff. Forvaring er en særforholdsregel overfor spesielt farlige lovbrytere for å beskytte samfunnet mot at de begår nye farlige forbrytelser i fremtiden.

Det er flere vilkår for å idømme forvaring. For det første må […]

Straffeloven § 287 med lovkommentar

Straffeloven § 287 omhandler forsømmelse av hjelpeplikt. Straffen for forsømmelse av hjelpeplikt er fengsel inntil 6 måneder.

Bokstav a rammer den som etter evne unnlater å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse.

Hjelp etter bokstav a må skje «etter evne». Det må […]

Straffeloven § 286 med lovkommentar

Straffeloven § 286 regulerer vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper. Formålet med bestemmelsen er å gi særskilt utsatte yrkesgrupper

Straffen for å søke å påvirke en yrkesutøver ved vold er bot eller fengsel inntil 3 år.

Det er to vilkår for at straffebudet skal komme til anvendelse, et krav til gjerningsmannens atferd og et krav til hvem gjerningsmannen […]