fbpx

LG-2012-117588: Oppreisning etter ran, legemsbeskadigelse og trusler mot samboer

Sist oppdatert 5. august 2015 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble tiltalt for å ha ranet sin samboer, utøvet vold mot henne og fremsatt trusler, herunder drapstrusler. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om 30 000 kroner i oppreisning. Tiltalte ble dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel, med den formildende omstendighet at saken hadde ligget lenge hos politijuristen. Lagmannsretten tilkjente 2 500 kroner i erstatning for lidt økonomisk tap, samt oppreisning i henhold til bistandsadvokatens påstand.

 

A ble ved tiltalebeslutning utferdiget av statsadvokatene i Hordaland 21.06.2011 satt under tiltale ved Bergen tingrett for overtredelse av
I Straffeloven § 268 første ledd jf § 267 første og annet ledd

for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen og/eller å ha tvunget noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person

Grunnlag:

Om morgenen tirsdag 22. desember 2009 i — 00 i Bergen, krevde han å få kr 2000,- fra B. Da hun ikke ga ham penger, slo han henne flere ganger i hodet/tinningen og forholdt seg deretter som i beskrevet i post II. Han fortsatte å kreve penger penger, uttalte at han skulle slå henne og høynet beløpet til kr 2500,-. Av frykt for ytterligere vold fulgte hun med ham til kjøpesenteret Fanatorget, hvor hun i en minibank tok ut kr 2500,- i kontanter, som han bemektiget seg og/eller som hun pga. frykt selv ga til ham.
II Straffeloven § 132a første ledd a, jf annet og fjerde ledd første straffalternativ

for ved vold, trusler eller annen rettsstridig adferd overfor en som har anmeldt et straffbart forhold eller vurderer å foreta en slik handling (aktør i rettsvesenet), å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.

Grunnlag:

a)

Til tid, på sted og etter å ha slått B i hodet som beskrevet i post I, uttalte han til henne, at han skulle ‘skyte henne med sin Glock pistol’, ‘skyte henne i knærne’, ‘at han ga blaffen i om det medførte fengsel’, at han ‘skulle forfølge henne resten av livet’ og at hennes eneste måte å komme unna ham var å flytte fra Bergen.

b)

Til tid, på sted og etter å ha forholdt seg som beskrevet i post III, uttalte han til B, at han skulle ‘drepe henne’ om hun anmeldte forholdet til politiet.
III Straffeloven § 228 første ledd jf § 232

for under særdeles skjerpende omstendigheter, å ha øvet vold mot en annens person eller på annen måte fornærmet ham på legeme.

Grunnlag:

Ved en anledning medio juli eller medio august 2009 på felles bopel i —veien 0 i Bergen, slo han sin daværende samboer B flere ganger i ansiktet.
IV Straffeloven § 162 første ledd

for ulovlig å ha tilvirket eller oppbevart narkotika, eller medvirket til dette

Grunnlag:

a)

Torsdag 3. september 2009, på hans mors bopel i —veien 00 i Bergen, oppbevarte han ca 4 gram marihuana.

b)

Søndag 20. september 2009 på bopel i —veien 0 i Bergen, oppbevarte han 3 stk cannabisplanter, som han selv hadde dyrket frem.
V Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf § 22 første ledd

for å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru) eller andre berusende eller bedøvende midler

Grunnlag:

Lørdag 19. september 2009 ca. kl. 23.40 fra —veien 0 til Folke Bernadottes vei i Bergen, førte han en Opel Vectra personbil (SR 00000), til tross for at han var påvirket av tetrahydrocannabinol (cannabis).

