fbpx

Straffeloven § 4 med lovkommentar

Straffeloven § 4

Sist oppdatert 22. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

 Straffeloven § 4 regulerer straffelovgivningens stedlige virkeområde, og dermed også norske domstolers kompetanse.


Norske domstoler anvender alltid norsk strafferett – også når handlingen er begått i utlandet. Dette skiller seg fra sivile saker, hvor det kan følge av norsk internasjonal privatrett at rettsreglene i et annet land skal anvendes.

Norsk strafferett bygger på territorialprinsippet. Dette går ut på at staten utøver jurisdiksjon over handlinger som begås på det eget territorium uavhengig av om gjerningsmannen er fra landet eller ikke.

Norges territorie vil for det første si fatslands-Norge med indre farvann og sjøterritoriet. Sjøterritoriet omfatter havområdet fra grunnlinjene ut til tolvnautiske mil, jf. lov om Norges territorialfarvann § 2.

Svalbard og Jan Mayen er også en del av kongerriket Norge. Sjøterritoriene rundt disse landområdene omfattes også.

Innenfor de områdene som er omfattet av § 4 første led har Norge som utgangspunkt full suverenitet og kan forfølge enhver straffbar handling uavhengig av gjerningspersonens nasjonalitet. Eventuelle innskrenkinger i forhold til dette utgangspunktet krever et særskilt rettslig grunnlag.

Andre ledd regulerer straffelovgivningens anvendelse på steder som ikke faller under norsk territorium, men hvor Norge likevel har en særlig suverenitet. Dette er norsk kontinentalsokkel, norsk økonomisk sone og norske fartøy og innretninger.

Straffeloven § 4:


§ 4. Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i Norge og på norske jurisdiksjonsområder mv.

Straffelovgivningen gjelder for handlinger foretatt i Norge, herunder på Svalbard, Jan Mayen og i de norske bilandene, jf. lov 27. februar 1930 nr. 3.

Straffelovgivningen gjelder også for handlinger foretatt

a) på innretninger på norsk kontinentalsokkel for undersøkelse etter eller utnytting eller lagring av undersjøiske naturforekomster (19) og på rørledninger og andre faste transportanlegg tilknyttet slike innretninger også når de ligger utenfor norsk kontinentalsokkel,

b) i jurisdiksjonsområde etablert i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, på handlinger som krenker interesser som den norske jurisdiksjon skal ivareta, og

c) på norsk fartøy, herunder luftfartøy, og boreplattform eller liknende flyttbar innretning. Oppholder fartøyet eller innretningen seg på eller over en annen stats territorium, gjelder straffelovgivningen bare en handling foretatt av en person som følger med fartøyet eller innretningen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!