fbpx

Voldsoffererstatning: Endrede foreldelsesregler for eldre overgrepssaker

Erstatning for lenge etter voldtekt

Sist oppdatert 30. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatningsnemnda har nå endret sin tidligere praksis hva gjelder foreldelse av krav om voldsoffererstatning for overgrep som fant sted før 1. juli 2001. Praksisenderingen kommer som en følge av at sivilombudsmannen i sin uttalelse 24. november 2014 fastslo at Erstatningsnemnda sin praktisering av foreldelsesreglene i disse sakene var lovstridig.

Når det gjelder foreldelse så gjelder uttalelsen saker som fant sted før 1. juli 2001, som altså reguleres av voldsoffererforskriften og ikke av lov om voldsoffererstatning. I følge voldsofferforskriften oppstilles ikke noen foreldelsesregel, annet enn at voldsoffererstatning kan ytes i den utstrekning det finnes rimelig. Voldsoffererstatningsloven § 19, som er en overgangsbestemmelse, sier uttrykkelig at den nye voldsoffererstatningslovens bestemmelse om foreldelse ikke kommer til anvendelse på saker som behandles etter voldsofferforskriften, altså for straffbare handlinger som har funnet sted mellom 1. januar 1975 – 1. juli 2001. For de aktuelle sakene skulle det etter ordlyden i forskrift og lov derfor ikke gjelde noen foreldelsesregel. Erstatningsnemnda har i sin praktisering av forskriften likevel innfortolket at kravet er foreldet dersom det både er strafferettslig og sivilrettslig foreldet på søknadstidspunktet.

Dette har ført til at svært mange har fått avslått sin søknad om voldsoffererstatning som følge av foreldelse, selv om det er klart at de har blitt utsatt for f.eks alvorlige seksuelle overgrep i barndommen.

Sivilombudsmannen har i uttalelsen funnet at det ikke er hjemmel for en slik praktisering av regelverket, da det ikke fremgår noen foreldelsesregler av forskriften, og en slik tolkning er i direkte strid med den nye lovens § 19:

Ombudsmannens konklusjon er at det ikke er rettslig grunnlag for å legge avgjørende vekt på foreldelse i voldsoffererstatningssaker som behandles etter forskriften.

Forvaltningen er ikke direkte bundet av sivilombudsmannens uttalelser. Vi som spesialiserer oss på bistå voldsofre har derfor ventet i spenning på hvordan Erstatningsnemnda skal forholde seg til uttalelsen. Erstatningsnemnda har nå i sommer behandlet en rekke eldre saker som berøres av sivilombudsmannens uttalelse, og de har valgt å legge sivilombudsmannens tolkning til grunn.

Dette vil innebære at mange nå kan søke om omgjøring av vedtaket der de har fått avslag på sin søknad om voldsoffererstatning som følge av foreldelse. Det åpner selvsagt og for at flere fremtidige søkere vil ha krav på voldsoffererstatning for straffbare forhold som fant sted mellom 1975 – 1. juli 2001. Mange har jo blitt utsatt for grove overgrep i barndommen, og vi ser at det er vanlig at man ikke klarer å ta tak i dette før man er godt voksen.

Dersom du har spørsmål vedrørende voldsoffererstatning så er du velkommen til å ta kontakt på post@advokat-teigstad.no eller ved å ringe 22 34 30 00. Du kan også benytte skjemaet.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!