fbpx

Hva defineres som vold på skolen?

En jente sitter på gulvet etter å ha vært utsatt for vold på skolen

Sist oppdatert 24. november 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Vold på skolen kan foregå fysisk i form av slag, spark, lugging, dytting eller andre fysiske angrep, og/eller psykisk gjennom trusler eller trakassering. Voldshandlinger kan foregå mellom elever, men også mot lærere. 

Hva defineres som vold?

I begrepet vold ligger både fysiske og psykiske angrep mot en person. Fysisk vold vil typisk innebære slag, spark, lugging, dytting eller andre fysiske angrep mot en person. Psykisk vold kan bestå av tvang, trusler, nedsettende kommentarer eller verbale beskyldninger. 

Vold og trusler er straffbart etter henholdsvis straffeloven § 271 og § 265. 

Vold vil ofte medføre ulike ettervirkninger for offeret. Vedkommende kan oppleve tristhet, sinne, skam, negativ selvfølelse, mareritt, søvnvansker, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, isolasjon, forvirring, generell tretthet, svimmelhet m.m. For enkelte varer ettervirkningene i lang tid, og kan i noen tilfeller føre til  kliniske diagnoser som depresjon, angst, spiseforstyrrelse eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

Erstatning ved vold på skolen

Skolen kan bli erstatningsansvarlig dersom den har unnlatt å gripe inn mot vold eller mobbing. Det er oppstilt strenge krav til skolen i opplæringsloven. 

Opplæringsloven § 9 A-2 angir at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Videre skal skolen ha nulltoleranse mot vold, mobbing, diskriminering og trakassering, jf. opplæringsloven § 9 A-3. I tillegg har alle som jobber på skolen, både lærere og vaktmestere, en aktivitets- og varslingsplikt ved mistanke om mobbing etter opplæringsloven § 9 A-4. 

Dersom kommunen ikke overholder sine plikter kan et erstatningskrav fremsettes overfor kommunen, som er ansvarlig gjennom arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. 

Eksempel erstatning til voldsutsatt elev

I 2012 vurderte Høyesterett en sak (Rt. 2012 s. 146) som gjaldt spørsmålet om en kommune var erstatningsansvarlig for skader som en barneskoleelev hadde blitt påført ved mobbing og vold. Eleven hadde over flere år blitt utsatt for grov mobbing både fysisk og psykisk. Mobbingen hadde bestått av spark, slag, utestenging og erting. Dette medførte posttraumatisk stresslidelse (PTSD) depresjon og sosial fobi. Som ung voksen mottok offeret uførepensjon. Det hadde blitt iverksatt enkelte tiltak, men disse var ikke tilstrekkelige. Skolen hadde særlig forsøkt å få mobbeofferet og mobberne til å skvære opp, men hadde gjort lite for å irettesette mobberne. Kommunen ble dermed dømt til å betale 926 925 kroner i erstatning.

Høyesterett påpeker i den forlengelse at skoler har et «omfattende omsorgsansvar», samt at «mobbing i skolen har et stort skadepotensiale, både for den enkelte og for samfunnet». 

Vold mot lærer

Straffeloven oppstiller et særskilt strafferettslig vern for «personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole». Straffeloven § 286 første ledd angir at «den som ved vold søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år». 

Vilkåret «vold» omfatter enhver følbar fysisk innvirkning på læreren, herunder spytting eller spruting av vann, jf. Rt. 1999 s. 240. For å omfattes av bestemmelsen må gjerningspersonen i tillegg ha til formål å «påvirke» yrkesutøveren. Ordlyden «påvirke» innebærer at gjerningspersonen søker å få læreren til å handle på en annen måte enn han eller hun ellers ville ha gjort. 

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig» ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1. I likhet med med elever, kan lærere ha rett til å kreve erstatning etter å ha vært utsatt for vold på fra skolen. Erstatning kan kreves direkte fra gjerningspersonen, gjennom yrkesskadeforsikringen dersom vilkårene for yrkesskade er oppfylt, eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. 

Voldsoffererstatning etter vold på skolen

Etter å ha vært utsatt for vold på skolen kan man ha rett til voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det innebærer at man slipper å forholde seg til gjerningspersonen eller skolen/kommunen. I stede vil Kontoret for voldsoffererstatning kreve regress fra den ansvarlige etter å ha utbetalt erstatningen du har krav på.

For å ha rett til voldsoffererstatning må den straffbare handlingen anmeldes til politiet, erstatningskravet må begjæres inkludert i straffesaken, det straffbare forholdet må være klart sannsynliggjort og en personskade må være påført som følge av den straffbare handlingen. Etter å ha blitt utsatt for vold på skolen kvier ofte lærere seg for å anmelde hendelsen. Kontoret for voldsoffererstatning har anledning til å gjøre unntak fra vilkåret om anmeldelse i visse tilfeller, herunder der det foreligger vold fra elever.

Advokathjelp

Har du eller ditt barn blitt utsatt for vold på skolen? Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende samtale om dine rettigheter i lys av den konkrete situasjonen. Våre advokater kan videre bistå med å fremme erstatningskrav mot skadevolder, kommunen eller Kontoret for voldsoffererstatning. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden vår.

 

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2005.

Marthinsen, Terje. Erstatningskrav mot barnevern og skole. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03-04/2019 (Volum 16). 

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42736/572.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!