fbpx

LH-2013-81353: Erstatning etter sovevoldtekt

Erstatning etter sovevoldtekt

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til 3 år og 3 måneder fengsel, for voldtekt til seksuell omgang av en sovende kvinne. Fornærmede ble tilkjent 120 000 kroner i erstatning for voldtekten.

 

Saken gjelder voldtekt til seksuell omgang av sovende kvinne.
Statsadvokatene i Troms og Finnmark har satt A f. 0.0.1961 under tiltale for overtredelse av

Straffeloven § 192 første ledd bokstav b
på følgende grunnlag:
Søndag 23. desember 2012 ca. kl. 06.00 i —vegen 00 i X, førte han en eller flere fingre inn i skjeden til B og beveget fingeren/fingrene. På grunn av søvn var B ute av stand til å motsette seg handlingen.
Nord-Troms tingrett avsa 03.05.2013 dom med slik slutning:
1. A, født 0.0.1961, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b til fengsel i 2 – to – år og 6 – seks – måneder.
2. A dømmes til innen to uker å betale til B kr 120 000,- – etthundreogtyvetusen – i oppreisning og kr 1 953,- – ettusennihundreogfemtitre – i erstatning.
3. A dømmes til innen to uker å betale kr 5 000,- – femtusen – i saksomkostninger til staten.
A har anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og begjært ny behandling av sivile krav pådømt i tingrettens domsslutning punkt 2. Før ankeforhandlingen varslet påtalemyndigheten strengere straffepåstand.
Ankeforhandling ble holdt i Tromsø 01.10. – 02.10.2013. Tiltalte møtte og forklarte seg. Det ble ført 10 vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.
Lagretten ble forelagt ett hovedspørsmål utformet i samsvar med tiltalebeslutningen. Spørsmålet ble besvart med ja, og lagmannsretten har lagt lagrettens kjennelse til grunn.
Aktor har under henvisning til Rt-2013-848, Rt-2013-853 og Rt-2013-856 lagt ned påstand om fengsel i 3 år og 3 måneder.
Bistandsadvokaten har lagt ned påstand om kr 1.953 i erstatning for påførte utgifter og oppreisningserstatning oppad begrenset til kr 150.000.
Forsvareren har lagt ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Lagmannsretten skal bemerke:
A er 52 år gammel, gift, — i — , har årsinntekt ca. kr 560.000 og gjeld og formue som utligner hverandre.
Med grunnlag i bevisførsel og lagrettens kjennelse er bevist ut over rimelig tvil at tiltalte forsettlig har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Bevisvurderingen bygger særlig på fornærmedes forklaringer og opptreden, i noen grad også på tiltaltes forklaringer, og på hele rammen omkring saksforholdet.
A er aktiv i —miljø og gjennom miljøet venn av fornærmedes samboer C. For en del år siden var de mye sammen og reiste blant annet på —turer hvor ektefeller/samboere deltok. De senere årene har kontakten vært mer sporadisk. Både tiltalte og fornærmede har forklart at det før overgrepshandlingen aldri har vært noe seksuelt mellom dem.
Sent kvelden før lille juleaften ringte A til C og lurte på om han kunne komme en tur på besøk. Han hadde drukket noe i løpet av kvelden og kom noe før eller etter midnatt. C, som hadde samboerens foreldre på besøk og fire barn i huset, satt oppe sammen med svigerforeldrene og samboeren. De hadde alle drukket et par glass vin. Svigerfaren la seg før A kom. C bød A på whisky, og samtalen gikk lett. Kort etter gikk fornærmede og la seg, noe senere også svigermoren. – Fornærmede sov på hovedsoveværelset sammen med C og de to minste barna, tre og seks år gamle, alle i dobbeltsengen som var 150 cm bred.
A og C satt lenge over whiskyen. Ved 5-6 tiden gikk C og la seg, i den tro at A gikk hjem. Noe senere gikk A inn på soveværelset, hvor det nå lå to voksne i midten av sengen og et barn på hver side. Han satte seg på kne ved fotenden av sengen, strakte seg frem og førte en eller flere fingre inn i fornærmedes skjede. Hun våknet av harde bevegelser inne i skjeden, reiste seg opp, så A ved fotenden med hånd eller hender under dynen hennes, satte i et kraftuttrykk, spratt ut av sengen, rasket med seg klær og gikk ut i stuen. A fulgte etter.