*****

Bergen tingrett avsa den 28.11.2011 dom med slik domsslutning:

A, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268 første ledd jf § 267 første og annet ledd, straffeloven § 132a første ledd a, jf annet og fjerde ledd første straffalternativ, straffeloven § 228 første ledd jf § 232, straffeloven § 162 første ledd, vegtrafikkloven § 31 første til tredje, jf § 22 første ledd ledd til fengsel i 1 -ett- år, jf. straffeloven § 61, § 62 og § 63 annet ledd .Fullbyrdelsen av 6 -seks- måneder av straffen utsettes i medhold av straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på to år.Varetekt kommer til fradrag med 6 dager.

A, født 0.0.1968, dømmes til å tap av førerretten i 2 år og 3 måneder. Ved gjenerverv av føreretten skal det tas full ny prøve.

A, født 0.0.1968, dømmes til å betale erstatning for lidte utgifter med kr 2.500 innen to uker etter at dommen er forkynt.

Krav om erstatning for lidte utgifter ved tap av pc,klokke, mobiltelefon og playstation fremmes ikke til behandling

A, født 0.0.1968, dømmes til å betale oppreisningserstatning med kr 30.000,- innen to uker etter at dommen er forkynt.

A har anket over dommen. Anken gjelder bevisvurderingen under skyldspørsmålet for postene I, II og III.

Anken ble ved Gulating lagmannsretts beslutning av 17.01.2012 henvist til ankeforhandling.

Ved tiltalebeslutning utferdiget av statsadvokatene i Hordaland 28.02.2012 ble tiltalte satt under tiltale ved Bergen tingrett for overtredelse av

Straffeloven § 132a første ledd a og b jf annet ledd jf fjerde ledd første straffalternativ

for ved trusler eller annen rettsstridig adferd overfor en som har anmeldt et straffbart forhold og/eller har avgitt forklaring for politiet og/eller for retten (aktør i rettsvesenet) å ha gjengjeldt en handling som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak og/eller for å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak

Grunnlag:

I perioden fra tirsdag 22. november 2011 til tirsdag 6. desember 2011 i Bergen, etter at B hadde forklart seg som vitne i straffesak mot ham i Bergen tingrett tirsdag 22. november 2011 og han ble domfelt ved Bergen tingretts dom av 28. november 2011, ringte han henne flere ganger og sendte til sammen 223 tekstmeldinger til henne. Herunder sendte han blant annet følgende tekstmeldinger til henne:
– 22.11.11 kl. 20.36.28: ‘Selvsagt tar saken en helt annen vending om jeg må anke;) Kos deg maaassse:-*’
– 23.11.11 kl. 07.30.09: ‘Tror hvel at jeg ikke anker på løgnene dine? Din løgner av en tyster;)Så må du kose rumpa di av deg’
– 25.11.11 kl. 08.46.11: ‘ER redd det ikke er mer å si enn, at du ikke skulle løget i retten. Da hadde alt vert helt anderledes. Men jeg har ikke noe å tape;)Kos deg mens du kan:-$
– 25.11.11 kl. 08.47.20: ‘Dette satte Du igang med løgnene dine!’
– 29.11.11 kl. 05.43.03: ‘2500,- i erstatning? Du skull jo fått mere til frisøren her- He he.’
– 29.11.11 kl. 05.48.23: ‘Er du rein nå da, Eller drikker du eple eddik?’
– 29.11.11 kl. 06.19.46: ‘Gulating å barnevernet! Tilåmed du må jo forstå at C får det bedre i ett oppegående fosterjem,vennen:-*’
– 29.11.11 kl 06.25.12 ‘ D er ikke mitt problem, men han er et barn jeg unner å vokse opp uten rus runt seg heletiden.Du må forstå at han vil fåda,vennen.’
– 29.11.11 kl. 06.39.59: ‘Så nå truer hun også? Jeg er vel innforstått med at om C flytter til X, så er det vanskeilg med samvær. men heller det enn å se frykten i henne når hun jømmer seg bak en stol under bordet.’
– 29.11.11 kl. 07.33.19: ‘SA HADE? Men gleder meg til å se deg i gulating. Så må du ta godt vare på alle de gode vennene dine;)’
– 29.11.11 kl. 16.57.49: ‘Du er rettåslett det ondste mennesket jeg har rotet meg borti. LØGNER!’
– 01.12.11 kl. 04.59.19: ‘Du?Jeg skal holde det jeg har låvet deg. Bare gi en lyd om du skal til frisøren;)Holder det med 2600.-?’
– 01.12.11 kl. 11.28.20: ‘Vi kaller slike som deg for pudderludder’
– 01.12.11 kl 11.43.47: «Du? Om du tilfeldigvis ikke skulle vite hva et pudderludder er fornoe, så slapp helt av, jeg skal forklare deg det i Gulating lagmannsrett;) I mellomtiden koz dem»
– 06.12.11 kl 07.32.30: «Det er snakk om to små barn! Det ene barnet er mitt. Men et er uansett barn. Du har ved flere anledninger gitt uttrykk for at du har rusrllaterte behov. Nok engang. Det dreier seg om TO små barn!!!»

Bergen tingrett avsa 29.06.2012 dom med slik domsslutning
1 A, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd a og b jf annet ledd jf fjerde ledd første straffalternativ, jf. straffeloven § 64 første ledd, til fengsel i 120 – etthundreogtjue – dager.
2 Saksomkostninger idømmes ikke.

A har erklært anke over dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 20.07.2012 ble anken henvist til ankeforhandling.

Ankesakene er forent til felles behandling.

Ankeforhandling ble holdt i Gulating lagmannsrett 24.-26. oktober 2012. Tiltalte møtte med sin forsvarer advokat Carl-Christian Grythe Hoff og fornærmede med sin oppnevnte bistandsadvokat, advokat Eva Drageseth. For påtalemyndigheten møtte kst statsadvokat Rudolf Christoffersen. I tillegg til forklaringene fra fornærmede og tiltalte ble det avhørt fem vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

A er født 0.0.1968 og har adresse —veien 0 . Han er arbeidssøkende og oppebærer arbeidsavklaringspenger fra NAV med netto kr 8-11.000 pr. måned. Han har ingen formue, og har gjeld med ca kr 250.000.

Lagretten er innen rammen for tiltalebeslutningene stilt følgende spørsmål:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, ved å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen og/eller å ha tvunget noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, ved å ha forholdt seg slik:

Om morgenen tirsdag 22. desember 2009 i Bergen, ved bruk av vold herunder slag mot hode og/eller arm og/eller ved trusler om vold bemektiget han seg kr 2.500,- fra B og/eller som hun av frykt for vold gav ham.

Spørsmål 2 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i ved vold, trusler eller annen rettsstridig adferd overfor en som har anmeldt et straffbart forhold eller vurderer å foreta en slik handling (aktør i rettsvesenet), å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som beskrevet i spørsmål 1, uttalte han til B, at dersom hun anmeldte ham så skulle han «skyte henne med sin Glock pistol», og/eller «skyte henne i knærne», og/eller at han «skulle forfølge henne resten av livet»og/eller at hennes eneste måte å komme unna ham var å flytte fra Bergen.

Spørsmål 3 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha øvet vold mot en annens person eller på annen måte fornærmet ham på legeme, ved å ha forholdt seg slik:

Ved en anledning sommeren 2009 i —veien 0 i Bergen, slo han B i ansiktet.

Spørsmål 4 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i ved vold, trusler eller annen rettsstridig adferd overfor en som har anmeldt et straffbart forhold eller vurderer å foreta en slik handling (aktør i rettsvesenet), å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid, på sted og etter å ha forholdt seg som beskrevet i spørsmål 3, uttalte han til B, at han skulle «drepe henne» om hun anmeldte forholdet til politiet.

Spørsmål 5 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig for ved trusler eller annen rettsstridig adferd overfor en som har anmeldt et straffbart forhold og/eller har avgitt forklaring for politiet og/eller for retten (aktør i rettsvesenet), å ha gjengjeldt en handling som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak og/eller for å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak, ved å ha forholdt seg slik:

I perioden fra tirsdag 22. november 2011 til tirsdag 6. desember 2011 i Bergen, etter at B hadde forklart seg som vitne i straffesak mot ham i Bergen tingrett tirsdag 22. november 2011 og han ble domfelt ved Bergen tingretts dom av 28. november 2011, ringte han henne flere ganger og sendte til sammen 223 tekstmeldinger til henne, herunder blant annet følgende tekstmeldinger:
– 22.11.11 kl. 20.36.28: ‘Selvsagt tar saken en helt annen vending om jeg må anke;) Kos deg maaassse:-*’
– 23.11.11 kl. 07.30.09: ‘Tror hvel at jeg ikke anker på løgnene dine? Din løgner av en tyster;)Så må du kose rumpa di av deg’
– 25.11.11 kl. 08.46.11: ‘ER redd det ikke er mer å si enn, at du ikke skulle løget i retten. Da hadde alt vert helt annerledes. Men jeg har ikke noe å tape;)Kos deg mens du kan:-$’
– 25.11.11 kl. 08.47.20: ‘Dette satte Du i gang med løgnene dine!’
– 29.11.11 kl. 05.43.03: ‘2500,- i erstatning? Du skull jo fått mer til frisøren her- He he.’
– 29.11.11 kl. 05.48.23: ‘Er du rein nå da, Eller drikker du eple eddik?’
– 29.11.11 kl. 06.19.46: ‘Gulating å barnevernet! Tilåmed du må jo forstå at C får det bedre i ett oppegående fosterjem,vennen:-*’
– 29.11.11 kl. 06.25.12: ‘ D er ikke mitt problem, men han er et barn jeg unner å vokse opp uten rus runt seg heletiden. Du må forstå at han vil fåda, vennen.’
– 29.11.11 kl. 06.39.59: ‘Så nå truer hun også? Jeg er vel innforstått med at om C flytter til X, så er det vanskeilg med samvær. men heller det enn å se frykten i henne når hun jømmer seg bak en stol under bordet.’
– 29.11.11 kl. 07.33.19: ‘SA HADE? Men gleder meg til å se deg i gulating. Så må du ta godt vare på alle de gode vennene dine;)’
– 29.11.11 kl. 16.57.49: ‘Du er rettåslett det ondste mennesket jeg har rotet meg borti. LØGNER!’
– 01.12.11 kl. 04.59.19: ‘Du?Jeg skal holde det jeg har låvet deg. Bare gi en lyd om du skal til frisøren;)Holder det med 2600.-?’
– 01.12.11 kl. 11.28.20: ‘Vi kaller slike som deg for pudderludder’
– 01.12.11 kl. 11.43.47: ‘Du? Om du tilfeldigvis ikke skulle vite hva et pudderludder er fornoe, så slapp helt av,jeg skal forklare deg det i Gulating lagmannsrett;) I mellomtiden koz dem’
– 06.12.11 kl. 07.32.30: ‘Det er snakk om to små barn! Det ene barnet er mitt. Men et er uansett barn. Du har ved flere anledninger gitt uttrykk for at du har rusrllaterte behov. Nok engang. Det dreier seg om TO små barn!!!’

Spørsmål 1, 2, 3 og 5 er besvart med ja med mer enn 6 stemmer, spørsmål 4 er besvart med nei. Retten la lagrettens kjennelse til grunn for den videre behandling av saken.

Domfelte blir etter dette, ut over de forhold hvor skyldspørsmålet er rettskraftig avgjort ved Bergen tingretts dom av 28.11.2011, å domfelle for en overtredelse av straffeloven § 268 første ledd jf § 267 første og annet ledd, to overtredelser av straffeloven § 132a og en overtredelse av straffeloven § 228. Han blir å frifinne for en overtredelse av straffeloven § 132a, post II b i tiltalen av 21.06.2011.

