Straffeloven § 42 slår fast at idømt fengselsstraff faller bort når forvaring idømmes.


Bestemmelsen er en konsekvens av at forvaring ikke kan kombineres med andre straffer enn rettighetstap, jf. NOU 1990: 5 s. 118.

Om begrunnelsen for bestemmelsen heter det i de nevnte forarbeidene: “Det tjener intet formål å fullbyrde en slik straff når domfelte ilegges en tidsubestemt særreaksjon av så inngripende karakter som det her er tale om. Det er også en praktisk fordel for fullbyrdelsesmyndighetene at forvaringen tar opp i seg eventuelle usonede tidsbestemte fengselsstraffer.”

Straffeloven § 42:


§ 42. Bortfall av idømt fengselsstraff og samfunnsstraff

Tidligere idømt fengselsstraff og samfunnsstraff faller bort når forvaring idømmes.