fbpx

Straffeloven § 32 med lovkommentar

Straffeloven § 32

Sist oppdatert 29. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 32 regurer i hvilke tilfeller fengselsstraff kan forenes med andre straffer.


Etter bokstav a til x kan fengselsstraff idømmes i kombinasjon med samfunnsstraff, bot og rettighetstap. De nærmere vilkårene finnes i de enkelte bestemmelsene. Formålet med bestemmelsen er primært å gjøre loven mer tilgjengelig og oversiktlig.

Samfunsstraff kan etter § 51 bokstav a gis sammen med ubetinget fengselsstraff på inntil 60 dager når særlige grunner tilsier det, jf. § 32 bostav a, jf. § 51 bokstav a.

Bot kan ubetinges illegges sammen med, fengselsstraff, jf. § 32 bokstav b, jf. § 54 bokstav a.

Rettighetstap kan ilegges sammen medfengselsstraff, jf. § 32 første ledd bokstav c, jf. § 59 bokstav a.

Andre ledd gir hjemmel for pågripelse og fengsling når det aktuelle straffebudet gir særskilt hjemmel for å kombinere fengsel inntil seks måneder med bot, jf. Ot.prp. nr. 53 (1983-84).

Straffeloven § 32:


§ 32. Forening av fengselsstraff med andre straffer

Sammen med fengselsstraff kan det idømmes

a) samfunnsstraff på vilkår som angitt i § 51 bokstav a,
b) bot, jf. § 54 første punktum bokstav a, jf. annet punktum, eller
c) rettighetstap, jf. § 59 bokstav a.

Adgangen etter første ledd til å ilegge andre straffer sammen med fengselsstraff er uten betydning for bestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!