Straffeloven § 279 skiller seg fra de andre foradgående voldsbestemmelsene ved at bestemmelsen straffer avtale om å begå vold, og ikke selve volden.


Etter bestemmelsen straffes den som “inngår forbund med noen” om å begå drap eller betydelig skade på en annens kropp eller helse med fengsel inntil 10 år.

Vilkåret om å «inngå forbund» innebærer at minst to personer inngår avtale om å begå et av de aktuelle lovbruddene. Også den som inngår avtale om å medvirke til at andre begår drap eller betydelig skade på en annens kropp eller helse rammes av bestemmelsen.

Avtalen omfatter normalt en eller flere nærmere bestemte fornærmede, men bestemmelsen kommer også til anvendelse der dette ikke er tilfellet. Man avtaler for eksempel å drepe eller å påføre en eller annen foreløpig ikke identifisert person betydelig skade.

Straffeloven § 279:


§ 279. Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse

Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå et lovbrudd som nevnt i § 274 annet ledd eller § 275.