fbpx

Tinnitus som yrkesskade

En kvinne som har fått tinnitus som følge av en yrkesskade og som senere vil kreve yrkesskadeerstatning

Sist oppdatert 20. desember 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Tinnitus, også kalt øresus, kan oppstå som følge av en hørselskade. Der en hørselskade med påfølgende tinnitus skyldes en arbeidsulykke eller larm fra maskiner, verktøy, prosesser eller annet på arbeidsplassen kan arbeidstakeren ha rett til yrkesskadeerstatning og visse særrettigheter fra NAV.

Hva er tinnitus?

Tinnitus, også kalt øresus, innebærer at man hører en susende, ringende, plystrende eller fresende lyd i øret som ikke kommer utenfra. Å oppleve tinnitus er svært vanlig og varer kort for de fleste. Noen blir imidlertid plaget i så stor grad at det reduserer deres livskvalitet betydelig. Vanlige tilleggsplager ved tinnitus er søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, ulik grad av nedstemthet, depresjon, uro og angst, nedsatt hukommelse, og stressymptomer som hodepine, muskelspenninger og muskelsmerter.

Årsaken til tinnitus kan være et hørselstap oppstått i arbeid. Enkelte yrkesgrupper er særlig utsatt for hørselskader, herunder arbeidstakere i industrinæringen, offshorenæringen og i underholdningsbransjen. En arbeidstaker som får en hørselskade godkjent som en yrkesskade, vil ha rett til yrkesskadeerstatning og visse særrettigheter fra NAV.

Vilkår for yrkesskade

En yrkesskade er «en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket», jf. folketrygdloven § 13-3. Yrkesskadedekningen gjelder for skader som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 annet ledd.

En arbeidsulykke er en «plutselig eller uventet ytre hending» som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet, jf. § 13-3 annet ledd første punktum. Et typisk eksempel vil være en eksplosjon eller annen særlig høy lyd som medfører en hørselskade. Som arbeidsulykke regnes også en «konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid», jf. § 13-3 annet ledd annet punktum. Definisjonen er begrenset til kortvarige sterke lyder som medfører hørselskade i løpet av tidsrommet én arbeidsdag eller ett skift.

Yrkessykdom likestilles med yrkesskade

Videre angir folketrygdloven § 13-4 at «visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade». Disse sykdommene er angitt i forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade (YS-forskriften) og forskrift om yrkessykdommer og forgiftninger mv. som skal likestilles med yrkesskade (tilleggslisten). Det vil si at sykdommer omfattet av forskriftene gir de samme rettigheter som om en arbeidsulykke hadde forårsaket hørselsskaden. YS-forskriften § 1 angir at «[n]edsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet» skal likestilles med yrkesskade.

Erstatningsposter

Følgende erstatningsposter kan være aktuelle ved tinnitus som yrkesskade:

Advokathjelp ved tinnitus

En erstatningsadvokat kan bistå deg hele veien fra skade oppstår til forsikringsselskapet har godtatt ditt erstatningskrav. Forsikringsselskapet har en egeninteresse av å holde beløpet lavest mulig. Bistand fra en erfaren advokat øker sannsynligheten for å få et korrekt erstatningsbeløp. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet på nettsiden. Husk at forsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter som del av erstatningen.

Les mer om yrkesskade i vår yrkesskademanual

Vanlige spørsmål

Hva er tinnitus?

Tinnitus, også kalt øresus, innebærer at man hører en susende, ringende, plystrende eller fresende lyd i øret som ikke kommer utenfra.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning ved tinnitus som yrkesskade?

Hvor mye du kan kreve i erstatning ved tinnitus som yrkesskade vil avhenge av det konkrete økonomiske tapet og omfanget av din hørselsskade. Aktuelle erstatningsposter kan være påført og fremtidig inntektstap, tapt arbeidsevne i hjemmet og merutgifter til medisiner, legebehandling m.m.. I tillegg kan det være grunnlag for å kreve menerstatning for redusert livsutfoldelse og/eller oppreisning ved grov uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse.

Må jeg betale for advokat?

Nei, yrkesskadeforsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av erstatningsutbetalingen.

Hva er vilkårene for yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning forutsetter at det foreligger en yrkesskade. En yrkesskade er «en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket», jf. folketrygdloven § 13-3. Yrkesskadedekningen gjelder for skader som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 annet ledd.

Har jeg rett på yrkesskadeerstatning ved tinnitus som yrkessykdom?

Ja, YS-forskriften § 1 angir at «[n]edsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet» skal likestilles med yrkesskade.

 

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, 2. utgave, Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Konstateringstidspunktet i yrkesskadeforsikringssak om tinnitus – Rt 2009 s. 1427. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 01-02/2010 (Volum 7).

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20968/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!