fbpx

ENV-2014-1527: Advokatutgifter i voldsoffersak

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Saksomkostninger – Voldsoffererstatning – NN født XXXX77

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF)

Resultatet i saken:

NN ved advokat X tilkjennes kr 7 312,50 i saksomkostninger medregnet merverdiavgift fra staten.

 

KFV saksnr: 14/01058

 

Saken gjelder krav om saksomkostninger i medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 36. Søker fikk i vedtak av 25. juni 2014 [ENV-2014-1527-1] fra Statens sivilrettsforvaltning (SRF) medhold i sin klage over Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak.

Søkers advokat X har den 3. juli 2014 fremmet krav om dekning av saksomkostninger som er påløpt i forbindelse med klagen.

Vurdering:

En sakspart skal tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. fvl. § 36 første ledd. Etter tredje ledd skal klageinstansen avgjøre saksomkostningskravet.

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Det fremsatte kravet gjelder kostnader ved utarbeidelse av klage og er oppgitt til 6 timer med en salærsats på kr 1 950 uten merverdiavgift. Det er vedlagt timeliste.

Vi viser til at det som hovedregel tilkjennes kostnader for 5 timer i søknadsomgangen og kostnader for 3 timer i klageomgangen etter offentlig salærsats i saker hvor søker får fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen, jf. rettshjelpsloven § 11 andre ledd nr. 6, jf. stykkprisforskriften § 5 andre ledd nr. 11 bokstav a og b. Selv om det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak, gir forskriften etter SRF’s syn en viss veiledning vedrørende hva som normalt anses nødvendig arbeid i saken.

SRF anser kravet som høyt, og en salærsats på kr 1 950 eksklusive merverdiavgift gir grunnlag for å forvente høy effektivitet. Klagen gjaldt spørsmålet om tilbakebetaling av erstatningsbeløp som skadevolder hadde dekket. SRF kan ikke se at det var behov for totalt 6 timers arbeid i tilknytning til dette. Klagen som ble sendt inn fra advokat X var også svært kortfattet.

SRF finner etter dette å kunne dekke søkers saksomkostninger, skjønnsmessig fastsatt til kr 5 850, som utgjør kr 7 312,50 inklusive merverdiavgift. Dette utgjør 3 timer.

Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet innen tre uker fra

underretning om vedtaket, jf. fvl. § 28 flg. Klagen sendes til Statens sivilrettsforvaltning, jf. fvl. § 32.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!