fbpx

Erstatning etter hørselsskade

En dame som har blitt pådratt en hørselskade på arbeidsplassen og som hun senere vil kreve erstatning for

Sist oppdatert 16. mars 2022 av Advokat Eirik Teigstad

En hørselsskade kan oppstå på arbeidsplassen, i trafikken eller på fritiden, som følge av sterk kortvarig støy eller langvarig eksponering. Dersom hørselsskaden medfører et økonomisk tap vil skadelidte vanligvis ha krav på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap. 

Generelt om hørselsskader

En hørselsskade kan oppstå som følge av langvarig eksponering for støy, slik at hørselen gradvis reduseres. Andre måter å få en hørselsskade på er ved kortvarig og sterk støy som skudd, eksplosjoner og liknende. I slike tilfeller kan hørselen bli umiddelbart skadet, i form av tinnitus og/eller redusert hørsel.

Etter å ha blitt utsatt for en hørselsskade er det viktig å oppsøke lege for å få dokumentert dine skader, idet dette vil fungere som bevis ved søknad om erstatning.

Hørselsskade på jobb

Mange yrkesgrupper er særlig utsatt for hørselsskader, herunder arbeidstakere i industri-, olje- og offshorenæringen, samt musikkbransjen. Arbeidstakere som blir utsatt for en hørselsskade på arbeidsplassen som blir godkjent som yrkesskade, kan kreve yrkesskadeerstatning.

En yrkesskade defineres som en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

En «arbeidsulykke» er ansett som en «plutselig eller uventet ytre hending», jf. folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum. Etter annet punktum regnes en arbeidsulykke også som en «konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid». Hørselsskader som følge av eksplosjoner eller andre kortvarige sterke lyder kan følgelig kvalifisere som en arbeidsulykke.

Les mer om vilkårene for arbeidsulykke her.

Hørselsskader som oppstår grunnet støy på arbeidsplassen over tid kan på sin side anses som yrkessykdom, og gir lik rett til erstatning som en yrkesskade, jf. folketrygdloven § 13-4. I Forskrift om yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade (FOR-1997-03-11-220) § 1 bokstav d angis blant annet nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet.

Hørselsskade i trafikken

Ved en trafikkulykke kan skadelidte bli utsatt for nedsatt hørsel og/eller tinnitus. I slike tilfeller vil det økonomiske tapet som følge av skaden dekkes av bilansvarsforsikringen, idet bilansvarsloven § 4 oppstiller et objektivt ansvar for forsikringsselskapet uavhengig av eventuell skyld.

Advokathjelp ved hørselsskade

Enten du har blitt pådratt en hørselsskade på arbeidsplassen eller i trafikken kan du kreve erstatning for ditt økonomiske tap. Ved hjelp av en advokat kan du være sikker på at dine interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen. Første samtale med en av Advokatfirmaet Teigstad sine erstatningsadvokater er både gratis og uforpliktende. Videre vil ansvarlig forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning ved hørselsskade?

Ja, du kan kreve erstatning ved hørselsskade. Dersom skaden er oppstått på jobb kan det være grunnlag for yrkesskadeerstatning. Har den skjedd i trafikken kan du fremme krav overfor bilansvarsforsikringen.

Anses en hørselsskade som en yrkesskade?

En hørselsskade som har oppstått på jobb grunnet en arbeidsulykke vil anses som en yrkesskade. Hørselsskader som oppstår over tid grunnet larm fra maskiner er å anse som en yrkessykdom som likestilles med yrkesskade.

Må jeg betale for advokat?

Ved en yrkesskade eller trafikkskade vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

Hvem retter jeg krav mot etter en hørselsskade i trafikken?

Etter en hørselsskade oppstått ved en trafikkulykke kan krav om erstatning rettes mot den ansvarlige bilen sitt bilansvarsforsikringsselskap.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Hvor mye du kan kreve i erstatning vil avhenge av de konkrete forholdene i saken. I alminnelighet kan man kreve det fulle økonomiske tap som følge av skaden erstattet, herunder merutgifter til legebehandling og medisiner, samt eventuelt inntektstap. Ved varig og betydelig skade kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!