fbpx

Straffeloven § 46 med lovkommentar

Straffeloven § 46

Sist oppdatert 26. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 46 regulerer brudd på vilkår for prøveløslatelse fra forvaring og gjeninnsettelse.


I bestemmelsens første ledd reguleres det når tingretten kan bestemme at den prøveløslatte skal gjeninnsettes, få ny prøvetid eller nye vilkår.

Etter første ledd er det forskjellige grunner til at tingretten etter begjæring kan gjenninsette den prøveløslatte, sette ny prøvetid eller nye vilkår. Dette kan skje dersom (a) den prøveløslatte i prøvetiden alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte vilkår, (b) den prøveløslatte begår en ny straffbar handling i prøvetiden eller (c) særlige grunner ikke lenger tilsier prøveløslatelse i medhold av § 45 (1) bokstav c.

Av Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap. 30.1 s. 445 understrekes det at praktiseringen må skje «i lys av den særlige situasjonen ved forvaring. Det er mer alvorlig å gjeninnsettes i forvaring enn til andre straffarter. På den annen side har en forvaringsdømt ofte et større farepotensial.»

Etter HR-2016-01457-A er «samfunnsvernet er det sentrale hensynet når spørsmålet om gjeninnsettelse skal vurderes».

Andre, tredje og fjerde ledd regulerer prosessuelle regler i forhold til gjenninnsettelse, ny prøvetid eller nye vilkår.

Straffeloven § 46:


§ 46. Brudd på vilkår for forvaring mv

Etter begjæring kan tingretten ved dom bestemme at den prøveløslatte skal gjeninnsettes i forvaring, eller sette en ny prøvetid og nye vilkår dersom
a) den prøveløslatte i prøvetiden alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte vilkår,
b) den prøveløslatte begår en ny straffbar handling i prøvetiden, eller
c) særlige grunner ikke lenger tilsier prøveløslatelse i medhold av § 45 første ledd bokstav c.

Påtalemyndighetens begjæring om slik dom må være brakt inn for retten innen 3 måneder etter at prøvetiden gikk ut. Er den prøveløslatte blitt fulgt opp av kriminalomsorgen, skal kriminalomsorgen gi uttalelse før det blir avsagt dom. Den domfelte skal så vidt mulig få uttale seg.

I saker etter første ledd bokstav b kan retten avsi samlet dom for begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen.

Dersom institusjonen eller kommunen trekker tilbake sitt samtykke etter § 45 første ledd bokstav c, gjeninnsettes den løslatte.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!