fbpx

Sakkyndig i yrkesskadesaker

En sakkyndig som undersøker en pasient som vil få riktig yrkesskadeerstatning etter å ha blitt utsatt for en yrkesskade

Sist oppdatert 10. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Det vil ofte være nødvendig å benytte seg av en sakkyndig i yrkesskadesaker. En sakkyndig er en ekstern person som har spesifikke fagkunnskaper om en aktuell skade. Den sakkyndige skal komme med sine faglige vurderinger om skaden. I yrkesskadesaker vil dennes uttalelser være sentrale i erstatningsspørsmålet. 

Hva er en yrkesskade?

«Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke». Kilde: NAV

Det følger av folketrygdloven § 13-3 at det med yrkesskade menes «personskade» som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Et medlem vil anses for å være yrkesskadedekket når yrkesskaden «oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jfr. folkterygdloven § 13-6.

Etter folketrygdloven § 13-6 må tre vilkår være oppfylt for at skadelidte skal kunne kreve erstatning. Arbeidstakeren må ha vært «i arbeid», arbeidet må ha skjedd «på arbeidsplassen» og arbeidet må være utført «i arbeidstiden». Ordlyden dekker en svært snever krets, men det følger av praksis at denne skal tolkes utvidende.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring på vegne av sine arbeidstakere. Den skal virke som et sikkerhetsnett slik at når skaden først inntreffer skal kravet rettes mot ansvarlig forsikringsselskap.

Du kan lese mer om erstatning ved yrkesskade i vår yrkesskademanual som du finner her.

Den sakkyndige

En sakkyndig, typisk en medisinsk sakkyndig i yrkesskadesaker er en ekstern person/lege som skal vurdere og komme med faglige bemerkninger angående yrkesskaden som har oppstått og fremtidig prognoser.

«Uttalelser fra sakkyndige vil av og til kunne gi beskjed om den rådende oppfatning innen faget eller bransjen. Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett s. 101. Universitetsforlaget, 2. utgave.

Valg av sakkyndig er svært viktig og det må være en gjennomtenkt beslutning. Den sakkyndige vil ha mye å si for den enkelte, og det er derfor viktig at det er et tillit mellom sakkyndig og skadelidte. Skadelidte bør undersøke om den sakkyndige har erfaring og kompetanse med liknende saker.

Det er også viktig at den sakkyndige ikke har en relasjon til noen av partene. Den sakkyndige vil da bli ansett for å være inhabil. Virkningene av inhabilitet er at vedkommende må si fra seg saken og en annen sakkyndig må benyttes.

Erstatningsposter og utmåling

Den sakkyndiges vurderinger blir særlig sentral i spørsmålet om vilkårene for menerstatning er oppfylt.

Den sakkyndiges vurderinger er særlig viktig i saker der skadelidte fremmer krav om menerstatning. For å kunne kreve menerstatning må det vises til at yrkesskaden er varig og betydelig. En skade anses å være varig når den vil ha en varighet på minst 10 år og betydelig når den utgjør en medisinsk invaliditet på minst 15%.

Hvorvidt skaden er varig og betydelig vil være vurderinger den sakkyndige må foreta. Den sakkyndige vil da være en lege spesialisert på den aktuelle skaden som skal vurderes. Dette skjer ved hjelp av en invaliditetstabell. Tabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og oppgir den medisinske invaliditeten i prosent.

Det er derfor veldig viktig at du både rett etter at yrkesskaden inntraff og i tiden etter har vært i kontakt med en lege slik at skaden din blir journalført. Dette vil utgjøre viktig dokumentasjon og bevis for et senere erstatningskrav.

Advokathjelp

Har du vært utsatt for en yrkesskade og trenger juridisk bistand? Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og bistår deg gjerne. Du kan ta kontakt med en advokat direkte på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Les også: Yrkesskade på reiseveien

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

Med yrkesskade menes en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. For at det skal anses å være en yrkesskade må tre vilkår være oppfylt. Arbeidstakeren må ha vært ¨i arbeid¨, arbeidet må ha skjedd ¨på arbeidsplassen¨ og arbeidet må være utført ¨i arbeidstiden.

Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig er en person som har spesielle fagkunnskaper innenfor et spesielt felt. Det vil typisk benyttes sakkyndige som er leger, psykiatere, psykologer o.l. Deres oppgaver er å komme med sine faglige vurderinger om yrkesskaden og eventuelle prognoser.

Kan jeg velge sakkyndig selv?

Forsikringsselskapet vil foreslå ulike sakkyndige som du kan velge mellom, og advokaten kan hjelpe deg med å treffe en beslutning. Du er ikke pliktig til å velge noen av disse, du kan også finne en sakkyndig på egenhånd, men det er viktig at den sakkyndige ikke har en relasjon til noen av partene. Da vil den sakkyndige bli ansett for å være inhabil, og en annen sakkyndig må da benyttes.

Må jeg bruke advokat?

Det er ikke noe krav, men det vil være hensiktsmessig å benytte seg av en advokat. Særlig i yrkesskader som ofte har lang behandlingstid kan det oppleves belastende for skadelidte. En advokat vil da kunne fremme riktig erstatningskrav og følge opp saken på dine vegne.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20547/mal_spesialoppgave21.pdf?sequence=3

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!