fbpx

LF-2012-108106: Erstatning etter seksuelt overgrep mot barn under 10 år

Erstatning etter seksuelt overgrep mot barn under 10 år

Sist oppdatert 2. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble frifunnet for straff etter å ha blitt anmeldt for seksuell omgang med et barn under 10 år. Lagmannsretten kom derimot til at det var sannsynlig at overgrepet hadde funnet sted, og tiltalte ble derfor dømt til å betale 40 000 kroner i erstatning etter overgrepet.

 

A er født 0.0.1991. Han bor — gate 00 i Trondheim og arbeider som vekter i *** med brutto månedsinntekt ca 25.000 kroner. Han er samboer og uten noen å forsørge.

A er ved tiltalebeslutning 13. februar 2012 av Statsadvokatene i Trøndelag satt under tiltale for overtredelse av

Straffeloven § 195 annet ledd bokstav c

for gjentatt å ha hatt seksuell omgang med barn under 10 år.

Grunnlag:

I perioden 2007 til høsten 2009 på X fikk han ved flere anledninger B født 0.0.2003 til å masturbere sin penis.

Sør-Trøndelag tingrett avsa 1. juni 2012 dom med slik domsslutning:

«A, født 0.0.1991, frifinnes.»

Frifinnelsen gjaldt også krav fra B om oppreisningserstatning.

Påtalemyndigheten har 27. juni 2012 anket dommen til Frostating lagmannsrett. Fornærmede har fremsatt krav om ny behandling av erstatningskravet.

Frostating lagmannsrett har ved beslutning 4. juli 2012 henvist anken til ankeforhandling.

Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 28.–30. januar 2013. Tiltalte møtte og avga forklaring. Det ble avspilt to dommeravhør av fornærmede samt utsnitt av dommeravhør av ett vitne. I tillegg ble det hørt seks vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

Lagmannsretten bemerker:

Skyldspørsmålet:

Lagretten ble stilt ett spørsmål. Dette gjaldt gjentatt seksuell omgang med barn under 10 år.

Lagmannsretten legger enstemmig lagrettens kjennelse til grunn, slik at A blir å frifinne for det forhold han er tiltalt for.

Oppreisningserstatning.

B har gjennom bistandsadvokaten fastholdt krav om oppreisningserstatning med 100.000 kroner. Kravet om erstatning er basert på at det anføres å foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at A har krenket ham ved gjentatte ganger i perioden 2008 til 2009 å ha fått B til å masturbere As penis.

A er frifunnet for å ha hatt seksuell omgang med B. Det skal etter dette ikke gjenstå noen tvil om hans strafferettslige uskyld og frifinnelsens rettmessighet.

Dette hindrer ikke at samme person i samme dom på sivilrettslig grunnlag som skadevolder kan bli erstatningsansvarlig for å ha foretatt samme handling overfor samme fornærmede som skadelidt.

Forutsetningen for dette er at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at den skadevoldende handling har funnet sted. Dette er et skjerpet beviskrav, strengere enn overveiende sannsynlig, men ikke så strengt som det som kreves for å konstatere straffskyld.

Forutsetningen er at vurderingen av erstatningsvilkårene skjer på selvstendig grunnlag og med nødvendig distanse til straffesaken. En avgjørelse om oppreisning til skadelidte, må derfor også faktisk begrunnes på en slik måte at det ikke skapes tvil om den strafferettsliges uskyld.

Lagmannsretten, de tre fagdommerne, finner basert på sin bedømmelse av bevisene og med respekt for frifinnelsen i straffesaken, at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at A har påført B seksuelle krenkelser ved at han flere ganger i perioden 2008 til 2009, fikk B til å masturbere As penis.

A og B er søskenbarn. As mor er søster til Bs far.

B er enebarn. Fra han var tre til fire år gammel besøkte han flere ganger i året sin onkel og tante på gården — på X hvor også søskenbarna C født 1991, D født 1994 og E født 1997 bodde. Bolighuset på — er ei gammel trønderlån oppført på 1700-tallet og påbygd i 1824, uten ytterligere restaurering før familien flyttet dit i 2003.

Lagmannsretten legger til grunn at B i perioden 2008 og 2009 besøkte familien på X relativt regelmessig, noen ganger så ofte som èn gang pr måned, men i gjennomsnitt om lag fem til syv ganger pr år. Det var som oftest helgebesøk.

B var veldig glad i dataspill. I helgene på X hadde han «friere tøyler» til dataspill enn hjemme. Hos familien på X foregikk det meste av spillingen på stua i første etasje, men B fikk noen ganger også spille data sammen med A på hans rom i andre etasje.

Lagmannsretten finner at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at A i løpet av den aktuelle perioden, ved fire til seks anledninger fikk B til å masturbere sin penis. Det kan ikke legges til grunn at B ble utsatt for fysisk tvang eller fysisk press. Han ble imidlertid lokket av fetteren med løfte om å få spille data. Det er ikke bevismessig dekning for at A fikk sædutløsning.

B har i dommeravhør forklart at A låste rommet før han fikk B til å masturbere seg. Lagmannsretten finner dette ikke bevist. Det legges til grunn at døren fra As rom og ut til trapperommet i annen etasje, ikke lot seg låse og at den heller ikke av andre årsaker var vanskelig å åpne.

Når det gjelder bevisbedømmelsen, viser lagmannsretten til dommeravhøret av B den 26. mai 2011. Hans forklaring er konsistent, og med en åtteårings språk og kunnskap fremstår innholdet som selvopplevd. Han bruker naturlige ord og uttrykk for å beskrive sentrale forhold ved den skadevoldende handling og det framgår også av dommeravhøret at han ikke har vært lett å lede. Han gjorde også håndbevegelser som klart underbygger forklaringen.

Ansvarsgrunnlag for oppreisningserstatning følger av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd.

Det foreligger ikke noen normert erstatningsnivå for skadevoldende handlinger av denne karakter. Fastsettelsen av erstatningen beror på en rimelighetsvurdering. Loven gir anvisning på en individuell utmåling i den enkelte sak. Etter § 3-5 første ledd annet punktum skal det legges særlig vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Bevisførselen har vist at B i dag ikke synes preget av krenkelsene. Det går fint med ham både hjemme, sosialt og på skolen. Risiko for senvirkninger er likevel til stede i slike saker. Krenkelsene har et preg av kynisk utnyttelse, ved løfte om dataspill, noe skaldevolder visste at B var svært interessert i.

På bakgrunn av de krenkelser som er påført fornærmede og omstendighetene i tilknytning til krenkelsene, fastsettes erstatningen til 40 000 kroner.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning
1. A, født 0.0.1991, frifinnes for straffekravet.
2. A dømmes til å betale oppreisningserstatning til B med 40.000 – førtitusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av denne dom.

Les mer om voldsoffererstatning og om anmeldelse av voldtektssaker.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!