Paragraf 7 regulerer hva som skal regnes som gjerningssted når det kan være spørsmål om handlingen er begått i riket, eller hvilket utland handlingen er begått i. 


I de tilfellene bestemmelsen regulerer er det snakk om to gjerningssteder. For det første det stedet der gjerningen er begått, og for det andre det stedet hvor virkningen har inntrådt eller er tilsiktet fremkalt. Rt-1951-498 kan nevnes som et eksempel. Her ble det sendt en forgiftet konfekt fra Norge til Sverige, og forgiftningen med døden til følge inntrådte i Sverige.

Bestemmelsen kommer til anvendelse der straffbarheten av en handling “avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller tilsiktet virkning”.

Straffelovens § 7:


§ 7. Handling som anses foretatt på flere steder

Når straffbarheten av en handling avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller tilsiktet virkning, anses handlingen foretatt også der virkningen er inntrådt eller tilsiktet fremkalt.