Der kokte hun kaffe og samtalte med A i minst en time, til sønnen på seks sto opp, og A etter hvert valgte å forlate. Hun har forklart at A noen ganger forsøkte å ta rundt henne og kysse henne, at han sa han ville «pule henne» og at hun opplevde ham som truende.
Hun har forklart at hun med grunnlag i sitt yrke som — håndterte situasjonen så rolig og fredelig som mulig, særlig av hensyn til barna, men også fordi hun ikke var sikker på hva som kunne skje hvis hun varslet samboeren, som er en svær, kraftig mann.
A erkjenner å ha gått inn på soveværelset, å ha sittet ved fotenden av sengen og å ha strukket seg frem og tatt henne på hofte og lår, kanskje også kommet bort i trusen hennes med håndbaken, alt fordi han ville få henne til å stå opp, slik at han kunne få en å snakke med. I politiforklaring brukte han formuleringene å ha «tatt på og befølt henne på lårene, hoftene og utenpå trusa». Han har også forklart at det etterpå, i stuen, ikke forekom noe utilbørlig. Lagrett og lagmannsrett har ikke festet lit til dette.
Da A gikk, brøt fornærmede sammen, men klarte å anmelde overgrep samme dag. Første juledag var hun nedkjørt av angstanfall og mangel på søvn og ble via legevakten frivillig lagt inn på psykiatrisk sykehus i to døgn. Senere har hun hatt flere samtaler med ansatte ved akutteamet ved psykiatrisk senter for X og omegn. I uttalelse fra psykiatrisk senter til politiet er hendelsesforløpet beskrevet slik hun har gjort i to rettsinstanser, og hennes handlingsvalg etter overgrepet er karakterisert som adekvat. Hun har fortsatt problemer og er under omskolering fra yrke som — med problemungdom som arbeidsfelt.
Omstendighetene omkring overgrepet er spesielle ved at gjerningsmannen, som er gjest, forgriper seg på fornærmede uten noen form for foranledning, mens hun sover i sin egen seng, sammen med sin samboer og sine barn. Dette har gjort overgrepet særlig traumatisk for henne. Han har også skremt henne ved sin etterfølgende opptreden.
Straffen for voldtekt i form av innføring av en eller flere fingre i skjede eller endetarmsåpning er nå som et utgangspunkt fengsel i tre år og tre måneder. Det vises til Rt-2013-848 avsnitt 19. Dette utgangspunktet gjelder tilsvarende ved voldtekt av en sovende person, se Rt-2013-853 avsnitt 11.
Aktor har lagt ned påstand om straff i samsvar med utgangspunktet.
I Rt-2013-848 skjerpet Høyesterett straffen noe i forhold til utgangspunktet, til tre år og seks måneder. Det vises til avsnittene 24 og 25. De straffskjerpende momentene i den saken var så vidt tungtveiende, og skjerpelsen så vidt begrenset, at lagmannsretten i vår sak ikke finner grunn til å fravike aktors påstand.
På foranstående grunnlag er vilkårene for oppreisningserstatning oppfylt. De juridiske dommerne fastsetter beløpet til kr 120.000. Ved fastsettelsen er sett hen til forholdet mellom straffenivåene for henholdsvis voldtekt til seksuell omgang og voldtekt til samleie og gitt en tilsvarende reduksjon i oppreisningserstatningen ved voldtekt til seksuell omgang som i denne saken, vurdert i forhold til erstatningsnivået ved voldtekt til samleie. Erstatning kr 1.953 for påførte utgifter er akseptert av tiltalte. Samlet erstatning er etter dette kr 121.953.
Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. A født 0.0.1961 dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b til fengsel i 3 – tre – år og 3 – tre – måneder.
2. A betaler til B 121.953 – etthundreogtjueentusennihundreogfemtitre – kroner, innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.

Les mer om voldsoffererstatning og retten til bistandsadvokat etter voldtekt.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!