fbpx

ENV-2014-4116: Oppreisningserstatning etter voldtekt

Sist oppdatert 6. april 2015 av Advokat Eirik Teigstad

Instans

Erstatningsnemnda for voldsofre – vedtak

Dato

2015-01-19

Publisert

ENV-2014-4116

Stikkord

Voldsoffererstatningsloven § 6. Oppreisning. Medhold.

Sammendrag

Saken gjaldt anførsel om flere tilfeller av seksuelle overgrep. Nemnda fant at oppreisningsbeløpet skulle fastsettes til kr 150 000. Det ble vist til praksis i lignende saker.

Saksgang

ENV 2014/4116

Parter

Forfatter

Carl Gunnar Sandvold, Harald Jølle, Marianne Jakobsen.

Voldsoffererstatning – NN født xxxx67

Vedtak av Erstatningsnemnda for voldsofre (nemnda):

NN tilkjennes ytterligere kr 100 000 i voldsoffererstatning fra staten.

Aktuelle saksopplysninger:

Dato:

19.01.2015

ENV saksnr:

2014/4116

KFV saksnr:

14/08786-2

Klage mottatt SRF:

02.12.2014

Klage mottatt KFV:

23.10.2014

Hendelsesdato:

1970-1979

Politianmeldt:

02.11.2011 til X politidistrikt.

Avgjort:

Henlagt 06.11.2012 pga. at mistenktes eventuelle straffansvar er foreldet.

Søknadsdato:

10.01.2013

Rettsgrunnlag:

Voldsoffererstatningsforskriften med endringer i henhold til voldsoffererstatningslovens overgangsbestemmelser.

NN skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av en nabo. Som følge av dette skal hun ha fått psykiske skader.

Det er søkt om oppreisning med et uspesifisert beløp.

Klagen gjelder vedtak av 3. oktober 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 50 000 i oppreisning.

Søker har begrunnet klagen med at oppreisningsbeløpet er fastsatt for lavt. Hun viser til grovheten av handlingene, og at hun ble misbrukt ved flere anledninger. Oppreisningsbeløpet bør derfor fastsettes til maksbeløpet på kr 150 000.

Det vises for øvrig til nemndas vedtak av 12. februar 2014, hvor forholdet ikke ble ansett foreldet. Grunnet hensynet til to-instansbehandling ble saken sendt i retur til KFV for en vurdering av om de øvrige vilkårene etter ordningen var oppfylt.

Vurdering:

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsforskriften § 6 nr. 4.

Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

Søker forklarer i avhør av 2. november 2011 at hun ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep, og at hun i ettertid har hatt problemer med sinnereaksjoner.

Søker opplyser at hun ikke har vært til lege eller psykolog i forbindelse med overgrepene hun skal ha blitt utsatt for i barndommen.

Ved vurderingen av oppreisningsbeløpet har nemnda sett hen til praksis i lignende saker.

I ENV-2014-147 la nemnda til grunn at søkeren hadde blitt utsatt for gjentatte tilfeller av beføling i underlivet og onanering av en omsorgsperson som mindreårig, og at hun som følge av dette hadde blitt påført psykiske skader. Nemnda fastsatte oppreisningsbeløpet til kr 150 000.

I ENV-2014-472 fant nemnda at søkeren som mindreårig hadde blitt utsatt for gjentatte seksuelle overgrep i form av beføling av en nærstående person. Søkeren hadde blitt påført psykiske skader, og oppreisningsbeløpet ble også i denne saken fastsatt til kr 150 000.

Nemnda finner at oppreisningsbeløpet kan fastsettes til kr 150 000, og viser til praksis i lignende saker. Det er sett hen til alvorligheten av handlingene, og at søker skal ha blitt utsatt for gjentatte overgrep over lang tid. Det legges til grunn at søker er blitt påført psykiske skader av et visst omfang som følge av forholdet.

Klagen har ført frem.

Les om anmeldelse av voldtekt eller retten til bistandsadvokat etter voldtekt.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!