Påtalemyndigheten har nedlagt slik påstand:

A, f. 0.0.1968, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268 første ledd jfr. § 267 første og annet ledd, §132a første ledd a, jfr annet og fjerde ledd første straffalternativ, § 228 første ledd jfr. § 232 og § 132a første ledd a og b jfr. annet ledd jfr. fjerde ledd første straffalternativ, samt forholdene avgjort ved Bergen tingretts dom av 28.11.2011 sammenholdt med straffeloven § 62 til en straff av fengsel i 1 år og 6 mnd.

A, f. 0.0.1968 dømmes til tap av førerretten i 2 – to – år og 3 – tre – måneder. Ved gjenerverv av førerretten skal det tas full ny prøve.

Han tilkommer 6 dager i fradrag for utholdt varetekt.

Bistandsadvokaten nedla slik påstand:

A f. 0.0.68 dømmes til å betale erstatning til B for lidt tap med kr 2500,- innen to uker etter at dommen er forkynt.

A f. 0.0.68 dømmes til å betale oppreisningserstatning til B fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til kr 30.000,- innen to uker etter at dommen er forkynt.

Forsvareren nedla slik påstand:

Domfelte bes ansett på mildeste måte.

Sakens faktum

For så vidt gjelder bevisbedømmelsen under straffutmålingen legger lagmannsretten til grunn de samme strenge beviskrav om sikkerhet ut over enhver rimelig tvil som gjelder ved avgjørelsen av skyldspørsmålet. På dette grunnlag legger lagmannsretten til grunn følgende faktum innen rammen av lagrettens svar:

Tiltalte og fornærmede var i en periode frem mot sommeren 2009 samboere. Fornærmede fødte 0.0.2009 en datter som tiltalte er far til. Fornærmede var under svangerskapet i kontakt med barnevernstjenesten, som etter fødselen satte det som et vilkår for ikke å beslutte omsorgsovertakelse av barnet at fornærmede brøt kontakten med tiltalte. Det ble fra barnevernstjenesten også iverksatt andre tiltak i forhold til fornærmede, herunder uanmeldte besøk 6 ganger i uken. Det er på det rene at tiltalte og fornærmede etter dette likevel opprettholdt en viss kontakt, både ved besøk hos hverandre og ved hyppige telefonsamtaler/tekstmeldinger.

Om kvelden 21.12.2009 kom tiltalte til fornærmedes bopel i — 00, han hadde med seg julepresang til datteren. Han ble værende i leiligheten utover kvelden, og overnattet på sofaen til neste dag fordi siste bussen var gått. Om kvelden 21. desember skal tiltalte ha spurt om de ikke kunne komme sammen igjen, noe fornærmede avviste. Tidlig neste morgen, ca kl. 05.00 gikk tiltalte inn på fornærmedes soverom, vekket henne, og krevde å få kr 2000. Da hun nektet, slo han henne en eller flere ganger etter at de var gått inn i stuen. Tiltalte fortsatte å kreve pengene og truet med ytterligere vold dersom fornærmede ikke etterkom kravet. Kravet ble i den forbindelse høynet til kr 2.500. Av frykt for videre voldsanvendelse fra tiltaltes side forholdt fornærmedes seg rolig, snakket tiltalte etter munnen og aksepterte å etterkomme kravet. Senere på morgenen 22. desember dro de sammen til handlesenteret Fanatorget hvor fornærmede tok ut kr 2.500 av minibanken og overleverte pengene til tiltalte, som deretter forlot stedet. Uttaket skjedde ca. kl. 08.50. Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte frem til dette opprettholdt truslene mot fornærmede, og at fornærmede ga ham pengene som følge av alvorlig frykt for vold fra hans side. Fornærmede var gravid på dette tidspunkt, noe tiltalte visste.

