Straffeloven § 41 slår fast at rettighetstap kan idømmes sammen med forvaring.


Hjemmelen for at rettighetstap kan idømmes ved siden av forvaring, følger i dag av §§ 15 tredje ledd og 16.

Dette innebærer motsetningsvis at ingen andre straffereaksjoner kan idømmes sammen med forvaring.

Straffeloven § 41:


§ 41. Forening av forvaring med andre straffer

Sammen med forvaring kan det idømmes rettighetstap, jf. § 59 bokstav d.