Bestemmelsen regulerer forholdet til folkeretten og innebærer at norsk straffelovgivning vil vike for våre internasjonale forpliktelser.


Bestemmelsen fastsetter prinsippet om at straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som følger av Norges folkerettslige forpliktelser, enten disse forpliktelsene er nedfelt i en konvensjon som Norge er bundet av eller følger av folkerettslig sedvane.

Bestemmelsen er først og fremst ment å virke som en sikkerhetsventil. Dette innebærer at slike forpliktelser primært skal ønskes innarbeidet i de aktuelle straffebestemmelser, slik at det ikke oppstår motstrid med forpliktelser Norge er bundet av.

Straffeloven § 2:


§ 2. Folkerettslige begrensninger

Straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som følger av overenskomster med fremmede stater eller av folkeretten for øvrig.