fbpx

Straffeloven § 11 med lovkommentar

Straffeloven § 11

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 11 legaldefinerer hva som ligger i begrepet «betydelig skade på kropp eller helse». Dette betyr at denne definisjonen uttømmende vil dekke begrepets innhold.


«Betydelig skade på kropp og helse» omfatter for det første tap eller vesentlig svekkelse av en «sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel» Ved siden av invaliditet omfatter dette også en mer varig reduksjon av evnen til å bevege seg eller for eksempel lukte, se eller høre.

Ordet «viktig» betyr at det til en viss grad er personavhengig om noe regnes som «betydelig skade». I NOU 1992:23 s. 63 uttales det for eksempel at tap av en lillefinger «vil være viktigere for en pianist enn for de fleste andre.»

Det er tilstrekkelig med en «vesentlig svekkelse». Dette innebærer at det ikke er et krav om at fornærmede har tapt en sans fullstendig. Vilkåret er dermed fortsatt oppfylt om fornærmede fortsatt kan skjelne mellom lys og mørke, høre støy eller lignende.

Svekkelsen må ha en viss varighet, men trenger ikke være livsvarig.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Andre alternativ er «vesentlig vansirethet». Dette foreligger dersom den skadede har fått en vesentlig deformitet. Dette vil typisk være skader i ansiktet eller i andre kroppsdeler som normalt ikke er dekket av klær.

Tredje alternativ er «sykdom». Høyesterett har definert sykdom som «enhver patologisk tilstand som gjør legebehandling påkrevd – ikke bare hva man i vanlig språkbruk vil betegne som sykdommer», jf. Rt-1971-1194.

Hva som innebærer en «langvarig sykdom» må vurderes ut fra en konkret helhetsvurdering fra sak til sak. I Rt-1900-633 kom Høyesterett til at syv uker ikke var tilstrekkelig. I Rt-1928-631 ble på den anden side fire måneder ansett som en «langvarig sykdom».

Sykdommen er «livsfarlig» når den kan føre til døden.

I uttrykket «alvorlig psykisk skade» omfatter blant annet psykoser, alvorlig og lange depresjoner, tvangs- og angstnevroser, spiseforstyrrelser og lignende. Tilstander som lettere depresjoner, konsentrasjonsproblemer, lettere angstilstander og lignende omfattes derimot ikke.

Av andre ledd fremgår det at det også er betydelig skade at et foster dør eller skades som følge av en straffbar handling.

Straffeloven 11:


§ 11. Betydelig skade på kropp og helse

Med betydelig skade på kropp og helse menes tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade.

Betydelig skade er det også når et foster dør eller skades som følge av en straffbar handling.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!