fbpx

ENV-2014-1923: Voldsoffererstatning for uprovosert vold

Sist oppdatert 2. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født XXXX90

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

NN tilkjennes ytterligere kr 10 000 i voldsoffererstatning fra staten.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 26.06.2014 Klage mottatt KFV: 12.11.2012
Hendelsesdato: 18.01.2010 KFV saksnr: 12/09946

 

Politianmeldt: 18.01.2010 til X politidistrikt
Avgjort: Påtaleunnlatelse den 28.05.2010 for overtredelse av  straffeloven § 228 første ledd jf.  § 232
Søknadsdato: 21.03.2012
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven

 

NN skal ha blitt utsatt for vold i X av en bekjent. Som følge av dette skal søker ha fått fysiske skader i form av skade i nesen og bloduttredelser under overleppa, blødning fra nesa, samt psykiske skader i ettertid.

Det er søkt om oppreisning.

Klagen gjelder vedtak av 16. oktober 2012 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 10 000 i oppreisning.

Advokat X har på vegne av søker påklaget vedtaket. Det er klaget over oppreisningsbeløpets størrelse. I klagen er det vist til at søker har vært utsatt for to voldshendelser med forholdsvis kort mellomrom, og anført at det må foretas en samlet vurdering ved utmålingen i de to sakene.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Hva gjelder advokat X anførsel om at det må foretas en samlet vurdering ved utmålingen av de to sakene, bemerker SRF at voldshendelsene, som er begått av to ulike skadevoldere, vil vurderes som to adskilte saker. Det utmåles oppreisning i hver av sakene basert på den enkelte handlings objektive grovhet og de konkrete skadefølgene hver av voldshendelsene har fått for søker.

Oppreisning

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6.

Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

SRF viser til søkers forklaring til politiet i anmeldelsen av 18. januar 2010 og til påtaleunnlatelsen av 28. mai 2010 og legger til grunn at søker ble utsatt for uprovosert vold, ved at han ble slått i ansiktet med knyttet neve slik at han begynte å blø fra nesen. Videre legger SRF til grunn at voldshendelsen medførte problemer med tett nese og senere operasjon med septumplastikk i september 2011. I den forbindelse vises det til epikriser datert 7. februar 2012, skrevet av øre-, nese-, halsspesialist X.

Av vedlagt dokumentasjon, rapport fra psykologspesialist X av 29. august 2011, fremgår det også at søker har hatt problemer med konsentrasjon og hukommelse som settes i sammenheng med voldshendelsene søker har vært utsatt for. Videre går det frem av rapporten at søker tilfredsstilte diagnosekriteriene for PTSD på utredelsestidspunktet.

SRF finner at oppreisningen passende kan settes til kr 20 000. Det vises til nemndspraksis hvor nemnda har tilkjent kr 20 000 i oppreisning i saker der fornærmede har blitt påført nesebrudd og hevelser i ansiktet etter vold mot ansiktet. Se eksempelvis ENV-2013-2158-1 og ENV-2013-2271.

Ved avgjørelsen har SRF særlig sett hen til at søkers neseskade har vedvart over tid og at den måtte behandles ved operasjon, halvannet år etter at voldshendelsen inntraff. Det er også sett hen til handlingens objektive grovhet, ved at volden skjedde uprovosert, samt de øvrige fysiske og psykiske skadene volden har påført søker.

Klagen har ført frem.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!