Straffeloven § 32 regurer i hvilke tilfeller fengselsstraff kan forenes med andre straffer.


Etter bokstav a til x kan fengselsstraff idømmes i kombinasjon med samfunnsstraff, bot og rettighetstap. De nærmere vilkårene finnes i de enkelte bestemmelsene. Formålet med bestemmelsen er primært å gjøre loven mer tilgjengelig og oversiktlig.

Samfunsstraff kan etter § 51 bokstav a gis sammen med ubetinget fengselsstraff på inntil 60 dager når særlige grunner tilsier det, jf. § 32 bostav a, jf. § 51 bokstav a.

Bot kan ubetinges illegges sammen med, fengselsstraff, jf. § 32 bokstav b, jf. § 54 bokstav a.

Rettighetstap kan ilegges sammen medfengselsstraff, jf. § 32 første ledd bokstav c, jf. § 59 bokstav a.

Andre ledd gir hjemmel for pågripelse og fengsling når det aktuelle straffebudet gir særskilt hjemmel for å kombinere fengsel inntil seks måneder med bot, jf. Ot.prp. nr. 53 (1983-84).

Straffeloven § 32:


§ 32. Forening av fengselsstraff med andre straffer

Sammen med fengselsstraff kan det idømmes

a) samfunnsstraff på vilkår som angitt i § 51 bokstav a,
b) bot, jf. § 54 første punktum bokstav a, jf. annet punktum, eller
c) rettighetstap, jf. § 59 bokstav a.

Adgangen etter første ledd til å ilegge andre straffer sammen med fengselsstraff er uten betydning for bestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning.