fbpx

Utbetaling etter Loss of license – Nordsjøen

En arbeidstaker med loss of license-forsikring får bistand av en erstatningsadvokat

Sist oppdatert 8. desember 2021 av Advokat Eirik Teigstad

For enkelte yrkesgrupper, herunder sjømenn og piloter, stilles det krav til at arbeidstaker oppfyller visse helsekrav og dermed får utstedt en gyldig helseattest. Ved tap av helseattest kan arbeidstakere med loss of license-forsikring ha krav på en større utbetaling fra forsikringsselskapet. 

Krav om helseattest

I enkelte yrker, herunder for sjømenn og piloter, stilles det helsekrav, og i den forlengelse en gyldig helseattest. Begrunnelsen for helsekravene er å sikre at arbeidstakerne er skikket til det konkrete arbeid, både av hensyn til egen og andres sikkerhet og helse. For sjømenn i Nordsjøen vil en sjømannslege vurdere arbeidstakerens helsetilstand opp mot vedkommendes yrke, og vurdere om de aktuelle helsekravene er oppfylt. Ved oppfylte helsekrav vil sjømannslegen utstede helseattest. Denne attesten må vanligvis fornyes i løpet av et visst tidsrom, avhengig av den aktuelle stillingen.

Forsikring: Loss of license Nordsjøen

Alle arbeidstakere som jobber i et yrke som krever helseattest, bør ha loss of license-forsikring. Dette gjelder blant annet sjømenn i Nordsjøen. Arbeidsgiver vil i mange tilfeller være lovpålagt å tegne slik forsikring for sine ansatte. Dersom det ikke er tilfellet for din stilling, bør du tegne slik forsikring selv.

Dersom du på et tidspunkt ikke lenger oppfyller helsekravene og dermed mister din helseattest, har du krav på erstatning fra loss of license-forsikringen. Det er ofte tale om større utbetalinger, som vil komme godt med i en omskoleringsfase.

Merk at erstatningen kun utbetales dersom det er tale om varig tap av helseattest. Ved midlertidig inndratt helseattest har du ikke rett til erstatning fra lisensforsikringen. Hvis du har mistet helseattesten grunnet en yrkesskade, vil du likevel ha rett til yrkesskadeerstatning.

Ved tap av helseattesten er det viktig å kontakte forsikringsselskapet snarest mulig, slik at du ikke mister din rett til erstatning.

Beløp ved utbetaling

Hvilket beløp du får utbetalt fra loss of license-forsikringen vil variere avhengig av forsikringsselskap. Det er derfor alltid lurt å foreta grundige undersøkelser av hvilket forsikringsselskap som er mest gunstig å bruke ved tegning av forsikring. En tilleggsforsikring kan også være aktuelt ved lav beløpsmessig dekning.

Forsikringsbeløpet vil vanligvis regnes ut med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. Ofte dreier det seg om større utbetalinger.

Klage på avslag

Klagefristen ved avslag på loss of license-forsikringen er 6 måneder. Fristen avbrytes ved klage til Finansklagenemnda eller ved anlagt sak for domstolene. Klage til forsikringsselskapet vil ikke avbryte fristen.

I en del loss of license-forsikringer er det inntatt en reservasjon mot å dekke tap av helseattest som inntrer i løpet av en viss tid etter at forsikringen ble tegnet, og som skyldtes forhold forsikrede måtte kjenne til ved tegning av forsikringen. Finansklagenemnda uttalte imidlertid i 2014 at en slik klausul ikke ikke kunne gjøres gjeldende i en sak som gjaldt en pilot. Har du fått et slik begrunnelse bør du ta kontakt med advokat for bistand.

Advokathjelp ved Loss of license

Det kan være svært krevende å ta opp kampen mot et forsikringsselskap på egenhånd. Derfor er det tilrådelig å få bistand av en erstatningsadvokat med god kjennskap til regelverk og praksis på området. Kontakt gjerne Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. En av våre advokater kan også kostnadsfritt hjelpe deg med å undersøke om du har rettshjelpsdekning under en av dine forsikringer. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er loss of license-forsikring?

Loss of license-forsikring er en forsikringstype som kommer til anvendelse når en arbeidstaker mister sin helseattest grunnet mangelfull oppfyllelse av helsekravene i den konkrete stillingen. Forsikringen vil komme godt med i en omskoleringsfase.

Hvorfor stilles det krav om helseattest i enkelte yrker?

Begrunnelsen for helsekravene er å sikre at arbeidstakerne er skikket til det konkrete arbeid, både av hensyn til egen og andres sikkerhet og helse.

Hvem utsteder helseattest?

En kompetent lege vil utstede helseattesten. For sjømenn har sjømannsleger denne kompetansen.

Kan jeg ha krav på både yrkesskadeerstatning og loss of license-erstatning?

Loss of license-forsikringen vil normalt samordnes med yrkesskadeforsikringen for tilfeller hvor helseattesten er inndratt grunnet en yrkesskade. Det vil si at beløpet du får utbetalt av lisensforsikringen kommer til fradrag i yrkesskadeerstatningen.

Kan jeg klage på avslag fra loss of licens-forsikringen?

Ja, du kan klage på avslag. Merk at klagefristen ved avslag på loss of license-forsikringen er 6 måneder. Fristen avbrytes ved klage til Finansklagenemnda eller ved anlagt sak for domstolene.

 

Kilder

Bull, Hans Jacob. Forsikringsrett, Oslo, 2008.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20968/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!