fbpx

Liste over yrkessykdommer

En iPad hvor man kan se en liste over alle yrkessykdommene

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Det er ikke bare yrkesskade som gir krav på erstatning. Etter folketrygdloven § 13-4 skal yrkessykdommer likestilles med yrkesskade. Dette innebærer at man også ved påvist yrkessykdom vil kunne ha krav på erstatning. Her gis en nærmere oversikt over typiske yrkessykdommer. 

Om folketrygdloven § 13-4

Etter folketrygdloven § 13-4 første ledd skal yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer likestilles med yrkesskade. I tillegg følger det av bestemmelsen at departementet gir forskrifter om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Det beror altså på forskriftene om en konkret sykdom skal anses som en yrkessykdom etter folketrygdloven § 13-4. De aktuelle forskriftene er yrkessykdomsforskriften og forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade.

Denne problemstillingen er særlig relevant for enkelte yrkesgrupper. Det gjelder eksempelvis industriarbeidere som ofte er utsatt for kjemikalier og støy, frisører idet de ofte er utsatt for kjemikalier, samt sveisere, rengjøringspersonell og bakere.

Yrkessykdomsforskriften

I det følgende angis et utvalg av aktuelle sykdommer som skal likestilles med yrkesskade etter yrkessykdomsforskriften §§ 1 og 2:

 • Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
 • Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer
 • Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet
 • Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer
 • Sykdommer som skyldes smitte 1) under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff, 2) under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare og 3) under arbeid med dyr eller planter som lider av en infeksjon framkalt av vedkommende smittestoff, eller under arbeid med dyre- eller planteprodukter som er infisert av smittestoffet
  • Merk! I tilknytning til punkt 2) er det særskilt angitt i forskriften hvilke sykdommer som omfattes.
 • Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk
 • Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk
 • Karantenesykdommer
  • cholera asiatica (kolera)
  • febris flava (gul feber)
  • pestis (pest)
  • variola (kopper)

Les om menerstatning ved yrkesskade her

Forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade

Etter forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade § 2 kan følgende utvalg av sykdommer fremheves:

 • Forgiftning med bly, dets legeringer eller forbindelser, og direkte følger av slik forgiftning
 • Forgiftning ved kvikksølv, dets amalgamer og forbindelser, og de direkte følger av slik forgiftning
 • Miltbrandsmitte
 • Silikose med eller uten lungetuberkulose, for så vidt silikosen er en vesentlig årsak til arbeidsudyktighet eller død
 • Forgiftning med fosfor eller dets forbindelser og direkte følger av slik forgiftning
 • Forgiftning med arsenikk eller dets forbindelser og direkte følger av denne forgiftning
 • Forgiftning med bensol, dets homologer, nitro- og amidoderivater og direkte følger av slik forgiftning
 • Patologiske manifestasjoner framkalt av a) radium og andre radioaktive substanser og b) røntgenstråler
 • Primære hudepitheliomer

Merk! I tilknytning til denne opplistingen inneholder forskriftens § 2 en nærmere angivelse av hvordan/i hvilken virksomhet de aktuelle sykdommer typisk oppstår.

Ytterligere vilkår

Verdt å merke seg er at dersom en sykdom er angitt i en av de nevnte forskriftene, må i tillegg vilkårene i folketrygdloven § 13-4 annet ledd være oppfylt for at sykdommen skal anses som en yrkesskade. I det følgende gis en oversikt over hvilke vilkår som må være oppfylt. Vilkårene er kumulative, det vil si at ethvert vilkår må være oppfylt for at sykdommen skal anses som yrkesskade.

Det første vilkåret er at «sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle». Det andre vilkåret er at «vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet». Det er for øvrig et ytterligere vilkår knyttet til dette; påvirkningen må ha skjedd mens vedkommende var yrkesskadedekket. Sistnevnte vilkår må sees i lys av folketrygdloven §§ 13-6 til 13-3. For det tredje må «symptomene ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen». Det fjerde og siste vilkåret er at det ikke må være «mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene».

Les mer om erstatning ved yrkessykdommer her.

Advokathjelp i sak om yrkessykdom

Dersom du har fått yrkessykdom vil forsikringsselskapet betale for advokathjelp under forhandlingen med selskapet. Kontakt vår personskadeavdeling dersom du har spørsmål om dette eller trenger vår bistand. Vi tilbyr en uforpliktende førstevurdering.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

En sykdom er å anse som en yrkessykdom dersom den er omfattet av enten yrkessykdomsforskriften eller forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade og tilleggsvilkårene i § 13-4 annet ledd er oppfylt. Se nærmere om dette i artikkelen ovenfor.

Hva er typiske eksempler på yrkessykdommer?

Typiske eksempler på yrkessykdommer er astma, hørselsskader, løsemiddelskader, lungesykdommer, eksem mv.

Hva er virkningen av at en yrkessykdom likestilles med yrkesskade?

Dersom en yrkessykdom anses som en yrkesskade etter folketrygdloven, vil man som skadelidt kunne kreve erstatning. Kravet kan rettes enten mot yrkesskadeforsikringen eller mot NAV.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

Folketrygdloven 

Yrkessykdomsforskriften

Forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade

https://www.erstatning.no/yrkesskade/

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!