fbpx

Hva sier forbrukerkjøpsloven om garanti?

En advokat og klienten sin diskuterer en sak som omhandler forbrukerkjøpsloven om garanti

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Forbrukerkjøpsloven § 18 a regulerer selgers adgang til å påta seg ansvar for feil ved gjenstanden ut over lovbestemte krav, såkalt garanti. Etter annet og tredje ledd vil brudd på garantien utgjøre en kjøpsrettslig mangel i lovens forstand med tilhørende mangelsbeføyelser. 

Hva er garanti?

En garanti er et gode selgeren kan velge å gi kjøper. Nærmere forklart er en garanti en avtale mellom kjøper og selger om at selger innenfor et visst tidsrom vil påta seg ansvar eller risikoen for enkelte feil ved gjenstanden utover de lovbestemte manglene.

Forbrukerkjøpsloven om garanti

Forbrukerkjøpsloven § 18 a første ledd angir følgende:

«Selgeren kan påta seg å svare for feil ved tingen som ikke er en mangel etter reglene i loven, og kan da fastsette hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen. Selgeren kan også påta seg å svare i større utstrekning for en mangel enn etter reglene i loven.»

Bestemmelsen angir altså at selgeren har anledning til å påta seg ansvar for feil som ikke kvalifiserer som mangel etter forbrukerkjøpsloven, og til tross for at selgeren ikke kan bebreides for feilen. En garantiavtale tilbudt av selger vil inneholde opplysninger om hvilke krav kjøper kan gjøre gjeldende i slike tilfeller, eksempelvis reparasjon, omlevering, erstatning eller heving.

Bilde av boken

Funksjonsgaranti

Annet ledd i forbrukerkjøpsloven § 18 a oppstiller en særregel for funksjonsgarantier. En funksjonsgaranti vil si at selger påtar seg ansvar for ytelsens funksjonsdyktighet i en viss periode/garantitid. Dersom selgeren har uttrykt garantiens vilkår og virkning på en utydelig måte, vil lovens regler om mangler komme til anvendelse selv om grunnvilkårene for mangel i § 15 til § 18 ikke foreligger og reklamasjonsfristen etter § 27 er utløpt.

Foreligger det feil på grunn av unormal bruk på forbrukerens hånd, vil dette kunne føre til at selgeren likevel ikke er ansvarlig. Selgeren har imidlertid bevisbyrden, og må sannsynliggjøre  at feilen skyldes en «ulykkeshendelse, feil håndtering av tingen eller annet forhold på forbrukerens side», jf. annet ledd annet punktum.

Garanti gitt av tredjeperson

Foruten selger kan garantigiver være produsent, importør, underleverandør, grossistledd eller tjenesteyter. Forbrukerkjøpsloven § 18 a regulerer selgerens ansvar for garantier gitt av andre:

«Har andre enn selgeren gitt en garanti som nevnt i annet ledd, og den fremstår for forbrukeren som om den er gitt av selgeren, foreligger en mangel etter reglene i annet ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren før kjøpet meddeler forbrukeren at han eller hun ikke er bundet av en garanti gitt av andre.»

Etter forarbeidene (Ot.prp.nr.23 (2006-2007) s. 73 må det vurderes konkret «om selgeren og den aktuelle tredjepersonen fremstår som en enhet for forbrukeren». Avgjørende vil være om kjøper hadde rimelig grunn til å tro at selger er forpliktet etter garantien.

Dersom selger før kjøpet informerer kjøper om at vedkommende ikke er bundet av garanti gitt av andre, vil ikke selger være ansvarlig.

Garantiens bindende virkning

Det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 18 a fjerde ledd at en garanti er rettslig bindende for garantigiveren på de «vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og i tilknyttet reklame», og at den «begrenser ikke forbrukerens rettigheter etter loven her, jf. § 3 første ledd». Sistnevnte innebærer at en selger aldri kan gi en forbruker dårligere vilkår enn rettighetene som fremkommer av forbrukerkjøpsloven.

Kontakt advokat

Har du spørsmål i forbindelse med en garanti fremsatt av selger? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater kan videre bistå deg med å fremme mangelskrav overfor selger. Du kan ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden vår.

Les også våre artikler om angrerett ved bilkjøp og klagerett på rekkevidden på el-bil.

Vanlige spørsmål

Hva er garanti?

En garanti en avtale mellom kjøper og selger om at selger innenfor et visst tidsrom vil påta seg ansvar for enkelte mangler utover de lovbestemte.

Hva er funksjonsgaranti?

En funksjonsgaranti vil si at selger påtar seg ansvar for ytelsens funksjonsdyktighet i en viss periode/garantitid. Dersom selgeren har uttrykt garantiens vilkår og virkning på en utydelig måte, vil lovens regler om mangler komme til anvendelse selv om grunnvilkårene for mangler i § 15 til § 18 ikke foreligger og reklamasjonsfristen etter § 27 er utløpt.

Er selger forpliktet av en garanti gitt av tredjeperson?

Etter forarbeidene (Ot.prp.nr.23 (2006-2007) s. 73) må det vurderes konkret «om selgeren og den aktuelle tredjepersonen fremstår som en enhet for forbrukeren». Avgjørende vil være om kjøper hadde rimelig grunn til å tro at selger var forpliktet etter garantien.

Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved forbrukerkjøp, jf. § 1. Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selger eller selgers representant opptrer i næringsvirksomhet.

Kan selger fravike reglene i forbrukerkjøpsloven?

Reglene i forbrukerkjøpsloven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren, jf. forbrukerkjøpsloven § 3.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Woxholt, Geir. Avtalerett, 7. utgave, Oslo, 2009.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/9323/129427057.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil