fbpx

Yrkesskade på sjøen

En fisker som holder et fiskegarn

Sist oppdatert 19. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Begrepet «yrkesskade» vil som regel omfattes av sykdom, dødsfall eller personskade, som oppstår som følge av arbeidsulykke. Dersom du har blitt utsatt for yrkesskade på sjøen, kan du ha krav på erstatning gjennom yrkesskadeforsikringen. 

Folketrygdloven

Det fremgår av forarbeidene at formålet bak loven er å erstatte skader som skyldes arbeidet, eller den spesielle risiko som det medfører. Det overordnede utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at skadelidte skal få sitt fulle økonomiske tap dekket. Arbeid på sjøen må i flere tilfeller sies å utgjøre en spesiell risiko sammenholdt med andre jobber. Etter dette vil alle påregnelige kostnader i forbindelse med yrkesskade på sjøen kunne kreves dekket.

Vilkårene for yrkesskadedekningen

§ 13-6. Arbeidstakere

Arbeidstakere (§ 1-8) som er medlemmer i trygden, er yrkesskadedekket.

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Folketrygdloven definerer § 13-3 en yrkesskade som «personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket». Det følger av bestemmelsen at handlingen må skje mens medlemmet er yrkesskadedekket. Etter folketrygdloven § 13-6 andre ledd gjelder yrkesskadedekningen for yrkesskader som oppstår «mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»

«I arbeid»

Vilkåret «i arbeid» inkluderer visse gjøremål som utføres i tilknytning til ordinært arbeid. Eksempelvis vil skade i forbindelse med hvile- og lunsjpauser og toalettbesøk på jobben inkluderes. Rent private gjøremål vil falle utenfor bestemmelsen. Et eksempel på det er en skilærer som skader seg på fritiden i det samme skianlegget han arbeider for.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

«På arbeidsstedet»

Det er uttalt i rettspraksis at en arbeidstaker ikke er yrkesskadedekket på reise mellom hjem og første arbeidssted eller fra siste arbeidssted og hjem. Dette gjelder selv om arbeidsgiveren betaler godtgjørelse for bruk av egen bil. Dersom vedkommende befinner seg utenfor skadestedet, kreves det en viss sammenheng mellom arbeidet og skaden.

En skade som er oppstått på sjøen, der sjøen utgjør arbeidsplassen, vil følgelig omfattes av vilkåret etter bestemmelsen her.

«I arbeidstiden»

Høyesterett har uttalt at det må foretas en helhetsvurdering. Typiske tilfeller som utgjør tvilstilfeller, er seminarer i regi av jobben. I Rt. 2014 s. 513 ble arbeidstaker skadet i en akeulykke i forbindelse med et faglig seminar i regi av arbeidsgiveren. I dette tilfellet kom Høyesterett til at det forelå yrkesskadedekning. I yrkesskade på sjøen vil dette vilkåret sjelden komme på spissen, men det kan tenkes tilfeller der dette er uklart.

Les om erstatning etter hørselsskade her

Krav som følge av yrkesskade på sjøen

Dersom du har blitt utsatt for yrkesskade på sjøen, kan du som nevnt ha krav på erstatning etter reglene som er fremstilt ovenfor. Det er viktig at du melder skaden så snart den har skjedd. Meldingen skal skje til skipsføreren. Det er oppstilt en meldefrist på ett år. Fristen begynner å løpe fra yrkesskaden skjedde.

Fiskere

Fiskere som er registrert i fiskermantallet er omfattet av yrkesskadedekningen, jf. folketrygdloven § 13-7.

Advokatbistand for yrkesskade på sjøen

Dersom du har blitt utsatt for yrkesskade på sjøen, er det gode muligheter for at du har krav på erstatning. Er vilkårene i folketrygdloven er oppfylt, kan du fremme kravet mot din arbeidsgiver. Ved tvil om hvorvidt du overhodet har krav på erstatning, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Vi kan også hjelpe deg med å fremme kravet mot rette vedkommende. Du kan henvende deg til oss via telefon, e-post eller kontaktskjemaet under på våre nettsider.

Les om yrkesrelatert løsemiddelskade her

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

Etter folketrygdloven omfatter yrkesskade ¨personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket¨.

Hva er vilkårene for yrkesskadeforsikringen?

For å kreve yrkesskadeforsikring etter folketrygdloven, må det være yrkesskade som har oppstått ¨mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨.

Er fiskere omfattet av yrkesskadeforsikringen?

Fiskere som er registrert i omfattet av yrkesskadeforsikringen, jf. folketrygdloven § 13-7 bokstav a.

Hva gjør man når man er rammet av yrkesskade på sjøen?

Det første du bør gjøre er å melde fra til skipsføreren, så raskt som mulig etter at skaden er skjedd. Det er en frist på ett år.

Har jeg krav på erstatning som følge av yrkesskade på sjøen?

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at skadelidte skal få sitt økonomiske tap dekket. Dersom vilkårene i folketrygdloven § 13-6 er oppfylt, vil du være yrkesskadedekket.

Kilder

Forarbeider til yrkesskadeforsikringsloven

Rt. 2000 s. 220

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!