fbpx

ENV-2014-942: Voldsoffererstatning til dørvakt

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født XXXX87

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

NN tilkjennes ytterligere kr 10 000 i voldsoffererstatning fra staten.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 14.03.2014 Klage mottatt KFV: 10.12.2013
Hendelsesdato: 03.04.2012 KFV saksnr: 13/08904

 

Politianmeldt: 03.05.2012 (X politidistrikt)
Avgjort: Skadevolder vedtok 03.04.2012 forelegg for overtredelse  av straffeloven § 350 annet ledd.
Søknadsdato: 26.04.2012
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven

 

NN skal ha blitt kastet i bakken i X av en gjest på utestedet hvor han jobbet som vakt. Som følge av dette skal søker ha blitt påført brudd i ryggen og psykiske skader.

Det er søkt om erstatning for behandlingsutgifter med et uspesifisert beløp, tapt arbeidsinntekt med kr 15 000, advokatutgifter med kr 4 218,75, menerstatning og oppreisning med et uspesifisert beløp.

Klagen gjelder vedtak av 29. november 2013 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 4 219 til dekning av advokatutgifter og kr 15 000 i oppreisning. Øvrige krav ble avslått med henvisning til at skaden er å anse som en yrkesskade og således dekkes gjennom søkers yrkesskadeforsikring.

Advokat X har på vegne av søker påklaget vedtaket. Det er klaget over feil ved KFVs erstatningsutmåling. Det er i klageomgangen avklart at skaden er godtatt som yrkesskade samt ettersendt medisinsk dokumentasjon i form av legeerklæringer av 25. januar 2014 og 4. juni 2014.
Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Saken gjelder erstatningsutmålingen.

Voldshendelsen fant sted mens søker var på jobb som vakt på et utested, og skaden er å anse som en yrkesskade. I klageomgangen er det dessuten opplyst fra søkers advokat at skaden nå er godtatt som en yrkesskade. I henhold til voldsoffererstatningsordningens subsidiære karakter, jf. voldsoffererstatningsloven § 9, er det kun oppreisning og utgifter til advokatbistand i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning som er aktuelt å dekke i foreliggende sak. Hva gjelder søkers krav om erstatning for øvrige poster, vises det til KFVs vedtak av 29. november 2013, som tiltres.

SRF vil i det følgende vurdere oppreisningsbeløpets størrelse.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

SRF legger til grunn faktum slik det fremgår i KFVs vedtak. Det skal etter dette utmåles oppreisning for en voldsepisode hvor oppgitt skadevolder tok tak i søker og kastet ham i bakken. Av den medisinske dokumentasjonen fremgår det at søker ble påført brudd i en ryggvirvel, jf. epikrise av 3. april 2012 fra X legevakt. I uttalelse av 8. januar 2014, fra spesialist i allmennmedisin, X, fremgår det at søker er påført kroniske ryggsmerter som følge av hendelsen. Av bekreftelse datert 4. juni 2014, fremgår det dessuten at søker mottar arbeidsavklaringspenger på ubestemt tid på grunn av voldshendelsen.

Ved utmålingen ser SRF hen til sammenlignbare saker.

Det er sett hen til ENV-2013-3407 hvor en søker som var på jobb som dørvakt, fikk kastet et askebeger i hodet. Søker ble påført et kutt i hodet, måtte sy fire sting og fikk et varig arr etter kuttet. Nemnda utmålet oppreisning med kr 20 000. SRF anser foreliggende sak som noe mer alvorlig, siden søker i foreliggende sak har vært sykemeldt i lang tid etter hendelsen.

I x lagmannsretts dom LF-2011-183850 ble en søker, som også var på jobb som dørvakt, slått i ansiktet. Fornærmede ble påført tannskader og var sykemeldt i en periode. Retten tilkjent kr 30 000 i oppreisning, og uttalte at det var skjerpende at fornærmede ble utsatt for vold i forbindelse med lovlig tjenesteutøvelse som dørvakt.

I sak ENV-2013-2601 ble en søker tilkjent kr 25 000 i oppreisning etter å ha blitt skallet ned av en pasient på institusjonen hun jobbet på. Søkeren ble påført kutt i hodet, mulig hjernerystelse og psykiske plager. I etterkant av hendelsen slet hun med hodesmerter, redusert konsentrasjon og hukommelse, søvnvansker, slitenhet og hodepine. Søker jobbet i redusert stilling i lang tid etter voldshendelsen. SRF finner saken sammenlignbar med foreliggende sak.

SRF finner at søkers oppreisning passende kan settes til kr 25 000. Det er ved utmålingen sett hen til at den straffbare handlingen isolert sett ikke er særlig alvorlig, men at den samtidig har fått alvorlige konsekvenser for søker. Det vises til at søker ble påført brudd i en ryggvirvel og ble sykemeldt i lengre tid som følge av hendelsen. Videre legges det vekt på at søker ble utsatt for vold i forbindelse med lovlig tjenesteutøvelse som vakt.

Klagen har ført frem.

Les mer om advokathjelp ved voldsoffererstatning.

Les vår artikkel om voldsoffererstatning ved vold mot dørvakter.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!