fbpx

LG-2013-48821: Erstatning etter seksuelt overgrep mot barn

Erstatning etter seksuelt overgrep mot barn

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til 1 år i fengsel, samt å betale 75 000kr i erstatning etter seksuelt overgrep mot barn. Den seksuelle omgangen fant sted da jenta var 13 1/2 år gammel.

 

Saken gjelder bevisanke i straffesak.

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Rogaland statsadvokatembeter den 20. september 2012 ble A satt under tiltale ved Jæren tingrett for overtredelse av:
I Straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år

Grunnlag:

I løpet av sommeren 2009, på bopel i —vegen 000 i X, hadde han ved flere anledninger seksuell omgang med B f. 0.0.96, bl.a. ved at han hadde fingre inne i hennes skjede, fikk henne til å onanere seg, og ved et tilfelle presset sin penis mot hennes analåpning.
II Straffeloven § 192 første ledd bokstav b

for å ha skaffet seg seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen

Grunnlag:

En gang i tiden juni-juli 2009, på bopel i —veien 000 i X, stakk han en eller flere fingre inn i skjeden til C mens hun sov.

Jæren tingrett behandlet saken og avsa 22. februar 2013 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1983, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf straffeloven § 62 første ledd, til fengsel i 1 – ett – år og 6 – seks – måneder.
2. A dømmes til å betale oppreisningserstatning til B med 75 000- syttifemtusen – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.
3. A dømmes til å betale oppreisningserstatning til C med 25 000 – tjuefemtusen – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.

A har anket dommen til Gulating lagmannsrett. Anken gjelder bevisvurderingen under skyldspørsmålet og oppreisningserstatningen til de fornærmede.

Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 22. mars 2013 ble anken henvist til ankebehandling. Påtalemyndigheten har fremmet den samme tiltalebeslutning for lagmannsretten som for tingretten.

Ankeforhandling ble holdt i Gulating lagmannsretts lokaler i Stavanger 17. -18. september 2013. Tiltalte møtte sammen med sin forsvarer advokat Fredrik Undheim og ga forklaring. De to fornærmede møtte sammen med sin bistandsadvokat advokat Sveinung Eliassen og forklarte seg. Påtalemyndigheten var representert av statsadvokat Tormod Haugnes. I tillegg til de fornærmede ble det avhørt fem vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

Tiltalte A er født 0.0.1983 og har adresse —vegen 000, 0000 Y. Han er bonde og er i tillegg ansatt som håndmann i et entreprenørfirma. Han er utdannet agronom. Han har en inntekt etter skatt på ca 450 000 kroner pr. år. Han er uformuende og har ca 6 millioner kroner i gjeld. Han er gift og har tre barn å forsørge på henholdsvis 9, 7 og 3 år.

Lagretten ble stilt følgende spørsmål:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, ved å ha forholdt seg slik:

I løpet av juni-juli 2009, på bopel i —veien 000 i X, hadde han ved en eller flere anledninger seksuell omgang med B f. 0.0.96, bl.a. ved at han hadde fingre inne i hennes skjede og/eller fikk henne til å onanere seg og/eller ved et tilfelle presset sin penis mot hennes analåpning?

Spørsmål 2 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen, ved å ha forholdt seg slik:

En gang i tiden juni-juli 2009, på bopel i —veien 000 i X, stakk han en eller flere fingre inn i skjeden til C mens hun sov?

Lagretten besvarte spørsmål 1 med ja og spørsmål 2 med nei. Lagrettens kjennelse ble lagt til grunn for den videre behandling av saken.

Det var ingen springende punkter under bevisvurderingen som gjorde det nødvendig å begrunne fagdommernes beslutning om ikke å sette lagrettens kjennelse til side, jf HR-2010-1138-A.

Tiltalte er etter dette funnet skyldig i en overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ. Han er funnet ikke skyldig i overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b og skal frifinnes for dette forholdet.

Påtalemyndigheten har lagt ned slik påstand:

A f. 0.0.1983 dømmes for forbrytelser mot straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ til en straff av fengsel i 1 – ett – år.

Bistandsadvokaten har lagt ned slik påstand:

A betaler oppreisningserstatning til B med et beløp fastsatt etter rettens skjønn.

Forsvareren har lagt ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.
 
Sakens faktum.

Som grunnlag for straffutmålingen legger lagmannsretten innenfor rammen av lagrettens svar følgende faktum til grunn:

Tiltalte er bonde og bor sammen med sin ektefelle D på en gård på Y. Fra forsommeren 2009 oppholdt fornærmede B seg mye på gården. Hun var på dette tidspunktet 13 ½ år gammel. Fornærmede hadde en hest på gården og satt også en del barnevakt for tiltaltes to barn.

Sommeren 2009 kom det til et kortvarig brudd mellom ektefellene og D flyttet ut i perioden fra 4. juni til 18. – 19. juli. Ved flere anledninger før ektefellen flyttet ut sov fornærmede i ektefellenes dobbeltseng sammen med dem. I et tilfelle, mens de alle tre lå i dobbeltsengen, befølte tiltalte kortvarig fornærmedes bryster. Neste morgen beklaget han hendelsen mens både fornærmede og ektefellen hørte på. Han forklarte handlemåten med at han trodde det var ektefellen han befølte.

Også etter at D flyttet ut overnattet fornærmede hos tiltalte og sov i hans seng flere ganger. Mens de lå i samme seng fikk tiltalte fornærmede ved flere anledninger til å onanere seg til utløsning ved at han førte hånden hennes og la den over sin penis. Han «fingret» henne også flere ganger i skjeden. Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at dette skjedde 4-5 ganger i løpet av den perioden tiltalte bodde alene.

En gang mens de lå i dobbeltsengen la han seg bak henne og presset sin nakne penis mot hennes analåpning. Fornærmede oppfattet at han ville ha analt samleie med henne og trakk seg unna. Til tross for dette forsøkte tiltalte det samme en gang til, og ga seg ikke før fornærmede på nytt trakk seg unna og la seg på rygg i sengen.

En gang etter dette, og før tiltaltes ektefelle var flyttet hjem, fortalte fornærmede en venninne om det tiltalte hadde gjort. Venninnen fortalte det videre til tiltaltes ektefelle som straks konfronterte både tiltalte og fornærmede med opplysningene. Fornærmede valgte da å avkrefte påstandene. Ektefellen flyttet kort tid etter dette tilbake til tiltalte.

Det oppstod etterhvert en rykteflom om forholdet mellom tiltalte og fornærmede som også kom fornærmedes mor for øre. Fornærmede fortalte henne at hun hadde vært utsatt for overgrep. Fornærmedes mor kontaktet barnevernet som hadde samtaler med fornærmede og skaffet henne psykologhjelp.

Overgrepene ble anmeldt høsten 2010 og etterforskningen fullført før årsskiftet. Det ble tatt dommeravhør av fornærmede i november 2010. Etter at politiet først foreslo å henlegge saken ble tiltale tatt ut 20. september 2012. Tiltalen inneholdt også en post som gjaldt seksuell omgang med C ved en anledning mens hun sov, som tiltalte er frifunnet for etter lagmannsrettens behandling.
 
Straffutmåling.

De straffbare forholdene fant sted i juni og juli sommeren 2009 og straff skal utmåles på bakgrunn av straffenivået før straffskjerpelsen som fant sted ved lovendringen i lov av 25. juni 2010 nr. 46. Delvis fant handlingene også sted før vedtagelsen av lov av 19. juni 2009 nr. 74 som sluttførte den spesielle del av den nye straffeloven av 20. mai 2005 nr. 74.

I Rt-2009-1412 fant flertallet av Høyesteretts dommere i storkammer at uttalelser i forarbeidene til 2009 loven om et vesentlig forhøyet straffenivå ikke kunne tillegges vekt for handlinger begått før denne loven ble vedtatt, men at det uavhengig av lovarbeidet pågikk en skrittvis heving av straffenivået for seksuelle overgrep mot barn som burde fortsette, jf også Rt-2013-727.

Lagmannsretten legger til grunn at fornærmede på tiden for overgrepene befant seg i en vanskelig og sårbar situasjon. Hennes foreldre gjennomgikk i 2008 en tøff og opprivende skilsmisse som også påvirket fornærmede negativt og blant annet medførte at hun sommeren 2009 hadde et heller dårlig forhold til foreldrene sine. Det må i straffeskjerpende retning legges vekt på at tiltalte, til tross for at han var kjent med dette, valgte å utnytte fornærmede for å tilfredsstille egne seksuelle lyster.

I tillegg til selve overgrepet har tiltalte dessuten påført fornærmede en ekstra belastning ved å nekte for overgrepene og på den måten utsette henne for mistro fra omgivelsene. Tatt i betraktning at fornærmede allerede befant seg i en sårbar og vanskelig situasjon var det en ekstra belastning for henne som må tillegges vekt i straffeskjerpende retning.

Hensyntatt uttalelsene til Høyesterett gjengitt foran finner lagmannsretten at korrekt straffenivå for tiltaltes handlinger er ca 1 år og 6 måneders ubetinget fengsel. Lagmannsretten har i fastsettelsen sett hen til bl.a Rt-2007-504.

I formildende retning må det vektlegges at saken er blitt uakseptabelt gammel. Forholdet ble anmeldt i oktober 2010 og var ferdig etterforsket allerede ved årsskiftet 2010/2011. Til tross for dette ble det ikke tatt ut tiltale før i september 2012. Den lange liggetiden hos påtalemyndigheten kan ikke lastes tiltalte og har ingen plausibel forklaring. Iretteføringen av saken i domstolene har også tatt for lang tid når det ses hen til at saken var for gammel allerede da den innkom domstolen. Det foreligger krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1 som gir krav på rettergang «innen rimelig tid». Krenkelsen skal rettes opp og må i dette tilfellet gjøres i form av en ikke uvesentlig nedsettelse av straffen, jf EMK artikkel 13 som gir krav på et effektivt nasjonalt rettsmiddel. Det vises til Rt-2005-1210 og Rt-2005-1571.

Andre formildende omstendigheter foreligger ikke.

Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten etter dette at straffen passende kan settes til 1 års fengsel i tråd med aktors påstand.
 
Oppreisningskravet.

Bistandsadvokaten har på vegne av fornærmede B fremmet krav om oppreisning. C frafalt sitt krav om oppreisning under ankeforhandlingen.

De juridiske dommerne i lagmannsretten finner at vilkårene for å tilkjenne oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf § 3-3 er tilstede.

Ved seksuelle overgrep mot barn er det ikke etablert et normalnivå for oppreisning slik det er ved forsettlig og uaktsom voldtekt til samleie, jf Rt-2011-743 og Rt-2012-201. Bakgrunnen er at den store variasjonen i alvorlighetsnivå ved seksuelle overgrep mot barn tilsier at det bør skje en individuell behandling. I vurderingen skal momentene oppregnet i skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd annet punktum tillegges «særlig» vekt, jf Rt-2013-727 (35). I sistnevnte dom uttaler Høyesterett at det også i saker om seksuelle overgrep mot barn skal foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering der det skal legges vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen samt arten og omfanget av de påførte skadevirkninger.

Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte som den voksne har opptrådt grovt uansvarlig og misbrukt fornærmedes sårbarhet og tillitsforhold for å tilfredsstille egne seksuelle lyster. Handlingene var krenkende for henne og hendelsen da han forsøkte å gjennomføre analt samleie var også smertefull og skremmende. Lagmannsretten viser til forklaringen fra fornærmede og hennes mor. I tillegg til selve overgrepene har fornærmede også opplevd å bli mistrodd og har hatt det svært vanskelig etter overgrepene. Hun har ikke klart å fullføre videregående skole og forandret seg ifølge sin mor fra en glad og blid jente til å bli lukket og stille. Selv om hennes dårlig utvikling delvis også kan skyldes andre forhold kan det ikke være tvil om at overgrepene har påvirket henne negativt. Det kom frem under ankeforhandlingen at fornærmede en periode fikk behandling hos psykolog, uten at det ble opplyst konkret hvilke plager hun har. Lagmannsretten legger under henvisning til Rt-2004-1068 (35) til grunn at overgrep mot barn innebærer en generell risiko for skadevirkninger som bør få betydning for fastsettelsen av oppreisningserstatningen uten at det er nødvendig å gå inn på hvordan utviklingen for «den unge i den konkrete saken har vært eller kan ventes å bli.»

De juridiske dommerne finner på denne bakgrunn etter en helhetsvurdering at fornærmede bør tilkjennes 75 000 kroner i oppreisningserstatning.
 
Begjæring om at dommen unntas offentlighet.

Bistandsadvokaten og forsvarer har fremmet begjæring om at dommen unntas offentlighet under henvisning til domstolsloven § 130 første ledd bokstav a. Det følger av denne bestemmelsen at retten kan forby at hele eller deler av en rettsavgjørelse gjengis offentlig hvis «hensynet til privatlivets fred eller fornærmedes ettermæle krever det». Lagmannsretten kan ikke se at det i saken foreligger slike sterke grunner som kreves for å forby offentlig gjengivelse dommen, jf f eks Rt-2007-518. De allmennpreventive grunner som begrunner bestemmelsene om seksuelle overgrep mot barn tilsier også at dommen gjøres offentlig tilgjengelig på vanlig måte.

Domsslutning:
1. A frifinnes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b.
2. A dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ til en straff av fengsel i 1 – ett – år.
3. A dømmes til å betale oppreisningserstatning til B med 75.000 – syttifemtusen – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!