fbpx

Klage på rekkevidde på elbil

En elbil som viste seg å ha kortere rekkevidde enn forespeilet av selger, noe som kjøperen vil klage på

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

En klage på rekkevidde på elbil kan forventes å føre frem dersom det foreligger en mangel. Det vil blant annet være tilfellet dersom elbilen ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger gitt av selger. Ved mangel kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning. 

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Det er viktig å være oppmerksom på at det gjelder ulike lover avhengig av om kjøper og selger opptrer som forbrukere eller i næringsvirksomhet. Dersom et bilkjøp foretas mellom to privatpersoner, eller mellom to næringsdrivende, kommer kjøpsloven til anvendelse. Når en privatperson derimot kjøper en bil fra en bilforhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Bilde av boken

Hva sier forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven (fkjl. § 26) angir at dersom det foreligger en «mangel» og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve heving, eller kreve erstatning etter nærmere vilkår i henholdsvis fkjl. §§ 28 til 33.

Mangel

Det fremgår av fkjl. § 16 at bilen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15. Paragraf 15 første ledd angir at tingen «skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen». Etter annet ledd fremgår det at elbilen må samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Det vil altså si at dersom en viss rekkevidde på elbilen er angitt i avtalen mellom selger og kjøper, og denne ikke samsvarer med virkeligheten, foreligger en mangel.

Av § 16 første ledd bokstav b fremgår det at elbilen også har en mangel dersom selger har forsømt  å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det samme gjelder etter bokstav c dersom elbilen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk. Unntak foreligger dersom opplysningen ikke har innvirket på kjøpet eller har blitt rettet før kjøpet.

Ved en elbil solgt «som den er» eller med liknende forbehold, foreligger det en mangel dersom bilen er i «dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente» på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Liknende bestemmelser om mangler for kjøp mellom private er å finne i kjøpsloven §§ 17, 18 og 19. Disse bestemmelsene kan du lese mer om her.

Hvorvidt det er en mangel ved elbilen skal vurderes med utgangspunkt i forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18. Det må altså sannsynliggjøres at det forelå en mangel ved levering. Det samme følger av kjøpsloven § 21 første ledd.

Avgjørelse fra forbrukertvistutvalget

Saken 16/1206 for forbrukertvistutvalget gjaldt en klage på en elbil med den begrunnelse at dens rekkevidde var kortere enn opplyst og at det forelå feil ved ladesystemet. Kjøper var forespeilet at han kunne kjøre strekningen Moss-Ski tur/retur uten å lade, noe som viste seg ikke å være tilfellet.

Siden kjøpet var inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende kom forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Spørsmålet var om feilen ved ladesystemet og bilens rekkevidde utgjorde mangler etter fkjl. § 15 første ledd bokstav a og b, jf. § 16 første ledd bokstav a. Paragraf 15 bokstav a og b angir at elbilen skal passe for de «formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til» og svare til det som forbrukeren har «grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper». Utvalget kom til at elbilen ikke var i tråd med det kjøper hadde grunn til å forvente.

Videre var denne mangelen ikke «uvesentlig», noe som medføre at kjøperen fikk rett til å heve kjøpet etter fkjl. § 32.

Advokathjelp ved problemer med elbil

Har du kjøpt en elbil som viser seg å ha kortere rekkevidde enn forespeilet av selger? Da er det gode muligheter for at du har rett til å klage. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre biladvokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Les også vår artikkel om klage på bilkjøp.

Vanlige spørsmål

Hva er forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven?

Dersom et bilkjøp foretas mellom to privatpersoner, eller mellom to næringsdrivende, kommer kjøpsloven til anvendelse. Når en privatperson derimot kjøper en bil fra en bilforhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Kan jeg klage på rekkevidde på en elbil?

Ja, du kan klage på rekkevidden på en elbil dersom denne ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger gitt av selger. I slike tilfeller kan det foreligge en mangel som gir kjøper rett til visse misligholdsbeføyelser.

Hva kan jeg kreve ved mangel grunnet rekkevidden på en elbil?

Ved mangel grunnet rekkevidden på en elbil kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.

Hva er vilkårene for å heve et kjøp av elbil?

For å heve et kjøp av elbil må det først og fremst foreligge en mangel. I tillegg er det et krav at mangelen ikke er uvesentlig.

Når må en mangel foreligge for å reklamere?

Hvorvidt det er en mangel ved elbilen skal vurderes med utgangspunkt i forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18. Det må altså sannsynliggjøres at det forelå en mangel ved levering.

 

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/8408/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil