Straffeloven § 287 omhandler forsømmelse av hjelpeplikt. Straffen for forsømmelse av hjelpeplikt er fengsel inntil 6 måneder.


Bokstav a rammer den som etter evne unnlater å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse.

Hjelp etter bokstav a må skje «etter evne». Det må derfor tas hensyn til den enkeltes personlige forutsetninger, og hvilke hjelpemidler vedkommende har til rådighet. Man kan ikke straffes på grunn av at man har dårligere forutsetninger enn andre for å hjelpe.

Hjelpeplikten er betinget av at noen er i «åpenbar fare» for de aktuelle følgene. Det skal derimot relativt mye til for at hjelpeplikten etter bokstav a kommer til anvendelse.

Bokstav b rammer den som ved anmeldelse eller på annen måte etter evne unnlater å avverge brann, oversvømmelse, sprengning eller lignende ulykke som medfører fare for menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse.

Bestemmelsen etablerer en plikt til å prøve å avverge allmenn fare. I motsetning til bokstav a krever ikke bokstav b at det må foreligge «åpenbar fare» for menneskeliv. Det er tilstrekkelig at de aktuelle begivenhetene «medfører fare».

Straffeloven § 287:


§ 287. Forsømmelse av hjelpeplikt

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som unnlater

a) etter evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse, eller

b) ved anmeldelse eller på annen måte etter evne å avverge brann, oversvømmelse, sprengning eller lignende ulykke som medfører fare for menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse.

Brudd på hjelpeplikten etter første ledd straffes ikke når plikten ikke kunne oppfylles uten å utsette seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse.