fbpx

ENV-2014-1520: Erstatning til barn som har vært vitne til familievold

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født XXXX89

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

NN tilkjennes ytterligere kr 15 000 i voldsoffererstatning fra staten.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 14.05.2014 Klage mottatt KFV: 21.10.2013
Hendelsesdato: 1989-2000 KFV saksnr: 13/07527

 

Politianmeldt: 08.06.2001 til X politidistrikt
Søknadsdato: 04.05.2012
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsforskriften med endringer i  henhold til voldsoffererstatningslovens overgangsbestemmelser.

 

NN skal ha vært vitne til vold mot sin mor begått av far. Forholdet fant sted i X. Som følge av dette skal søker ha fått psykisk skade.

Det er søkt om erstatning for lidt inntektstap, tap i fremtidig inntekt, behandlingsutgifter og reiseutgifter. Tapene er ikke spesifisert.

Klagen gjelder vedtak av 18. september 2013 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søknaden ble avslått så vidt gjelder påførte utgifter og tap i fremtidige inntekter. KFV viste til at kravene ikke var dokumenterte og en fant ikke at kravene var sannsynliggjort. KFV fant det rimelig å innvilge kr 25 000 i oppreisning. Det er vist til den truende og skremmende situasjonen søker har opplevd.

Søker har begrunnet klagen med at KFV har vurdert bevisene feil. Det er anført at hun ikke har fått noen dekning fra forsikringsselskap. For øvrig er det påpekt at hun har levd med vold og trusler hele livet og at dette bekreftes av mor og søster.

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Økonomisk tap

KFV har i brev av 4. juli 2012 oppfordret søker om å sende inn dokumentasjon som belyser inntektstap. Dokumentasjon på kravet er ikke innsendt innen fristen eller oversendt SRF i klageomgangen. Krav på dekning av økonomisk tap er det ikke grunnlag for å ta standpunkt til, da det ikke er fremmet noe begrunnet krav.

Oppreisning

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsforskriften § 6 nr. 4.

SRF viser til vedtak fra KFV, som i det vesentlige tiltres.

I forbindelse med at søkers mor anmeldte skadevolder for vold som fant sted 2. oktober 2000, fremkommer det at skadevolder ved flere anledninger har vært voldelig overfor søkers mor, men at ingen av disse forholdene har blitt anmeldt. I forbindelse med anmeldelsen ble det også foretatt avhør av vitner i saken. En nabo uttalte at søker tydeligvis hadde vært med på lignende forhold tidligere.

I journalnotat av 13. desember 2001 og 19. april 2002 fra sosialkontoret i X kommune fremgår det at søker har sett mye vold under sin oppvekst. Videre heter det at sosialkontoret er bekymret for søkers omsorgssituasjon og at far har «utvist fysisk vold og trusler om vold mot mor fra NN ble født», og at søker har sett mye til dette under sin oppvekst.

Fylkessjukehuset i X sendte 11. desember 2001 bekymringsmelding til barnevernet på grunn av søkers omsorgssituasjon.

Den 20. juni 2002 fattet X kommune vedtak om besøkshjem som avlastningstiltak. Av sakens opplysninger fremgår det at familien i en årrekke har levd i en uholdbar familiesituasjon med perioder med vold og alkohol. Det fremgår at søker har behov for positive opplevelser i samspill med voksne.

SRF finner på denne bakgrunn at oppreisningen passende kan settes til kr 40 000. SRF har ved avgjørelsen lagt vekt på at den vold søker har vært vitne til i oppveksten, har funnet sted gjentatte ganger og strekker seg over noe lengere tid enn det som er lagt til grunn i KFV sitt vedtak. Det er lagt avgjørende vekt på bekymringsmeldinger og journalnotater fra helsepersonell og sosialkontor, som er tidsnære bevis, og underbygger søker anførsler. Det er ved utmålingen av oppreisningen sett hen til at handlingen har funnet sted i hjemmet. Dette har således medført en utrygg oppvekstsituasjon for søker. Det er ved utmåling av erstatningsbeløpet blant annet sett hen til ENV-2014-219.

Klagen har etter dette delvis ført frem.

Les mer om bistandsadvokat ved familievold.

Les mer om anmeldelse av voldtekt og andre straffbare forhold.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!