fbpx

Straffeloven § 28 med lovkommentar

Straffeloven § 28

Sist oppdatert 3. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffelovens § 28 angir momentene en skal vektlegge når en skal vurdere om et foretak skal straffes eller ikke. Vurderingen fordrer at vilkårene i § 27 er oppfylt.


Straffeloven § 28 nevner en rekke momenter skal tas hensyn til. Det er viktig å huske at listen ikke er uttømmende, og at det avgjørende blir en konkret helhetsvurdering. Dette betyr at også andre momenter vil være relevante for vurderingen, der disse er særlig aktuelle for saken.

Aller først skal det legges vekt på straffens preventive virkning. Det følger av Ot.prp. nr. 27 (1990-91) s. 34 at straffen «må søkes utmålt på en slik måte at den såvidt mulig vil virke avskrekkende og normdannende for framtiden». Videre fremheves det at «bøtenivået for foretaksstraff generelt sett bør ligge vesentlig høyere enn bøtenivået for personlig ansvarlige for samme overtredelse».

Videre vil lovbruddets grovhet og vedkommendes skyldgrad være av betydning. Her vil særlig faren ved overtredelsen være av betydning.

Hvor mulig det var å forebygge lovbruddet vil også være av betydning. Igjen kommer det forebyggende perspektivet i fokus. Av rettsspraksis følger det at dersom overtredelsen er besluttet av selskapets styrende organer, vil foretaksstraff være særlig sterkt begrunnet, jf. bla Rt-2004-1457. Dette vektlegges også i bestemmelsens bokstav d og e.

Av bokstav d følger det at det også skal legges vekt på foretakets økonomiske evne. I utgangspunktet ble det foreslått at dette momentet bare skulle komme inn ved utmålingen av boten. Departementet kom imidlertid at momentet skulle vektlegges i forhold til om straff i det hele tatt skulle anvendes, jf. Ot.prp. nr. 27 (1990-91) s. 34-35. Det understrekes imidlertid at svak økonomi bør ha større relevans ved utmålingen enn ved avgjørelsen av om foretaket skal straffes. .

Andre momenter følger også av g og h men disse er ikke like betydningsfulle som de overnevnte. Samlet sett vil primært lovbruddets grovhet, graden av skyld, altså hvor forsettelig lovbruddet var, hvor mulig lovbruddet var å forhindre samt signaleffekt være de aller mest sentrale elementene.

Straffeloven § 28:


§ 28. Momenter ved avgjørelsen om et foretak skal ilegges straff

Ved avgjørelsen om et foretak skal straffes etter § 27, og ved utmålingen av straffen, skal det blant annet tas hensyn til

a) straffens preventive virkning,
b) lovbruddets grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har utvist skyld,
c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget lovbruddet,
d) om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser,
e) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved lovbruddet,
f) foretakets økonomiske evne,
g) om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff, og
h) om overenskomst med fremmed stat forutsetter bruk av foretaksstraff.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!