Lagmannsretten har ved bevisvurderingen særlig vektlagt fornærmedes forklaring som fremstår som troverdig og som støttes av andre omstendigheter i saken, særlig de hevelser/blåmerker som fremgår av bilder som ble tatt kort tid etterpå.

Det kan ikke ses å være tvil om tiltalte ved å forholde seg som beskrevet har gjort seg skyldig i ran av fornærmede og har handlet forsettlig og i uberettiget vinnings hensikt.

Under ranet fremsatte tiltalte trusler om at han skulle skyte fornærmede som beskrevet i spørsmål 2, og likeledes forfølge henne resten av livet, dersom hun anmeldte forholdet til politiet. Disse truslene var klart egnet til å påvirke fornærmede som aktør i rettsvesenet, og rammes av straffeloven § 132 a. Truslene ble fremsatt for å påvirke fornærmede og tiltalte har derved handlet med forsett. At fornærmede på dette tidspunkt ikke hadde bestemt seg for/vurdert å anmelde forholdet er ikke avgjørende for om fornærmede er å anse som aktør i rettsvesenet, jf avgjørelsen i Rt-2005-1557.

En dag i løpet av sommeren 2009 befant tiltalte og fornærmede seg i tiltaltes leilighet i —veien 0. Fornærmede har forklart at tiltalte, som var påvirket etter inntak av et større antall tabletter, slo henne hardt i tinningen med knyttet hånd. I følge fornærmede hadde hun datteren som var født 0.0.2009 på armen da dette skjedde. Tiltalte har benektet forholdet. Lagmannsretten legger avgjørende vekt på fornærmedes forklaring som fremstår som troverdig og legges til grunn. Det er fremlagt et bilde av fornærmede som ble tatt kort tid senere. Dette viser blodutredelse under venstre øye og misfarging/hevelse i området rundt venstre tinning, som etter lagmannsrettens vurdering er forenlig med det slaget fornærmede har beskrevet.

Tiltalte slo fornærmede med vilje og har handlet med forsett.

De ovennevnte forhold ble behandlet under hovedforhandling i Bergen tingrett 22.11.2011. Fra denne dagen og frem til 6. desember 2011 sendte tiltalte til sammen 223 tekstmeldinger til fornærmede. De første dagene etter hovedforhandlingen ble det sendt rundt 30 meldinger daglig, og dagen etter domsavsigelsen 28.11.2011 ble det sendt 62 meldinger. Meldingene har ulikt innhold, men har i utstrakt grad et innhold som klart må anses som rettstridig i forhold til fornærmede. Rettstridskravet i straffeloven § 132a innebærer ikke krav om straffbare handlinger. Lagmannsretten går ikke nærmere inn på dette i det lagmannsretten finner det klart at en vesentlig del av meldingene har et innhold som, i alle fall sammenholdt med antall meldinger, klart rammes av straffeloven § 390a.

Påtalemyndigheten gjør gjeldende at tekstmeldingene, hensett til innhold og antall, både er en gjengjeldelse overfor fornærmede etter den forklaring hun hadde gitt i retten, og en påvirkning overfor henne med henblikk på senere forklaringer i saken.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at i alle fall en vesentlig del av de meldingene tiltalte sendte til fornærmede i den aktuelle perioden var en reaksjon på den forklaring hun hadde gitt i retten. Det er dokumentert at tiltalte og fornærmede også i tiden før 22.11.2011 hadde kontakt og sendte tekstmeldinger til hverandre. Disse meldingene har et hverdagslig preg og viser en positiv holdning partene mellom. Fra og med kvelden 22.11.2011 endrer meldingene karakter og innebærer for en stor del en utskjelling av fornærmede på forskjellig vis. Et gjennomgående tema i saken er bl.a. gjentatte anklager om at fornærmede hadde løyet i retten. Når innholdet ses i sammenheng med den dramatiske økningen tekstmeldingene som ble sendt, kan ikke tiltaltes adferd forstås på annen måte enn som en gjengjeldelse overfor fornærmede som rammes av straffeloven § 132a første ledd bokstav b.

Lagmannsretten finner at tekstmeldingene etter sitt innhold og omfang også innebærer en påvirkning som rammes av straffeloven § 132a første ledd bokstav a. Gjengjeldelsen i forhold til den forklaring fornærmede hadde gitt var av en slik karakter at den også må forstås som en påvirkning i forhold til fornærmedes forklaring i forbindelse med behandlingen av en ankesak i Gulating lagmannsrett. Behandlingen av saken i lagmannsrett er da også omtalt i flere av meldingene.

Tiltalte har handlet forsettlig, idet lagmannsretten finner det klart at han bevisst har sendt meldingene som en reaksjon på fornærmedes forklaring i retten, og for å påvirke hennes eventuelle senere forklaringer i saken.

Straffutmålingen

Lagmannsretten skal fastsette en samlet straff for de forhold tiltalte ved lagrettens kjennelse er funnet skyldig i og for de straffbare forhold hvor skyldspørsmålet er rettskraftig avgjort ved Bergen tingretts dom av 28.11.2011.

Hvert av de forhold tiltalte er funnet skyldig i ankesaken tilsier at det reageres med ubetinget fengselsstraff. Dette gjelder også overtredelsen av vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf § 22 første ledd som er rettskraftig avgjort ved tingrettens dom av 28.11.2011, og legemsfornærmelsen overfor fornærmede. I forhold til overtredelsene av straffeloven § 162 første ledd kommer straffeloven § 63 annet ledd til anvendelse.

Lagmannsretten har som det fremgår ovenfor lagt fornærmedes forklaring om hendelsesforløpet til grunn. Med dette utgangspunkt finner lagmannsretten at legemsfornærmelsen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, jf straffeloven § 232. Det finnes tilstrekkelig å vises til at handlingen er begått uprovosert, at slaget var meget hard og at fornærmede holdt sin datter, som bare var noen måneder, på armen. gravid.

Dominerende ved straffutmålingen blir likevel ranet og de to overtredelsene av straffeloven § 132a.

Når det gjelder ranet ble dette gjennomført både ved vold og trusler fra tiltaltes side. Fornærmede ble slått minst en gang i ansiktet, og senere i den ene armen og foten da hun forsøkte å trekke seg unna tiltalte. I tilknytning til slagene og i tiden etter dette ble det fremsatt trusler mot fornærmede, og trusselsituasjonen vedvarte fra ca kl. fem om morgenen til tiltalte fikk fornærmede til å ta ut pengene fra minibanken nærmere fire timer senere. Både voldsanvendelsen, den vedvarende trusselen overfor fornærmede over tid og at datteren var til stede i leiligheten, fremstår som skjerpende. Det er også skjerpende at fornærmede var gravid. Samlet sett tilsier ranshandlingen alene en lengre fengselsstraff.

Det er avgjørende betydning at straffesaker kan gjennomføres uten at aktørene utsettes for trusler eller andre represalier. Dette gjelder ikke minst de fornærmede i straffesaker som gjelder vold og trusler i nære relasjoner. I foreliggende sak har tiltalte, til tross for at han ved tiltalebeslutningen av 21.06.2011 var satt under tiltale for overtredelse av straffeloven § 132a på nytt gjort seg skyld i en ny overtredelse av denne bestemmelsen. Det er klart skjerpende at dette skjedde umiddelbart etter den forklaring fornærmede hadde gitt i retten, og at den rettstridige atferd overfor fornærmede fortsatte over lang tid frem til tiltalte ble ilagt besøks- og kontaktforbud 06.12.2011. I skjerpende retning vektlegges også at den rettstridige atferd, i tillegg til å være en gjengjeldelse overfor fornærmede, også innebar en påvirkning i forhold til fremtidige forklaringer.

Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter ved de straffbare handlinger tiltalte er skyldig i.

Ved straffutmålingen må det i skjerpende retning vektlegges at tiltalte er domfelt syv ganger tidligere, riktignok slik at fem av dommene ligger langt tilbake i tid og ikke tillegges særlig vekt. Han ble i 2005 og 2007 blant annet domfelt for vold og trusler overfor sin daværende samboer/kjæreste.

Straffeloven § 61 kommer til anvendelse.

Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at riktig straff som et utgangspunkt ville være ubetinget fengsel i 1 år og 6 måneder.

Tiltalebeslutningen av 21.06.2011 gjelder forhold som ble anmeldt til politiet like etter ranet 22.11.2009. Slik saken er opplyst må det legges til grunn at det har vært begrenset etterforskning ut over avhør av fornærmede og tiltalte. Det må antas at etterforskningen kunne vært avsluttet og saken iretteført på et vesentlig tidligere tidspunkt. Det er opplyst at saken uten grunn i en periode på ett år og to måneder har ligget ubehandlet hos ansvarlig politijurist. Hva den øvrige forsinkelsen skyldes, vites ikke. I tillegg til de nærmere to år som gikk fra anmeldelse til iretteføring i tingretten, har det nå gått ytterligere 10 måneder fra tiltaltes anke ble henvist til ankebehandling. Det er på det rene at tiltalte ikke på noen måte kan klandres for den lange saksbehandlingstiden.

Lagmannsretten finner at den lange saksbehandlingstiden når det gjelder forholdene i tiltalebeslutningen av 21.06.2011 innebærer en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1 som gir «krav på rettergang innen rimelig tid.». Tidsforløpet må medføre en betydelig reduksjon av straffen i forhold til utgangspunktet nevnt ovenfor, ved at store deler av fengselsstraffen gjøres betinget.

Straffen fastsettes etter dette til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvorav 8 måneder i medhold av straffeloven §§ 52-54 gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Sivile krav

Fornærmede har krevd erstatning for de kr 2.500 hun ble fratatt ved ranet. Tiltalte har etter lagrettens kjennelse akseptert kravet.

Fornærmede har i tillegg i medhold av skadeserstatningsloven § 3-5, jf § 3-3 krevd oppreisningserstatning med inntil kr 30.000. Vilkårene for å tilkjenne oppreisningserstatning er til stede, og tiltalte har ikke hatt innvendinger mot kravet, utover å be lagmannsretten vurdere størrelsen av beløpet. Lagmannsretten finner som tingretten at oppreisningsbeløpet passende kan settes til 30 000 kroner. Det vises til den vurdering som er foretatt av tingretten, som tingretten tiltrer.

Ved behandlingen av de sivile krav har bare de juridiske dommere deltatt.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:
1. A, f. 0.0.1968, frifinnes for en overtredelse av straffeloven § 132a jf. post II b i tiltalebeslutning av 21.06.2011.
2. A, f. 0.0.1968, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268 første ledd jfr. § 267 første og annet ledd, § 132a første ledd a og b, jfr annet og fjerde ledd første straffalternativ, § 228 første ledd jfr. § 232 samt forholdene avgjort ved Bergen tingretts dom av 28.11.2011 sammenholdt med straffeloven § 61, § 62, § 63 til en straff av fengsel i 1 år og 6 måneder hvorav fullbyrdelsen av 8 måneder utsettes i medhold av straffeloven §§ 52 til 54 med en prøvetid på 2 -to- år.

Han tilkommer 6 -seks- dager i fradrag for utholdt varetekt.
3. A, f. 0.0.1968 dømmes til tap av førerretten i 2 – to – år og 3 – tre – måneder. Ved gjenerverv av førerretten skal det tas full ny prøve.
4. A dømmes til å betale B erstatning for lidt tap med 2.500 -totusenfemhundre- kroner og oppreisning med 30.000 -trettitusen- kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.

Les mer om voldsoffererstatning ved trusler. Les og om retten til bistandsadvokatbytte.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!