Straffelovens § 6 regulerer straffelovgivningens forhold til folkeretten, i forhold til paragraf 4 og 5.


Bestemmelsen bestemmer at straffelovgivningen også skal få virkning utenfor virkeområdet til §§ 4 og 5 dersom Norge har en folkerettslig rett eller plikt til å strafforfølge handlingen.

Bestemmelsen vil gjøre det mulig for Norge å oppfylle de forpliktelser til universell jurisdiksjon som følger av overenskomster vi er tilsluttet.

Straffeloven § 6

§ 6. Særlig folkerettslig grunnlag til å strafforfølge

Utenfor virkeområdet etter §§ 4 og 5 gjelder straffelovgivningen også for handlinger som Norge etter overenskomster med fremmede stater eller etter folkeretten for øvrig har rett eller plikt til å strafforfølge.

§ 5 syvende ledd gjelder tilsvarende.